dr n. med. Aleksandra Karykowska

Stanowisko: adiunkt
Pokój: 307
Telefon: 713205859 
E-mail:aleksandra.karykowska@upwr.edu.pl


Publikacje

2022. Ihde, S.; Karykowska, A.; Szczurowski, J.; Nelke, K.; Goździewska-Harłajczuk, K.; Klećkowska-Nawrot, J.; Pałka, Ł.; Janeczek, M.; Melnyk, O.P.; Dobrzyński, M. Evaluations and Measurements of the Occurrence of Maxilla and Palatine Bone Asymmetry Based on 3D Printed Stereolithographic Models in Elderly Edentulous People. Appl. Sci.202212, 9320. https://doi.org/10.3390/app12189320


2021. Aleksandra Karykowska, Anna Rohan-Fugiel, Grzegorz Mączka, Joanna Grzelak, Bohdan Gworys, Victoria Tarkowski, Zygmunt Domagała: Topography of muscular branches of the superficial fibular nerve based on anatomical preparation of human foetuses, Annals of Anatomy – Anatomischer Anzeiger 237(1–5):151728

2021. Ihde S., Pałka Ł., Jarząb S., Janeczek M., Goździewska-Harłajczuk K., Klećkowska-Nawrot J., Janus I., Dobrzyński M., Karykowska A. The Anatomy, Features and Sex Correlations (Dimorphism) of Tubero-Palato-Pterygoid Region among Adult Population – Single Center Study Based on 3D Printed Models, June 2021, Applied Sciences 11(12), DOI: 10.3390/app11125450

2020. Topography of the common fibular nerve terminal division in human
fetuses. Karykowska A, Domagala ZA, Gworys B. Folia Morphol (Warsz). 2020 Sep 8. doi: 10.5603/FM.a2020.0103. PMID: 32896876 70 pkt MNiE, IF 0.941

2020. Musculus peroneus longus in fetal period. Karykowska A, Domagała ZA, Gworys B. Folia Morphol (Warsz). 2020 Oct 30. doi: 10.5603/FM.a2020.0129. PMID: 33124032 70 pkt MNiE, IF 0.941

2019. Aleksandra Karykowska; Anna Rohan-Fugiel; Grzegorz Mączka; Joanna Grzelak; Sławomir Wozniak; Bohdan Gworys; Zygmunt Domagała,
Topography of muscular branches of the superficial fibular nerve in human foetuses, Journal of anatomy, Conference Abstracts: Winter Meeting of the Anatomical Society, Lancaster 2019

2019. Anna Rohan, Zygmunt Domagała, S[amira] Abu Faraj, Aleksandra Karykowska, J. Klekowski, N. Pośpiech, Sławomir Woźniak, Bohdan Gworys.: Branching patterns of the foetal popliteal artery
Folia Morphol. 2019 Vol.78 no.1; s.71-78,
IF: 0.497, Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

2018. Karykowska A., Kwiatkowska B., Grzelak J. [i in.] : The relationship between the use of combined hormonal contraception with a predominance of gestagens and the selected types of female body in young women from the region of Lower Silesia, w: Anthropological Review, vol. 81, nr 2, ss. 182-190, DOI:10.2478/anre-2018-0017

W maju 2019 roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obroniłam rozprawę doktorską pt. „ Ocena wybranych struktur przedziału bocznego goleni u płodów ludzkich” i moje obecne zainteresowania naukowo-badawcze oraz podejmowana w pracach publikowanych i przesłanych do recenzji problematyka stanowią w pewnym stopniu kontynuację problematyki podjętej w pracy doktorskiej z tym, że zagadnienia te zostały pogłębione oraz poszerzone o nowe wątki i metody badawcze. Mój dorobek naukowy w formie opublikowanych artykułów oraz innych prac, obejmuje łącznie 15 pozycji, w tym: 1 artykuł opublikowany w czasopiśmie indeksowanym w Journal Citation Report (z tzw. listy A) (15 pkt; Impact Factor -0,497), 1 artykuł w pozostałych recenzowanych czasopismach naukowych (15 pkt), 13 rozdziałów w monografiach naukowych

Artykuły popularno-naukowe

2023. Jak nastroić swój wewnętrzny zegar po pandemii?: https://www.polsl.pl/rib/dla-kandydata/projekt-aftercovid-artykul14/

2023. Bezsenność jako nowa choroba cywilizacyjna. Bezsenność jako nowa choroba cywilizacyjna.: https://www.polsl.pl/rib/dla-kandydata/projekt-aftercovid-artykul13/

Czy może być objawem long covid

Działalność naukowa

1. Udział w konferencjach tematycznych, kursach oraz seminariach 

Poza organizowaniem konferencji krajowych i międzynarodowych brałam czynny udział w takich konferencjach, jak: 

a) Konferencje międzynarodowe

 • Winter Meeting of the Anatomical Society, Lancaster 2019
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek-Żywność-Zdrowie” (Man-Food-Health 1st International Conference)-marzec 2016. Tytuły wystąpień w sesjach: 1/„Próba wczesnego wykrycia symptomów zespołu metabolicznego u młodych mężczyzn” (Early detection of symptoms of metabolic syndrome in young men).2/ Samoocena zdrowia a wybrane elementy stylu życia studentów,
 • 111th Annual Meeting Anatomische Gesellschaft Gottingen- sierpień 2016 („ Viscerometry of the left colic flexure (LCF) in the fetal period. Chosen features.”)

b) Konferencje krajowe

 • XLIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego-udział czynny; Warszawa, wrzesień 2013
 • XLIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego-udział czynny; Warszawa wrzesień 2013
 • XLV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego Człowiek wobec wyzwań środowiska życia- udział czynny; Poznań-wrzesień 2015
 • XLVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego Non omnis moriar – udział czynny; Szczecin – wrzesień 2017

Udział bierny (współautorstwo referatów/plakatów):

 • Topography of muscular branches of the superficial fibular nerve in human foetuses, Aleksandra Karykowska; Anna Rohan-Fugiel; Grzegorz Mączka; Joanna Grzelak; Sławomir Wozniak; Bohdan Gworys; Zygmunt Domagał
 • XXXI Congress of the Polish Society of Anatomy- czerwiec 2013 Strzelinko
 • XXXIII Congress of the Polish Society of Anatomy- czerwiec 2017 Katowice

2. Działalność organizacyjna 

W latach 2012-2018 byłam zaangażowana w organizację dwóch konferencji naukowych międzynarodowych oraz jednej konferencji krajowej. Do powyższych zaliczyć można następujące wydarzenia: 

a) Konferencje międzynarodowe

 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek-Żywność-Zdrowie” (Man-Food-Health 1st International Conference), która odbyła się w marcu 2016 roku przy współpracy Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością oraz Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek-Żywność-Zdrowie” (Man-Food-Health 2nd International Conference), która odbyła się w marcu 2017 roku przy współpracy Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością oraz Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

b) Konferencje krajowe

 • Konferencja Naukowa poświęcona pamięci profesora Czesława Niżankowskiego kierownika Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w latach 1966-1984 oraz rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w latach 1965-1970, która odbyła się w czerwcu 2014 roku na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Współprace naukowe

 1. Projekt “AFTER COVID – Popularyzacja nauki i sportu jako element niwelowania konsekwencji pandemii COVID-19” finansowany przez MEiN w ramach programu Społeczna Odpowiedzialnośc Nauki
 2. Projekt „WPŁYW BADAŃ HUMAN FACTORSNA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIAW OPIECE ZDROWOTNEJ” we współpracy z SGH, jako ekspert. PROJEKT DOFINANSOWANY Z BUDŻETU PAŃSTWA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI