Prace doktorskie

NrAutor
(Promotor)
Temat pracy doktorskiejRokUczelnia
31Magdalena Krajewska
(T. Kozłowski)
Dziecko i jego rozwój biologiczny oraz uwarunkowania stanu zdrowia w populacjach ludzkich z okresu średniowiecza oraz czasów nowożytnych
2015UMK Toruń
30Jacek Zborowski
(W. Kurlej)
Ocena techniką tomografii komputerowej zmienności położenia otworu żuchwowego w przestrzeni trójwymiarowej2016UM Wrocław
29Gabriel Bobula
(W. Czarny)
Zmienność budowy somatycznej i sprawności motorycznej studentów w badaniach ciągłych2016AWF Wrocław
28Anna Maria Kubicka
(J. Piontek)
Budowa, asymetria i dymorfizm płciowy stawu ramiennego w populacji średniowiecznej i współczesnej2016UAM Poznań
27Katarzyna Siwek
(S. Kozieł)
Ocena zależności pomiędzy poziomem otłuszczenia a sprawnością motoryczną u 10- i 11 letnich chłopców i dziewcząt Polkowic2015AWF Wrocław
26Katarzyna Golusik
(T. Brzozowska)
Zmiana cech morfologicznych profilu twarzy populacji wczesnośredniowiecznej i współczesnej Dolnego Śląska2015AM Wrocław
25Agnieszka Bajer
Ciszewska
(Z. Ignasiak)
Sprawność fizyczna i budowa somatyczna kobiet wielkomiejskich w aspekcie zróżnicowanego poziomu aktywności fizycznej2014AWF Wrocław
24Piotr Chmielewski
(K. Borysławski)
Wysokość ciała i miesiąc urodzenia a długość życia osób zmarłych w Polsce w latach 2004- 20082014UJ
23Marzena Stankowska
(K. Borysławski)
Stan cywilny a wybrane aspekty kondycji biologicznej mężczyzn w wieku 31-50 lat2014UJ
22Agnieszka Tomaszewska
(B. Kwiatkowska)
Wybrane struktury nadoczodołowe i pole powierzchni wejścia do oczodołu w populacjach ludzkich pochodzących z obszarów o różnych warunkach klimatycznych 2013UWr
21Arkadiusz Rzepka
(T. Sławińska-Ochla)
Zmienność komponentów sprawności fizycznej studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w badaniach longitudinalnych2013AWF Wrocław
20Beata Stepańczak
(K. Szostka)
Zastosowanie stabilnych izotopów tlenu w badaniach antropologicznych mieszkańców przedlokacyjnego Krakowa
2012UJ
19Agata Cieślik
(B. Kwiatkowska)
Klasyfikacja urazów kości oraz ich związek z warunkami życia polskich populacji historycznych (X-XVIII w.)2011UWr
18Magdalena Sztaba
(Elżbieta Hajduch)
Cystersi w Polsce w świetle analizy antropologicznej pochówków z klasztoru w Wąchocku
2010UJ
17Daniel Psonak
(T. Krupiński, B. Kwiatkowska)
Próba określenia warunków średnio-
wiecznych populacji szkieletowych z
terenu Polski na podstawie wybranych
wyznaczników stresu fizjologicznego
2008UWr
16Grażyna Liczbińska
(A. Budnik)
Umieralność i jej uwarunkowania wśród katolickiej i ewangelickiej ludności historycznego Poznania 2008UAM Wrocław
15Honorata Rutka
(K. Borysławski)
Kondycja biologiczna zróżnicowanych kulturowo wczesnośredniowiecznych populacji z terenu Polski2007UWr
14Tomasz Staniowski
(U. Kaczmarek)
Stan uzębienia w populacjach średniowiecznej Polski2007AM Wrocław
13Emilia Garłowska
(A. Malinowski)
Ludność neolityczna kultury lendziel- skiej z Osłonek koło Włocławka . Charakterystyka biologiczna2006
12Sylwia Kluska
(K. Borysławski)
Wybrane zmiany chorobowe kręgów w polskich populacjach szkieletowych2006UWr
11Katarzyna Kwiatkowska-Szleszkowska
(K. Borysławski)
Ocena wybranych czynników wpływających na urodzeniową proporcję płci
dzieci pierworodnych
2006UWr
10Elżbieta Cieplak
(K. Borysławski)
Wczesna inwestycja rodzicielska w zależności od płci dziecka oraz wybra-
nych czynników społeczno-ekonomicznych i biologicznych
2005UWr
9Justyna Andrzejewska
(A. Burdukiewicz)
Budowa i skład ciała a wydolność fizyczna dzieci i młodzieży wrocławskiej w wieku 7-14 lat2005AWF Wrocław
8Marzena Grabarczyk
(A. Burdukiewicz)
Zmienność położenia środka ciężkości ciała w powiązaniu z cechami morfologicznymi i zdolnościami motorycznymi dzieci i młodzieży w wieku 7-14 2004AWF Wrocław
7Paweł Dąbrowski
(K. Borysławski)
Ocena stanu narządu żucia u dzieci i młodzieży z Wrocławia i okolic2003UWr
6Wioletta Nowaczewska
(T. Krupiński)
Próba odtworzenia filogenezy gatunku Homo sapiens2003UWr
5Jacek Szczurowski
(K. Borysławski)
Ocena asymetrii średniowiecznych czaszek ludzkich z wybranych stanowisk polskich (na podstawie cech
metrycznych i niemetrycznych )
2002UWr
4Monika Krzyżanowska
(K. Borysławski)
Międzypokoleniowy awans społeczny a wysokość ciała z uwzględnieniem wybranych mierników statusu społecznego2002UWr
3Julita Brodka
(A. Burdukiewicz)
Wpływ aktywności ruchowej na zmienność budowy i składu ciała kobiet 2001AWF Wrocław
2Piotr Dyba
(K. Borysławski)
Przydatność cech niemetrycznych czaszki ludzkiej do badań populacji pradziejowej2000UWr
1Krystyna Nowacka
(J. Talar)
Rozwój somatyczny i dojrzewanie płciowe dziewcząt wiejskich regionu bydgoskiego1998AM Bydgodszcz

Skróty nazwy Uczelni, na której została napisana praca doktorska:

  • AM – Akademia Medyczna
  • UWr – Uniwersytet Wrocławski
  • UJ – Uniwersytet Jagielloński
  • UŁ – Uniwersytet Łódzki
  • AWF – Akademia Wychowania Fizycznego
  • UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu