dr Jacek Szczurowski, prof. uczelni

Stanowisko: prodziekan kierunków Biologia i Biologia człowieka
Pokój: 310
Telefon: 713205852
E-mail: jacek.szczurowski@upwr.edu.pl


Ważniejsze publikacje naukowe

1995

1. Szczurowski J. Cechy niemetryczne czaszek z Czeladzi Wielkiej., Studia Antropologiczne t. II, s. 65-80

2. Dąbrowski P., Szczurowski J. Wstępne informacje o szczątkach kostnych z cmentarzysk grupy masłomęckiej (okres rzymski) wyeksplorowanych w sezonach 1993 i 1994., Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1994 roku., s. 19-22.

3. Dąbrowski P., Szczurowski J. Szczątki kostne z cmentarzyska przy kościele św. Jadwigi na Górze Zamkowej we Wleniu., Śląskie Sprawozdania Archeologiczne t. 36, s. 247-254.

4. Dąbrowski P., Kwiatkowska B., Szczurowski J. Anatomia człowieka. Część I Układ ruchu bierny (Systema motorium passivum)., Skrypt, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

1996

5. Dąbrowski P., Szczurowski J. Znaleziska kostne kultury unietyckiej z Chociwela, woj. Wrocławskie., Śląskie Sprawozdania Archeologiczne t. 37, s. 343-344.

6. Dąbrowski P., Szczurowski J. Sprawozdanie z analizy antropologicznej szczątków kostnychze stanowiska Masłomęcz 15 z badań w latach 1994-1995., Archeologia Polski Środkowowschodniejt. I, s. 91- 93.

1997

7. Szczurowski J. Wstępna analiza przyżyciowej wysokości ciała osobników płci męskiej i żeńskiej ludności gockiej grupy masłomęckiej, stan. Masłomęcz 15., Archeologia Polski Środkowowschodniej t.II, s. 121-123.

8. Krzyżanowska M., Kwiatkowska B., Szczurowski J., Gronkiewicz S. Czaszki z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu (XV-XVI w.)., Studia Antropologiczne, t. IV, s. 7-16.

9. Dąbrowski P., Szczurowski J. Ocena antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska unietyckiego Chociwel 1, sezon 1995., Śląskie Sprawozdania Archeologiczne t. 38, s. 137-141.

1998

10. Szczurowski J. Ocena antropologiczna szczątków kostnych ze stan. Masłomęcz 15 (okres rzymski) wyeksplorowanych w 1996 i 1997 roku., Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. III, s. 130-133.

11. Szczurowski J. Próba oceny wewnątrzseryjnego zróżnicowania w występowaniu typów morfologicznych wybranych cech niemetrycznych czaszki., 20 lat archeologii w Masłomęczu t.I, s. 257-261.

12. Dąbrowski P., Szczurowski J. Analiza antropologiczna ciałopalnych szczątków kostnych z cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłosławicach, gm. Milicz – sezon 1997., Śląskie Sprawozdania Archeologiczne t.40, s. 201-216.

13. Kwiatkowska B., Szczurowski J. Cechy niemetryczne czaszek z Wrocławia datowanych na okres od XIII do XVIII w., Studia Antropologiczne t.V, s. 49-64.

14. Dąbrowski P., Kwiatkowska B., Szczurowski J. Wstępna analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska w Masłomęczu (II-IV w.n.e.)., Studia Antropologiczne T. V, s. 91-95.

1999

15. Dąbrowski P., Szczurowski J. Szczątki kostne z grobów ciałopalnych pochodzące z cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłosławicach k. Milicza – sezon 1998., Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t.41, s. 185-192, Wrocław.

16. Dąbrowski P., Krzyżanowska M., Szczurowski J. Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska gockiego w Masłomęczu (stan. Masłomęcz 15) – sezon 1998., Archeologia Polski Środkowowschodniej t. IV, s. 135-138, Lublin.

2000

17. Szczurowski J. Ocena antropologiczna szczątków kostnych ze stanowiska Masłomęcz 15 (okres rzymski – II-IV w.n.e.) wyekspolorowanych w 1998 roku, Archeologia Polski Środkowowschodniej t. V, s. 206-208, Lublin.

18. Dąbrowski P., Szczurowski J. Examinations of cremation graves from Lusitan burial ground in Miłosławice near Milicz, Scripta Periodica – Przegląd Medyczny, nr 2/2000, s. 152-155.

19. Dąbrowski P., Szczurowski J. Badania grobów ciałopalnych z cmentarzyska łużyckiego w Miłosławicach k. Milicza, Scripta Periodica – Przegląd Medyczny, v. III, suplement nr 1/2000, s. 89-94.

20. Dąbrowski P., Krzyżanowska M., Szczurowski J. Problematyczny przypadek podwójnego pochówku na cmentarzysku gockim w Masłomęczu, [w:] Czarownice. Funeralia Lednickie 2, Muzeum Ślężańskie w Sobótce, AKME Z. Wiśniewski – Wrocław, s. 101-116.

21. Dąbrowski P., Szczurowski J. Ludzkie szczątki kostne z grobów ciałopalnych cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłosławicach – sezon 1999., Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 42, s. 157-177.

2001

22. Dąbrowski P., Szczurowski J. Groby ciałopalne z łużyckiego cmentarzyska w Miłosławicach pow. Milicz – sezon 2000, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 43, s. 193-218.

23. Dąbrowski P., Szczurowski J. Możliwości badań antropologicznych materiałów ciałopalnych z cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłosławicach, pow. Milicz, [w:] Wielkie cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, s. 143-151.

24. Kwiatkowska B., Pawlińska-Chmara R., Szczurowski J. Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska kultury łużyckiej w Opolu- Nowej Wsi Królewskiej, Opolski Rocznik Muzealny, t. XIII, s. 137-142.

2002

25. Dąbrowski P., Krzyżanowska M., Kwiatkowska B., Szczurowski JMieszane tradycje pogrzebowe na cmentarzysku w Masłomęczu (II-IV w.n.e.), [w:] Popiół i kość. Funeralia Lednickie, Spotkanie 4, Muzeum Ślężańskie w Sobótce, AKME Z. Wiśniewski – Wrocław, s. 285-294.

26. Dąbrowski P., Szczurowski J. Pochówki ciałopalne z cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłosławicach, pow. Milicz, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 44, s. 215-233. 27. Dąbrowski P., Szczurowski J. Możliwości badań antropologicznych materiałów ciałopalnych z cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłosławicach, pow. Milicz, Wielkie cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, PWN, Warszawa, s. 143-151.

2003

28. Szczurowski J., Krzyżanowska M., Kwiatkowska B., Dąbrowski P. Metody oceny płci na materiałach szkieletowych, [w:] Kobieta-śmierć-mężczyzna. Funeralia Lednickie, Spotkanie 5, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich o. w Poznaniu, s.201-205. 29. Szczurowski J., Dąbrowski P. Szczątki kostne z ciałopalnego cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłosławicach, pow. Milicz – ujęcie antropologiczne (sezon 2002), Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 55, s. 49-67.

30. Kwiatkowska B., Szczurowski J. Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska w Masłomęczu (stan. 15) – II-IV w.n.e. wyeksplorowanych w 1999 i 2000 roku, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. IV:2001, s. 118-123.

2004

31. Dąbrowski P., Krzyżanowska M., Kwiatkowska B., Szczurowski J Razem czy osobno – czyli jak chowano dzieci [w:] „Dusza maluczka a strata ogromna” Funeralia Lednickie – Spotkanie 6, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich o. Poznań, s. 271-274.

32. Dąbrowski P., Krzyżanowska M., Kwiatkowska B., Szczurowski J. Analiza antropologiczna szczątków kostnych wydobytych w sezonach 1993-2001 r. z cmentarzyska w Masłomęczu (II-IV w.), [w:] Monumenta Studia Gothica IV – Europa Barbarica, Wyd. UMCS, Lublin 2004, s. 89-98.

2005

33. Dąbrowski P., Krzyżanowska M., Kwiatkowska B., Szczurowski J Zmienność wyposażenia grobowego w średniowiecznej populacji z Sypniewa, [w:] „Do, ut des – dar, pochówek, tradycja” Funeralia Lednickie – Spotkanie 7, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich o. Poznań, s. 57-61.

34. Szczurowski J. Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska w Masłomęczu (stan. 15 – II-IV w.n.e.) wyeksplorowanych w 2000 i 2001 roku, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. VII, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 231-234.

2006

35. J. Szczurowski, P. Dąbrowski Przepalony materiał kostny z cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłosławicach, pow. Milicz – sezon 2004, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 47, s.81-100.

36. B. Kwiatkowska, J. Szczurowski, P. Dąbrowski, M. Krzyżanowska Ocena antropologiczna wieku starczego w populacjach pradziejowych, [w:] Starość – wiek spełnienia. Funeralna Lednickie Spotkanie 9, SNAP o. Poznań, s. 19-24.

2007

37. A. Gawlikowska, J. Szczurowski, F. Czerwiński, D. Miklaszewska, E. Adamiec, E. Dzięciołowska The fluctuating asymmetry of mediaeval and modern human skulls, HOMO-Journal of Comparative Human Biology, 2007, 58(2): 159-172.

38. A. Gawlikowska, J. Szczurowski , F. Czerwiński, E. Dzięciołowska, D. Miklaszewska, E. Adamiec Analysis of skull asymmetry in different historical periods using radiological examinations, Polish Journal of Radiology, 2007; 72(4):35-43.

2008

39. J. Szczurowski, B. Kwiatkowska Asymetria fluktuacyjna – jeden z przejawów asymetrii morfologicznej ciała ludzkiego oraz miernik homeostazy rozwojowej i stresogennego wpływu środowiska, [w:] XI Warsztaty Antropologiczne im. prof. Janusza Charzewskiego. Współczesna antropologia fizyczna. Zakres i metody badań, współpraca interdyscyplinarna, red. B. Jerszyńska, Sorus, Poznań 2008, s. 29-44.

40. M. Fortuna, J. Szczurowski, A. Kołcz-Trzęsicka HRV: style of life and body parameters defining structure, [w:] Proceedings of the 16th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, ESPRM, Edizioni Minerva Medica, 2008, s. 177-178.

41. M. Fortuna, J. Szczurowski, A. Kołcz-Trzęsicka HRV responses to ascending and descending stairs: validity of these results on cardiological rehabilitation in hospital, [w:] Proceedings of the 16th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, ESPRM, Edizioni Minerva Medica, 2008, s.277-278.

42. P. Dąbrowski, J. Szczurowski Przepalone szczątki kostne z cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłosławicach, pow. Milicz – sezon 2005, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 50, Wrocław 2008, s.147-156.

43. B. Kwiatkowska, J. Szczurowski, J. Trnka Skręcenie karku – zbrodnia czy wypadek? Podwójny pochówek z cmentarza przy kościele św. Macieja we Wrocławiu (XII – XIII w.), [w:] Epidemie, klęski, wojny. Funeralna Lednickie Spotkanie 10, SNAP o. Poznań, s. 333-338.

2009

44. B. Kwiatkowska, J. Szczurowski Informacje archeologiczne i antropologiczne – płaszczyzna porozumienia, czy źródło konfliktów, [w:] Metody. Źródła. Dokumentacja. Funeralna Lednickie Spotkanie 11, SNAP o. Poznań, s. 153-158.

45. B. Kwiatkowska, J. Szczurowski Szczątki kostne z kościoła św. Mikołaja w Głogowie, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 51, s.291-314, Wrocław 2009.

46. J. Szczurowski, A. Krajewska Cmentarzysko kultury łużyckiej w Namysłowie (stan.27) w ujęciu antropologicznym, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 51, s. 187-198, Wrocław 2009.

47. A. Gawlikowska-Sroka, E. Dzięciołowska, J. Szczurowski, E. Kamieńska, F. Czerwiński. Tobacco abuse and physical activity among medical students, Eur. J. Med. Res. 2009 vol. 14 suppl. 4 s. 86-89.

2010

48. D. Danel, M. Krzyżanowska, H. Rutka, J. Szczurowski Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarza parafii ewangelickiej na Psim Polu, Studia z dziejów Wrocławia, Średniowieczne i nowożytne nekropole Wrocławia cz. I, Wratislavia Antiqua, t. 12, s. 185-200.

49. E. Dzięciołowska-Baran, A. Gawlikowska-Sroka, J. Szczurowski, B. Kwiatkowska, S. Gronkiewicz Schorzenia laryngologiczne występujące w średniowiecznych populacjach., [w:] Biokulturowe uwarunkowania stanu zdrowia populacji ludzkich w okresie średniowiecza, I Toruńskie Spotkania Paleopatologiczne UMK w Toruniu, Wydawnictwo DN – Wrocław, 2010, s.30-34.

50. A. Gawlikowska-Sroka, J. Szczurowski, B. Kwiatkowska, E. Dzięciołowska-Baran, F. Czerwiński Ocena asymetrii fluktuacyjnej czaszek ludzkich ze średniowiecznych stanowisk archeologicznych jako miernik homeostazy rozwojowej populacji, [w:] Biokulturowe uwarunkowania stanu zdrowia populacji ludzkich w okresie średniowiecza, I Toruńskie Spotkania Paleopatologiczne UMK w Toruniu, Wydawnictwo DN – Wrocław, 2010, s. 35-39.

51. B. Kwiatkowska, J. Szczurowski Zmiany pourazowe na czaszkach ludzkich ze średniowiecznego Wrocławia, [w:] Biokulturowe uwarunkowania stanu zdrowia populacji ludzkich w okresie średniowiecza, I Toruńskie Spotkania Paleopatologiczne UMK w Toruniu, Wydawnictwo DN – Wrocław, 2010, s. 61-66.

2011

52. Małgorzata Fortuna, Jacek Szczurowski, Anna Konieczna-Gorysz „Ocena wydolności tlenowej u starszych kobiet i mężczyzn poddanych treningowi rehabilitacyjnemu”; „Assessment of aerobic capacity in elderly women and men subjected to rehabilitation training” (art. w jęz. polskim i angielskim), Fizjoterapia Polska, 2011; 2(4); Vol. 11, 169-173

53. Szczurowski, Jacek Zróżnicowanie wewnątrz- i międzypopulacyjne występowanie kości wstawnych szwu węgłowego [w:] Kim jesteś człowieku? Funeralia Lednickie, Spotkanie 13, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, SNAP o Poznań, 2011, s. 337-344

54. Małgorzata Fortuna, Jacek Szczurowski, Anna Kołcz – Trzęsicka Ocena adaptacji układu krążenia na podstawie analizy zmienności rytmu zatokowego u kobiet w wieku 40-58 lat; Estimate adaptation of kardiovascular system by Heart Rate Variability 40-58 years old; (art. w jęz. polskim i angielskim), Fizjoterapia Polska, 2011; 4(4); vol. 11, s. 375-380

55. B. Kwiatkowska, A. Gawlikowska-Sroka, J. Szczurowski, D. Nowakowski, E. Dzięciołowska-Baran A case of concha bullosa mucopyocele in a medieval human skull (p n/a), International Journal of Osteoarcheology, Issue 20, Published Online: Dec 29 2009 4:58AM, DOI: 10.1002/oa.1137; 2011, vol. 21, nr 3, s. 367-370.

2012

56. Barbara Kwiatkowska, Jacek Szczurowski, Paweł Konczewski Sposób pochówku jako czynnik wyróżniający osobnika „obcego” w środowisku. Mogiła jeńca wojennego z Siedlec k. Lubina, [w:] „Obcy” Funeralia Lednickie, Spotkanie 14, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, SNAP o. Poznań, 2012, s. 169- 178.

57. Małgorzata Fortuna, Bogusława Majewska, Jacek Szczurowski, Anna Konieczna- Gorysz Ocena parametrów oddechowych w grupie chłopców zdrowych oraz z wadą słuchu – znaczenie aktywności fizycznej; Assessment of some respiratory parameters in the group of healthy and hearing impaired boys – the role of physical activity; (art. w jęz. polskim i angielskim), Fizjoterapia Polska, 2012; 3(4); vol. 12, s. 285-290.

58. B. Kwiatkowska, J. Szczurowski Obrządek pogrzebowy na ciałopalnym cmentarzysku w Zębowicach (gm. Paszowice, powiat jaworski) – ujęcie antropologiczne, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 54, s. 129-137, Wrocław 2012.

2013

59. A. Gawlikowska-Sroka, E. Dzięciołowska-Baran, J. Szczurowski, I. Teul, I. Poziomkowska-Gęsicka, E. Kamieńska Cigarette Smoking Among Students and the Influence of Legal Regulations on Passive Smoking, Advances in Experimental Medicine and Biology v. 755 “Respiratory Regulation – Clinical Advances”, ed. M. Pokorski, s. 189-194; DOI 10.1007/978-94- 007-4546-9_24.

60. A. Gawlikowska-Sroka, B. Kwiatkowska, P. Dąbrowski, E. Dzięciołowska-Baran, J. Szczurowski, D. Nowakowski. Respiratory diseases in the late middle ages, Respiratory Physiology & Neurobiology, 2013, ISSN: 1569-9048; DOI: 10.1016/j.resp.2013.02.024.

61. A. Gawlikowska-Sroka, Ł. Stocki, P. Dąbrowski, B. Kwiatkowska, J. Szczurowski, F. Czerwiński Topography of the mental foramen in human skulls originating from different time periods, HOMO – Journal of Comparative Human Biology, 2013, http://dx.doi.org/10.1016/j.jchb.2013.03.009.

62. K. Borysławski, J. Szczurowski Biologiczne podstawy kryminalistyki, [w:] Współczesna kryminalistyka i nauki pokrewne w administracji, red. Z. Kegel, Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2013, s. 121-132.

63. A. Gawlikowska-Sroka, P. Dąbrowski, J. Szczurowski, T. Staniowski Analysis of interaction between nutritional and developmental instability in mediaeval population in Wrocław, Anthropological Review, Vol. 76 (1), 51–62 (2013).

2014

64. B. Kwiatkowska, J. Szczurowski BISKUPI i inne osoby duchowne, [w:] „Królowie i biskupi, rycerze i chłopi – identyfikacja zmarłych” Funeralia Lednickie Spotkanie 16, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, SNAP o Poznań, s. 221-228.

65. M. Fortuna, I. Demczyszak, J. Szczurowski, A. Konieczna-Gorysz Zastosowanie HRV do oceny wydolności układu krążenia w grupie kobiet i mężczyzn w przedziale wieku 70-85 lat [w:] Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie, tom 1, red. I. Uchmanowicz, J. Rosińczuk, B. Jankowska-Polańska, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2014, s. 70-76.

66. B. Kwiatkowska, J. Szczurowski, D. Nowakowski Variation in foramina transversaria of human cervical vertebrae in the medieval population from Sypniewo (Poland), Anthropological Review, Vol. 77 (2), 175–188 (2014).

67. I. Demczyszak, M. Fortuna, K. Wilgosz, J. Szczurowski Wpływ rehabilitacji na ogólną sprawność osób po zawale mięśnia serca [w:] Współczesne pielęgniarstwo specjalistyczne. Wiedza, kompetencje, praktyka. Tom 1 Wiedza, red. R. Mroczkowska, E. Molka, Wydawnictwo DUX Robert Sczendzina, Bytom 2014, s. 59-70.

2015

68. B. Kwiatkowska, J. Szczurowski Elementy obrządku pogrzebowego na różnych typach cmentarzysk [w:] „Cmentarzyska – relacje społeczne i międzykulturowe” Funeralia Lednickie Spotkanie 17, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, SNAP o Poznań, s. 45-58.

69. J. Szczurowski, A. Gawlik Analiza jakości ergonomicznej wybranych typów rowerów [w:] „Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników ”, t. 1, red. I. Romanowska-Słomka, J. Szczurowski, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2015, s.189-202.

70. M. Fortuna, J. Szczurowski, I. Demczyszak, D. Lorek, R. Szafraniec, K. Kobierecka, A. Konieczna-Gorysz Formation of swimming skills among boys at the age 6-10, Scientific Review of Physical Culture, vol. 5, issue 3, s.188-195.

71. M. Fortuna, J. Szczurowski, A. Konieczna-Gorysz, I. Demczyszak Ocena adaptacji układu krążenia w wysiłku tlenowym na podstawie analizy zmienności rytmu zatokowego u kobiet w wieku 34-36 lat. Evaluation of circulatory system adaptation in aerobic exercise based on heart rate variability in 34-36 years old females., Medycyna Sportowa / Polish J Sport Med., 2015; 3(4); Vol. 31, 121-127, DOI: 10.5604/1232406X.1178558.

72. A. Gawlikowska-Sroka, E. Dzięciołowska-Baran, J. Szczurowski Ocena nawyków żywieniowych studentów polskich pierwszego roku medycyny., Pomeranian Journal of Life Sciences, 2015; Vol. 61; 2; 186-190; ISSN 2450-4637.

2016

73. A. Gawlikowska-Sroka, E. Dzięciołowska-Baran, J. Szczurowski Relationships Between Tobacco Abuse and Self-Assessment of Health., Advances in Experimental Medicine and Biology – Neuroscience and Respiration, 2016, DOI: 10.1007/5584_2015_188, ISSN 0065-2598; vol. 885, s. 39 – 46.

74. Ł. Wardawy, J. Szczurowski Zgodność stanowisk pracy uczniów z obowiązującymi normami i przepisami w placówkach oświatowych na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, [w:] Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników ”, t. 2, red. I. Romanowska-Słomka, J. Szczurowski, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2016, s.193-204.

75. A. Gawlikowska-Sroka, J. Szczurowski, B. Kwiatkowska, P. Konczewski, E. Dzieciołowska-Baran, M. Donotek, A. Wałecka, D. Nowakowski Concha Bullosa in Paleoanthropological Material., Advances in Experimental Medicine and Biology, 2016, DOI: 10.1007/5584_2016_62; ISSN: 0065-2598,

76. A. Gawlikowska-Sroka, B. Kwiatkowska, J. Szczurowski, S. Gronkiewicz, P. Dąbrowski Two cases of osteoid osteoma in skulls dating from the 13–14th centuries from St. Elisabeth’s Church in Wrocław, Poland, Anthropological Review, vol. 79(1), s. 87-94 (2016).

77. M. Fortuna, J. Szczurowski, R. Szafraniec, I. Demczyszak, M. Gawlak, A. Konieczna-Gorysz Porównanie kształtowania się zdolności motorycznych u jedenastoletnich dziewcząt i chłopców w okresie siedmiu miesięcy na podstawie Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej, Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, t. (31) 3/2016, ISSN 2299-744X, ISBN 978-83-64559-04-4, Wydawnictwo „Albatros” Szczecin, s. 69-76.

78. P. Konczewski, J. Szczurowski, P. Wroniecki, M. Mackiewicz, P. Zawadzki Projekt badawczy Tormersdorf-Toporów. Mieszkańcy, kultura, i środowisko przyrodnicze zanikłego mikroregionu osadniczego na Górnych Łużycach, [w:] „Wieś zaginiona. Stan i perspektywy badań” red. P. Nocuń, A. Przybyła-Dunin, K. Fokt, Monografie i materiały 5 Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Chorzów 2016, s.147-172.

79. P. Konczewski, P. Wroniecki, M. Konczewska, J. Szczurowski Problemowość badań geofizycznych dziedzictwa archeologicznego lasów nizinnych. Studium Puszczy Zgorzeleckiej, [w:] „Metody geofizyczne w archeologii polskiej 2016” red. M. Furmanek, T. Herbich, M. Mackiewicz, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja Nauki „Archaeologia Silesiae”, Wrocław 2016, s. 57-60.

80. M. Fortuna, J. Szczurowski, I. Demczyszak, A. Konieczna-Gorysz, D. Cichoń Ocena adaptacji układu krążenia u kobiet 34-35-letnich w spoczynku oraz w wysiłku fizycznym w stanie równowagi dynamicznej”, Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, t. (31) 4/2016, ISSN 2299-744X, ISBN 978-83-64559-04-4, Wydawnictwo „Albatros” Szczecin, s. 129-136.

81. M. Fortuna, J. Szczurowski, I. Demczyszak, A. Konieczna-Gorysz, D. Cichoń „Ocena adaptacji układu krążenia u kobiet 34-35-letnich w spoczynku oraz w wysiłku fizycznym w stanie równowagi dynamicznej”, Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, t. (31) 4/2016, ISSN 2299-744X, ISBN 978-83-64559-04-4, Wydawnictwo „Albatros” Szczecin, s. 129-136.

82. M Fortuna, J. Szczurowski, R. Szafraniec, I. Demczyszak, P. Molenda, T. Jękot, A. Konieczna-Gorysz „The influence of  resistive training by de lorm Watkins method on strength increase of selected muscle groups person not trainees professionally”, Scientific Review of Physical Culture, vol. 6, issue 4, s. 190-200.

2017

83.M. Fortuna, A. Kaczorowska, J. Szczurowski, I. Demczyszak, A. Katan, K. Wawrzyn „Sprawność fizyczna a wydolność aerobowa pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej”, Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, t. (33) 1/2017, ISSN 2299-744X, ISBN 978-83-64559-09-9, Wydawnictwo „Albatros” Szczecin, s. 55-63.

84.P. Konczewski, M. Konczewska, A. Sady, J. Szczurowski, P. Wroniecki „Krajobraz kulturowy i paleoekologia Puszczy Zgorzeleckiej. Badania w leśnictwach Toporów i Zabłocie.”, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 58, DOI: 10.17427/SSA16011, Wrocław, s. 199-226.

85. A. Gawlikowska-Sroka, P. Dąbrowski, J. Szczurowski, E. Dzięciołowska-Baran, T. Staniowski „Influence of physiological stress on the presence of hypoplasia and fluctuating asymmetry in a medieval population from the village of Sypniewo”, International Journal of Paleopathology, 19(2017), s 43-52, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpp.2017.10.002.

86.M. Fortuna, A. Kaczorowska, J. Szczurowski, A. Katan, A. Radajewska, I. Demczyszak „Significance of rehabilitation In the assessment of the level of oxygen efficiency and effectiveness of the social assistance center”, Fizjoterapia Polska (Polish Journal of Physiotherapy), ISSN 1642-0136, 3/2017 (17), s. 90-95.

87. J. Szczurowski„Skeletal remains from the cemeteries of the Ulów settlement complex (3rd-5th century AD) – anthropological analysis”, Folia Quaternaria, 85(2017), s. 109-116; PL ISSN 0015-573X; DOI: 10.4467/21995923FQ.17.005.8147.

88. P. Konczewski, J. Szczurowski, P. Zawadzki, J. Kobielski „Krajobrazy wojenne Puszczy Zgorzeleckiej”, ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 09, „Konserwacja zapobiegawcza środowiska 5. Dziedzictwo militarne”, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ISBN 978-83-60099-83-4, ISBN 978-83-946496-5-4, ISSN 2451-0521, s. 257-272.

2018

89. M. Fortuna, J. Szczurowski, P. Winiarz, K. Walczewski, I. Demczyszak „Estimating the level of aerobic capacity at the players during the preparatory period”, Journal of Education, Health and Sport, 2018;8(3), s. 242-252, ISSN 2391-8306

90. J. Szczurowski„Analiza antropologiczna szczątków kostnych z ciałopalnego grobu popielnicowego kultury przeworskiej odkrytego w Bliskowicach – gm. Annopol, pow. kraśnicki”, „Studia Barbarica Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin”, red.: B. Niezabitowska-Wiśniewska, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, M. Stasiak-Cyran, M. Erdrich, t. 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 282-286.

91. J. Szczurowski, M. Krzyżanowska, P. Dąbrowski, B. Kwiatkowska „Kondycja biologiczna ludności pochowanej na cmentarzysku w Masłomęczu (II – IV w.n.e. – stan. 15)”, „Studia Barbarica Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin”, red.: B. Niezabitowska-Wiśniewska, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, M. Stasiak-Cyran, M. Erdrich, t. 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s.222-235.

92.M. Fortuna, J. Szczurowski, T. Zabłocki, D. Pałasz, I. Demczyszak „Estimation of evaluation some spirometric’s parameters of football players during preparation period”, Journal of Education, Health and Sport, 2018;8(6), s. 69-79, ISSN 2391-8306

93.M. Fortuna, A. Kaczorowska, J. Szczurowski, A. Katan, M. Stanaszek „Wpływ rehabilitacji ruchowej i choroby niedokrwiennej serca na poziom wydolności fizycznej u kobiet w przedziale wieku 80-90 lat (The Influence of Rehabilitation and Coronary Heart Disease on the Level of Physical Fitness in Women 80-90 Years Old)”, „Wyzwania XXI wieku w naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej (Challenges of the 21st Century in the Sciences of Health and Physical Culture)” Miedzynarodowa Konferencja Naukowa, red.: M. Sobolak, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, ISBN 978-83-61955-53-5, Jelenia Góra 2018, s. 41-52.

94.A. Kaczorowska, M Fortuna, J. Szczurowski„Ocena gibkości kręgosłupa i stawów obwodowych u starszych kobiet w zależności od poziomu BMI – badanie pilotażowe”, Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, t. (38) 2/2018, ISSN 2299-744X, ISBN 978-83-947731-5-1, Wydawnictwo „Albatros” Szczecin, s. 13-22.

95.M. R. Fortuna, J. Szczurowski, P. Winiarz, K. Walczewski, A. Konieczna-Gorysz, I. Demczyszak „Assessment level of aerobic capacity at the players depending on length of training”, Scientific Review of Physical Culture, vol. 8, issue 1, s.20-28

96.M. Fortuna, A. Kaczorowska, J. Szczurowski, P. Winiarz, A. Katan „Ocena tolerancji wysiłkowej kobiet i mężczyzn w przedziale wieku 70–80 lat. Badania pilotażowe.” Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, t. (39) 3/2018, ISSN 2299-744X, ISBN 978-83-947731-5-1, Wydawnictwo „Albatros” Szczecin, s. 19-26.

97.Fortuna M., Socha G., Szczurowski J., Zemełko J., Demczyszak I. “Comparison of anaerobic efficiency rating in football players groups of age range 12 – 14 and 17 – 18 years based on Wingate test.”, Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(12):47-58. eISNN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1856528.

98.P. Konczewski, M. Konczewska, J. Szczurowski„Relacje osadnictwa kultury łużyckiej do środowiska naturalnego nad środkową Nysą Łużycką”, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 60/1, s. 11-40, Wrocław 2018, DOI: 10.23734/ ssa.2018.60.1.11.40.

99.M. Konczewska, P. Konczewski, J. Szczurowski, A. Sady „Heterogeniczne dziedzictwo Puszczy Zgorzeleckiej”, [w:] Dziedzictwo we współczesnym świecie, red. A. Marciniak, M. Pawleta, K. Kajda, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2018, s. 105-124.

100.P. Dulęba, M. Konczewska, P. Konczewski, J. Szczurowski, A. Tomaszewska „A Przeworsk Culture Inhumation Burial from Siechnice (Lower Silesia) and the Question of Biritualism in the Pre-Roman Iron Age”, Archäologisches Korrespondenzblatt, t. 48/3, s. 351-375.

101.M. Fortuna, A. Kaczorowska, J. Szczurowski, K. Walczewski „Wpływ rehabilitacji ruchowej na poziom wydolności fizycznej u pensjonariuszy domów pomocy społecznej (DPS) – doniesienia wstępne”, [w:] „Fizjoterapia w geriatrii”, red.: J. Jaworek, T.S. Gaździk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2018, ISBN 978-83-233-4550-3, s. 11-19.

102.P. Konczewski, R. Biel, M. Konczewska, P. Vařeka, P. Wroniecki, P. Zawadzki, B. Kwiatkowska, J. Szczurowski „Zaginione zamki Puszczy Zgorzeleckiej”, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 60/1, s. 265-283, Wrocław 2018, DOI: 10.34616/ssa.2018.60.2.265.283

103. J. Szczurowski„Analiza antropologiczna szczątków kostnych z ciałopalnego cmentarzyska kultury przeworskiej w Puławach-Włostowicach (stan. 3)”, [w:] „Puławy-Włostowice. Wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny”, red.: B. Niezabitowska-Wiśniewska, Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, ISBN 978-83-7825-059-3, s. 572-587.

2019

104.M. Fortuna, A. Kaczorowska, J. Szczurowski, G. Gut „Porównanie sprawności fizycznej pensjonariuszy DPS nieaktywnych i aktywnych fizycznie w , przedziale wieku 70-80 lat – doniesienia wstępne”, [w:] Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie, tom 6, red. I. Uchmanowicz, J. Rosińczuk, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2019, ISBN 978-83-62182-79-4, s. 54-62

105.M. Fortuna, A. Kaczorowska, J. Szczurowski, J. Zemełko „Porównanie sprawności fizycznej pensjonariuszek DPS nieaktywnych i aktywnych fizycznie w przedziale wieku 70-80 lat – doniesienia wstępne”, [w:] Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie, tom 6, red. I. Uchmanowicz, J. Rosińczuk, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2019, ISBN 978-83-62182-79-4, s. 63-70

106.E. M. Kłosińska, J. Libera, W. Twardowski, J. Szczurowski, K. Szostek „The presumed early Bronze Age grave from the Radom Plain”, Sprawozdania Archeologiczne 71, s. 213-241, 2019 pl issn 0081-3834, DOI: 10.23858/SA70.2018.001

107.P. Konczewski, M. Konczewska, A. Sady, J. Szczurowski„Ekologia i ekonomia osadnictwa z młodszego okresu rzymskiego nad środkową Nysą Łużycką”, XXI Śląskie Sympozjum Archeologiczne „Śląski i ziemie ościenne w pradziejach, średniowieczu i czasach nowożytnych”, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja Archeolodzy.org, ISBN: 978-83-61416-42-5, Wrocław, s.66-68

108. J. Szczurowski, P. Konczewski, D. Pokutta, M. Konczewska, B. Kwiatkowska, A. Tomaszewska, D. Nowakowski „Kondycja biologicznaosób pochowanych na cmentarzu z zanikłego mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów – rola analizy interdyscyplinarnej w interpretacji stanowiska archeologicznego”, XXI Śląskie Sympozjum Archeologiczne „Śląski i ziemie ościenne w pradziejach, średniowieczu i czasach nowożytnych”, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja Archeolodzy.org, ISBN: 978-83-61416-42-5, Wrocław, s.146-147.

2024

109. 2024. Mackiewicz, K., Pawelec, Ł., Šimon, J., & Szczurowski, J. Assessment of the changes in the petrous portion of temporal bone (pars petrosa ossis temporalis) under the influence of high temperature during the cremation process. International Journal of Osteoarchaeology, e3325, In Press, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/oa.3325

Działalność naukowa

Rok rozpoczęcia pracy w UP: 2010

Opieka nad pracami dyplomowymi

 • licencjackie
  • 28 (Uniwersytet Wrocławski)
  • 21 (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • inżynierskie  
  • 35 (PWSZ im. A. Silesiusa w Wałbrzychu)
 • magisterskie
  • 18 (Uniwersytet Wrocławski)
  • 17 (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Doświadczenie organizacyjne i funkcje

 • od października 2007 do września2010 – członek komisji d/s przetargów Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Biologicznych do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego – kadencja 2008-2012
 • członek Senackiej Komisji Kadr i Zatrudnienia przy Senacie Uniwersytetu Wrocławskiego – kadencja 2008-2012
 • od października 2009 do września 2010 – opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego „Kostka” działającego przy Katedrze Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • od stycznia 2013 do grudnia 2017 – członek Komisji Dyscyplinarnej dla pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • od maja 2012 do czerwca 2015 – opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego „BHPergo” działającego przy Instytucie Społeczno-Prawnym PWSZ im. A. Silesiusa w Wałbrzychu
 • od listopada 2019 – członek Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Doświadczenie

 1. „Puławy-Włostowice – wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny” program Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych zadanie nr 4135/17, dr Jacek Szczurowski – wykonawca dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy nr 4135/17/FPK/NID, okres realizacji 2017-2018
 2. „Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów.” finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 3 nr 2013/10/E/HS3/00368,  dr Jacek Szczurowski – kierownik, dr Paweł Konczewski – wykonawca, dr Agnieszka Tomaszewska – wykonawca, dr Dariusz Nowakowski – wykonawca
 3. „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta/1000 Jahre Oberlausitz – Menschen, Burgen, Städte” projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, dr Jacek Szczurowski – wykonawca ze strony głównego partnera projektu; okres realizacji 2019-2022

Nagrody i wyróżnienia

2001 – nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe

2003 – nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne

2006 – nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne

2007 – nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne

2013 – nagroda Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. A. Silesiusa w Wałbrzychu za osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne

2015 – nagroda Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. A. Silesiusa w Wałbrzychu za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne

2015 – zespołowa nagroda I stopnia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za osiągnięcia organizacyjne – uruchomienie specjalności Biologia człowieka na studiach I i II stopnia kierunku Biologia

2015 – zespołowa nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za osiągnięcia organizacyjne – wyróżniające się działania na rzecz uczelni, udział w pracach Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w kadencji 2012-2016

Członkostwo

 • od 1995 roku członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
 • 1996 – 1999 – skarbnik oddziału wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
 • od 14.09.1999 do września 2011 (3 kadencje) – członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
 • od października 2011 października 2015 – sekretarz oddziału wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
 • od września 2019  – członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (4 kadencja)

Udział w pracach wykopaliskowych

 • Wleń (cmentarz przy kościele św. Jadwigi – Góra Zamkowa) – 1993
 • Masłomęcz (cmentarzysko gockie „grupy masłomeckiej”) – 1994-2001
 • Miłosławice (cmentarzysko kultury łużyckiej) – 1999-2005
 • Dziekanowice (cmentarzysko wczesnośredniowieczne) – 2006-2008
 • Santok (grodzisko średniowieczne) – 2009
 • Siedlce k. Lubina (cmentarz przy kościele św. Michała Archanioła) – 2010
 • Bołszowce (Більшівці) Ukraina (cmentarz na wzgórzu klasztornym – 2011
 • Barut (uroczysko Hubertus – poszukiwania miejsca pochówku ofiar terroru komunistycznego – 2012
 • Prędocice (Toporów-Tormenrsdorf) (cmentarz ewangelicki) – 2014-2017
 • Nowoszów – (zanikły kompleks osadniczy) – 2018
 • Libkovice, Republika Czeska (cmentarz średniowieczny) – 2019