Projekty naukowe

Realizowane projekty naukowe

PROJEKT TOPORÓW

W ramach rozstrzygniętego w roku 2014 konkursu SONATA BIS 3 (finansowanie z NCN) zespół badawczy przy Katedrze Antropologii realizuje projekt pt. „Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów”. Na realizację przyznano 1,2 mln. złotych.

Głównym celem badawczym projektu jest pełna, interdyscyplinarna analiza biologiczno-archeologiczna historycznej populacji lokalnej zamieszkującej nieistniejącą współcześnie wieś Prędocice. Badania pozwolą rozszerzyć wiedzę o regionie Górnych Łużyc, szczególnie dotyczącą osadnictwa pradziejowego i historycznego, zmian w strukturze i kondycji biologicznej populacji lokalnej oraz wpływu wojen na funkcjonowanie społeczności.

W skład zespołu badawczego wchodzą:

dr Jacek Szczurowski (Katedra Antropologii UPWr we Wrocławiu) – kierownik projektu

dr Paweł Konczewski (Katedra Antropologii UPWr we Wrocławiu)

dr Dariusz Nowakowski (Katedra Antropologii UPWr we Wrocławiu)

dr Agnieszka Tomaszewska (Katedra Antropologii UPWr we Wrocławiu)

mgr Agata Sady (Muzeum Śląskie w Katowicach)

mgr Magdalena Konczewska (Instytut Archeologii UWr.)

mgr Radosław Biel (Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki PWr)

mgr Paweł Zawadzki (Fundacja „Łużyce – wczoraj i dziś”)

Więcej na temat Projektu Toporów (…)


PROJEKT NOWOSZÓW

W ramach rozstrzygniętego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zespół badawczy przy Katedrze Antropologii realizuje we współpracy z Fundacją „Łużyce – wczoraj i dziś” projekt pt. „Novo castro prope Tschirnen”. Uroczysko Nowoszów w Borach Dolnośląskich”. Nasze prace są możliwe również dzięki wsparciu Lasów Państwowych (w szczególności Nadleśnictwa Ruszów oraz Świętoszów).

Głównym celem badań jest odnalezienie i rozpoznanie zanikłego kompleksu osadniczego – zamku (dworu obronnego?) i kuźnic żelaza lokowanych około roku 1366 przez księcia Bolka II z linii Piastów świdnicko-jaworskich, w najstarszych dokumentach figurujących pod nazwą Novo castro prope Tschirnen. Z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego projektem zarządza dr Paweł Konczewski. Prace, które rozpoczęły się na przełomie marca i kwietnia 2017 r., mają charakter nieinwazyjny i polegają przede wszystkim na prospekcji terenowej z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury, analizie danych skaningu laserowego oraz wykonaniu przestrzennego modelu terenu. Dalsze prace kontynuowano w ostatnim tygodniu sierpnia 2017 r.

W skład zespołu badawczego wchodzą:

dr Paweł Konczewski (Katedra Antropologii UPWr we Wrocławiu) – kierownik projektu

mgr Paweł Zawadzki (Fundacja „Łużyce – wczoraj i dziś”) – kierownik projektu

mgr Piotr Wroniecki (Instytut Archeologii UWr.)

doc. dr Pavel Vařeka (Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilznie)

dr hab. Barbara Kwiatkowska (Katedra Antropologii UPWr we Wrocławiu)

mgr Radosław Biel (Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki PWr)

mgr Magdalena Konczewska (Instytut Archeologii UWr.)

Wiadomości prasowe:

Serwis Nauka w Polsce – „Archeolodzy odkryli zaginiony zamek w Borach Dolnośląskich

Więcej na temat Projektu Nowoszów (…)


PUŁAWY-WŁOSTOWICE

Puławy-Włostowice – wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny” program Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych zadanie nr 4135/17,  dr Jacek Szczurowski – wykonawca dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy nr 4135/17/FPK/NID, okres realizacji 2017-2018


POCHÓWEK Z SIECHNIC

Pochówek mężczyzny z Siechnic jako przyczynek do studiów nad obrządkiem pogrzebowym kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim„. Wysokość grantu: 14635 zł. Projekt jednoroczny (2017 r.) finansowany ze środków Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. dr Paweł Konczewski – wykonawca.