Pracownicy

DR
Kierownik Katedry Antropologii UPWr
Konsultacje: pokój 310 / Wtorek 11:00-12:00

Ważniejsze publikacje naukowe

1995

1. Szczurowski J. Cechy niemetryczne czaszek z Czeladzi Wielkiej., Studia Antropologiczne t. II, s. 65-80

2. Dąbrowski P., Szczurowski J. Wstępne informacje o szczątkach kostnych z cmentarzysk grupy masłomęckiej (okres rzymski) wyeksplorowanych w sezonach 1993 i 1994., Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1994 roku., s. 19-22.

3. Dąbrowski P., Szczurowski J. Szczątki kostne z cmentarzyska przy kościele św. Jadwigi na Górze Zamkowej we Wleniu., Śląskie Sprawozdania Archeologiczne t. 36, s. 247-254.

4. Dąbrowski P., Kwiatkowska B., Szczurowski J. Anatomia człowieka. Część I Układ ruchu bierny (Systema motorium passivum)., Skrypt, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

1996

5. Dąbrowski P., Szczurowski J. Znaleziska kostne kultury unietyckiej z Chociwela, woj. Wrocławskie., Śląskie Sprawozdania Archeologiczne t. 37, s. 343-344.

6. Dąbrowski P., Szczurowski J. Sprawozdanie z analizy antropologicznej szczątków kostnychze stanowiska Masłomęcz 15 z badań w latach 1994-1995., Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. I, s. 91- 93.

1997

7. Szczurowski J. Wstępna analiza przyżyciowej wysokości ciała osobników płci męskiej i żeńskiej ludności gockiej grupy masłomęckiej, stan. Masłomęcz 15., Archeologia Polski Środkowowschodniej t.II, s. 121-123.

8. Krzyżanowska M., Kwiatkowska B., Szczurowski J., Gronkiewicz S. Czaszki z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu (XV-XVI w.)., Studia Antropologiczne, t. IV, s. 7-16.

9. Dąbrowski P., Szczurowski J. Ocena antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska unietyckiego Chociwel 1, sezon 1995., Śląskie Sprawozdania Archeologiczne t. 38, s. 137-141.

1998

10. Szczurowski J. Ocena antropologiczna szczątków kostnych ze stan. Masłomęcz 15 (okres rzymski) wyeksplorowanych w 1996 i 1997 roku., Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. III, s. 130-133.

11. Szczurowski J. Próba oceny wewnątrzseryjnego zróżnicowania w występowaniu typów morfologicznych wybranych cech niemetrycznych czaszki., 20 lat archeologii w Masłomęczu t.I, s. 257-261.

12. Dąbrowski P., Szczurowski J. Analiza antropologiczna ciałopalnych szczątków kostnych z cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłosławicach, gm. Milicz – sezon 1997., Śląskie Sprawozdania Archeologiczne t.40, s. 201-216.

13. Kwiatkowska B., Szczurowski J. Cechy niemetryczne czaszek z Wrocławia datowanych na okres od XIII do XVIII w., Studia Antropologiczne t.V, s. 49-64.

14. Dąbrowski P., Kwiatkowska B., Szczurowski J. Wstępna analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska w Masłomęczu (II-IV w.n.e.)., Studia Antropologiczne T. V, s. 91-95.

1999

15. Dąbrowski P., Szczurowski J. Szczątki kostne z grobów ciałopalnych pochodzące z cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłosławicach k. Milicza – sezon 1998., Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t.41, s. 185-192, Wrocław.

16. Dąbrowski P., Krzyżanowska M., Szczurowski J. Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska gockiego w Masłomęczu (stan. Masłomęcz 15) – sezon 1998., Archeologia Polski Środkowowschodniej t. IV, s. 135-138, Lublin.

2000

17. Szczurowski J. Ocena antropologiczna szczątków kostnych ze stanowiska Masłomęcz 15 (okres rzymski - II-IV w.n.e.) wyekspolorowanych w 1998 roku, Archeologia Polski Środkowowschodniej t. V, s. 206-208, Lublin.

18. Dąbrowski P., Szczurowski J. Examinations of cremation graves from Lusitan burial ground in Miłosławice near Milicz, Scripta Periodica – Przegląd Medyczny, nr 2/2000, s. 152-155.

19. Dąbrowski P., Szczurowski J. Badania grobów ciałopalnych z cmentarzyska łużyckiego w Miłosławicach k. Milicza, Scripta Periodica – Przegląd Medyczny, v. III, suplement nr 1/2000, s. 89-94.

20. Dąbrowski P., Krzyżanowska M., Szczurowski J. Problematyczny przypadek podwójnego pochówku na cmentarzysku gockim w Masłomęczu, [w:] Czarownice. Funeralia Lednickie 2, Muzeum Ślężańskie w Sobótce, AKME Z. Wiśniewski – Wrocław, s. 101-116.

21. Dąbrowski P., Szczurowski J. Ludzkie szczątki kostne z grobów ciałopalnych cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłosławicach - sezon 1999., Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 42, s. 157-177.

2001

22. Dąbrowski P., Szczurowski J. Groby ciałopalne z łużyckiego cmentarzyska w Miłosławicach pow. Milicz – sezon 2000, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 43, s. 193-218.

23. Dąbrowski P., Szczurowski J. Możliwości badań antropologicznych materiałów ciałopalnych z cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłosławicach, pow. Milicz, [w:] Wielkie cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, s. 143-151.

24. Kwiatkowska B., Pawlińska-Chmara R., Szczurowski J. Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska kultury łużyckiej w Opolu- Nowej Wsi Królewskiej, Opolski Rocznik Muzealny, t. XIII, s. 137-142.

2002

25. Dąbrowski P., Krzyżanowska M., Kwiatkowska B., Szczurowski J. Mieszane tradycje pogrzebowe na cmentarzysku w Masłomęczu (II-IV w.n.e.), [w:] Popiół i kość. Funeralia Lednickie, Spotkanie 4, Muzeum Ślężańskie w Sobótce, AKME Z. Wiśniewski – Wrocław, s. 285-294.

26. Dąbrowski P., Szczurowski J. Pochówki ciałopalne z cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłosławicach, pow. Milicz, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 44, s. 215-233. 27. Dąbrowski P., Szczurowski J. Możliwości badań antropologicznych materiałów ciałopalnych z cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłosławicach, pow. Milicz, Wielkie cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, PWN, Warszawa, s. 143-151.

2003

28. Szczurowski J., Krzyżanowska M., Kwiatkowska B., Dąbrowski P. Metody oceny płci na materiałach szkieletowych, [w:] Kobieta-śmierć-mężczyzna. Funeralia Lednickie, Spotkanie 5, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich o. w Poznaniu, s.201-205. 29. Szczurowski J., Dąbrowski P. Szczątki kostne z ciałopalnego cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłosławicach, pow. Milicz – ujęcie antropologiczne (sezon 2002), Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 55, s. 49-67.

30. Kwiatkowska B., Szczurowski J. Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska w Masłomęczu (stan. 15) – II-IV w.n.e. wyeksplorowanych w 1999 i 2000 roku, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. IV:2001, s. 118-123.

2004

31. Dąbrowski P., Krzyżanowska M., Kwiatkowska B., Szczurowski J Razem czy osobno – czyli jak chowano dzieci [w:] „Dusza maluczka a strata ogromna” Funeralia Lednickie – Spotkanie 6, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich o. Poznań, s. 271-274.

32. Dąbrowski P., Krzyżanowska M., Kwiatkowska B., Szczurowski J. Analiza antropologiczna szczątków kostnych wydobytych w sezonach 1993-2001 r. z cmentarzyska w Masłomęczu (II-IV w.), [w:] Monumenta Studia Gothica IV - Europa Barbarica, Wyd. UMCS, Lublin 2004, s. 89-98.

2005

33. Dąbrowski P., Krzyżanowska M., Kwiatkowska B., Szczurowski J Zmienność wyposażenia grobowego w średniowiecznej populacji z Sypniewa, [w:] „Do, ut des – dar, pochówek, tradycja” Funeralia Lednickie – Spotkanie 7, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich o. Poznań, s. 57-61.

34. Szczurowski J. Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska w Masłomęczu (stan. 15 – II-IV w.n.e.) wyeksplorowanych w 2000 i 2001 roku, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. VII, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 231-234.

2006

35. J. Szczurowski, P. Dąbrowski Przepalony materiał kostny z cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłosławicach, pow. Milicz – sezon 2004, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 47, s.81-100.

36. B. Kwiatkowska, J. Szczurowski, P. Dąbrowski, M. Krzyżanowska Ocena antropologiczna wieku starczego w populacjach pradziejowych, [w:] Starość – wiek spełnienia. Funeralna Lednickie Spotkanie 9, SNAP o. Poznań, s. 19-24.

2007

37. A. Gawlikowska, J. Szczurowski, F. Czerwiński, D. Miklaszewska, E. Adamiec, E. Dzięciołowska The fluctuating asymmetry of mediaeval and modern human skulls, HOMO-Journal of Comparative Human Biology, 2007, 58(2): 159-172.

38. A. Gawlikowska, J. Szczurowski , F. Czerwiński, E. Dzięciołowska, D. Miklaszewska, E. Adamiec Analysis of skull asymmetry in different historical periods using radiological examinations, Polish Journal of Radiology, 2007; 72(4):35-43.

2008

39. J. Szczurowski, B. Kwiatkowska Asymetria fluktuacyjna – jeden z przejawów asymetrii morfologicznej ciała ludzkiego oraz miernik homeostazy rozwojowej i stresogennego wpływu środowiska, [w:] XI Warsztaty Antropologiczne im. prof. Janusza Charzewskiego. Współczesna antropologia fizyczna. Zakres i metody badań, współpraca interdyscyplinarna, red. B. Jerszyńska, Sorus, Poznań 2008, s. 29-44.

40. M. Fortuna, J. Szczurowski, A. Kołcz-Trzęsicka HRV: style of life and body parameters defining structure, [w:] Proceedings of the 16th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, ESPRM, Edizioni Minerva Medica, 2008, s. 177-178.

41. M. Fortuna, J. Szczurowski, A. Kołcz-Trzęsicka HRV responses to ascending and descending stairs: validity of these results on cardiological rehabilitation in hospital, [w:] Proceedings of the 16th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, ESPRM, Edizioni Minerva Medica, 2008, s.277-278.

42. P. Dąbrowski, J. Szczurowski Przepalone szczątki kostne z cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłosławicach, pow. Milicz – sezon 2005, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 50, Wrocław 2008, s.147-156.

43. B. Kwiatkowska, J. Szczurowski, J. Trnka Skręcenie karku – zbrodnia czy wypadek? Podwójny pochówek z cmentarza przy kościele św. Macieja we Wrocławiu (XII – XIII w.), [w:] Epidemie, klęski, wojny. Funeralna Lednickie Spotkanie 10, SNAP o. Poznań, s. 333-338.

2009

44. B. Kwiatkowska, J. Szczurowski Informacje archeologiczne i antropologiczne – płaszczyzna porozumienia, czy źródło konfliktów, [w:] Metody. Źródła. Dokumentacja. Funeralna Lednickie Spotkanie 11, SNAP o. Poznań, s. 153-158.

45. B. Kwiatkowska, J. Szczurowski Szczątki kostne z kościoła św. Mikołaja w Głogowie, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 51, s.291-314, Wrocław 2009.

46. J. Szczurowski, A. Krajewska Cmentarzysko kultury łużyckiej w Namysłowie (stan.27) w ujęciu antropologicznym, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 51, s. 187-198, Wrocław 2009.

47. A. Gawlikowska-Sroka, E. Dzięciołowska, J. Szczurowski, E. Kamieńska, F. Czerwiński. Tobacco abuse and physical activity among medical students, Eur. J. Med. Res. 2009 vol. 14 suppl. 4 s. 86-89.

2010

48. D. Danel, M. Krzyżanowska, H. Rutka, J. Szczurowski Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarza parafii ewangelickiej na Psim Polu, Studia z dziejów Wrocławia, Średniowieczne i nowożytne nekropole Wrocławia cz. I, Wratislavia Antiqua, t. 12, s. 185-200.

49. E. Dzięciołowska-Baran, A. Gawlikowska-Sroka, J. Szczurowski, B. Kwiatkowska, S. Gronkiewicz Schorzenia laryngologiczne występujące w średniowiecznych populacjach., [w:] Biokulturowe uwarunkowania stanu zdrowia populacji ludzkich w okresie średniowiecza, I Toruńskie Spotkania Paleopatologiczne UMK w Toruniu, Wydawnictwo DN – Wrocław, 2010, s.30-34.

50. A. Gawlikowska-Sroka, J. Szczurowski, B. Kwiatkowska, E. Dzięciołowska-Baran, F. Czerwiński Ocena asymetrii fluktuacyjnej czaszek ludzkich ze średniowiecznych stanowisk archeologicznych jako miernik homeostazy rozwojowej populacji, [w:] Biokulturowe uwarunkowania stanu zdrowia populacji ludzkich w okresie średniowiecza, I Toruńskie Spotkania Paleopatologiczne UMK w Toruniu, Wydawnictwo DN – Wrocław, 2010, s. 35-39.

51. B. Kwiatkowska, J. Szczurowski Zmiany pourazowe na czaszkach ludzkich ze średniowiecznego Wrocławia, [w:] Biokulturowe uwarunkowania stanu zdrowia populacji ludzkich w okresie średniowiecza, I Toruńskie Spotkania Paleopatologiczne UMK w Toruniu, Wydawnictwo DN – Wrocław, 2010, s. 61-66.

2011

52. Małgorzata Fortuna, Jacek Szczurowski, Anna Konieczna-Gorysz „Ocena wydolności tlenowej u starszych kobiet i mężczyzn poddanych treningowi rehabilitacyjnemu”; „Assessment of aerobic capacity in elderly women and men subjected to rehabilitation training” (art. w jęz. polskim i angielskim), Fizjoterapia Polska, 2011; 2(4); Vol. 11, 169-173

53. Szczurowski, Jacek Zróżnicowanie wewnątrz- i międzypopulacyjne występowanie kości wstawnych szwu węgłowego [w:] Kim jesteś człowieku? Funeralia Lednickie, Spotkanie 13, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, SNAP o Poznań, 2011, s. 337-344

54. Małgorzata Fortuna, Jacek Szczurowski, Anna Kołcz – Trzęsicka Ocena adaptacji układu krążenia na podstawie analizy zmienności rytmu zatokowego u kobiet w wieku 40-58 lat; Estimate adaptation of kardiovascular system by Heart Rate Variability 40-58 years old; (art. w jęz. polskim i angielskim), Fizjoterapia Polska, 2011; 4(4); vol. 11, s. 375-380

55. B. Kwiatkowska, A. Gawlikowska-Sroka, J. Szczurowski, D. Nowakowski, E. Dzięciołowska-Baran A case of concha bullosa mucopyocele in a medieval human skull (p n/a), International Journal of Osteoarcheology, Issue 20, Published Online: Dec 29 2009 4:58AM, DOI: 10.1002/oa.1137; 2011, vol. 21, nr 3, s. 367-370.

 

2012

56. Barbara Kwiatkowska, Jacek Szczurowski, Paweł Konczewski Sposób pochówku jako czynnik wyróżniający osobnika „obcego” w środowisku. Mogiła jeńca wojennego z Siedlec k. Lubina, [w:] „Obcy” Funeralia Lednickie, Spotkanie 14, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, SNAP o. Poznań, 2012, s. 169- 178.

57. Małgorzata Fortuna, Bogusława Majewska, Jacek Szczurowski, Anna Konieczna- Gorysz Ocena parametrów oddechowych w grupie chłopców zdrowych oraz z wadą słuchu – znaczenie aktywności fizycznej; Assessment of some respiratory parameters in the group of healthy and hearing impaired boys – the role of physical activity; (art. w jęz. polskim i angielskim), Fizjoterapia Polska, 2012; 3(4); vol. 12, s. 285-290.

58. B. Kwiatkowska, J. Szczurowski Obrządek pogrzebowy na ciałopalnym cmentarzysku w Zębowicach (gm. Paszowice, powiat jaworski) – ujęcie antropologiczne, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 54, s. 129-137, Wrocław 2012.

2013

59. A. Gawlikowska-Sroka, E. Dzięciołowska-Baran, J. Szczurowski, I. Teul, I. Poziomkowska-Gęsicka, E. Kamieńska Cigarette Smoking Among Students and the Influence of Legal Regulations on Passive Smoking, Advances in Experimental Medicine and Biology v. 755 “Respiratory Regulation – Clinical Advances”, ed. M. Pokorski, s. 189-194; DOI 10.1007/978-94- 007-4546-9_24.

60. A. Gawlikowska-Sroka, B. Kwiatkowska, P. Dąbrowski, E. Dzięciołowska-Baran, J. Szczurowski, D. Nowakowski. Respiratory diseases in the late middle ages, Respiratory Physiology & Neurobiology, 2013, ISSN: 1569-9048; DOI: 10.1016/j.resp.2013.02.024.

61. A. Gawlikowska-Sroka, Ł. Stocki, P. Dąbrowski, B. Kwiatkowska, J. Szczurowski, F. Czerwiński Topography of the mental foramen in human skulls originating from different time periods, HOMO - Journal of Comparative Human Biology, 2013, http://dx.doi.org/10.1016/j.jchb.2013.03.009.

62. K. Borysławski, J. Szczurowski Biologiczne podstawy kryminalistyki, [w:] Współczesna kryminalistyka i nauki pokrewne w administracji, red. Z. Kegel, Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2013, s. 121-132.

63. A. Gawlikowska-Sroka, P. Dąbrowski, J. Szczurowski, T. Staniowski Analysis of interaction between nutritional and developmental instability in mediaeval population in Wrocław, Anthropological Review, Vol. 76 (1), 51–62 (2013).

2014

64. B. Kwiatkowska, J. Szczurowski BISKUPI i inne osoby duchowne, [w:] „Królowie i biskupi, rycerze i chłopi – identyfikacja zmarłych” Funeralia Lednickie Spotkanie 16, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, SNAP o Poznań, s. 221-228.

65. M. Fortuna, I. Demczyszak, J. Szczurowski, A. Konieczna-Gorysz Zastosowanie HRV do oceny wydolności układu krążenia w grupie kobiet i mężczyzn w przedziale wieku 70-85 lat [w:] Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie, tom 1, red. I. Uchmanowicz, J. Rosińczuk, B. Jankowska-Polańska, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2014, s. 70-76.

66. B. Kwiatkowska, J. Szczurowski, D. Nowakowski Variation in foramina transversaria of human cervical vertebrae in the medieval population from Sypniewo (Poland), Anthropological Review, Vol. 77 (2), 175–188 (2014).

67. I. Demczyszak, M. Fortuna, K. Wilgosz, J. Szczurowski Wpływ rehabilitacji na ogólną sprawność osób po zawale mięśnia serca [w:] Współczesne pielęgniarstwo specjalistyczne. Wiedza, kompetencje, praktyka. Tom 1 Wiedza, red. R. Mroczkowska, E. Molka, Wydawnictwo DUX Robert Sczendzina, Bytom 2014, s. 59-70.

2015

68. B. Kwiatkowska, J. Szczurowski Elementy obrządku pogrzebowego na różnych typach cmentarzysk [w:] „Cmentarzyska – relacje społeczne i międzykulturowe” Funeralia Lednickie Spotkanie 17, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, SNAP o Poznań, s. 45-58.

69. J. Szczurowski, A. Gawlik Analiza jakości ergonomicznej wybranych typów rowerów [w:] „Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników ”, t. 1, red. I. Romanowska-Słomka, J. Szczurowski, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2015, s.189-202.

70. M. Fortuna, J. Szczurowski, I. Demczyszak, D. Lorek, R. Szafraniec, K. Kobierecka, A. Konieczna-Gorysz Formation of swimming skills among boys at the age 6-10, Scientific Review of Physical Culture, vol. 5, issue 3, s.188-195.

71. M. Fortuna, J. Szczurowski, A. Konieczna-Gorysz, I. Demczyszak Ocena adaptacji układu krążenia w wysiłku tlenowym na podstawie analizy zmienności rytmu zatokowego u kobiet w wieku 34-36 lat. Evaluation of circulatory system adaptation in aerobic exercise based on heart rate variability in 34-36 years old females., Medycyna Sportowa / Polish J Sport Med., 2015; 3(4); Vol. 31, 121-127, DOI: 10.5604/1232406X.1178558.

72. A. Gawlikowska-Sroka, E. Dzięciołowska-Baran, J. Szczurowski Ocena nawyków żywieniowych studentów polskich pierwszego roku medycyny., Pomeranian Journal of Life Sciences, 2015; Vol. 61; 2; 186-190; ISSN 2450-4637.

2016

73. A. Gawlikowska-Sroka, E. Dzięciołowska-Baran, J. Szczurowski Relationships Between Tobacco Abuse and Self-Assessment of Health., Advances in Experimental Medicine and Biology – Neuroscience and Respiration, 2016, DOI: 10.1007/5584_2015_188, ISSN 0065-2598; vol. 885, s. 39 – 46.

74. Ł. Wardawy, J. Szczurowski Zgodność stanowisk pracy uczniów z obowiązującymi normami i przepisami w placówkach oświatowych na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, [w:] Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników ”, t. 2, red. I. Romanowska-Słomka, J. Szczurowski, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2016, s.193-204.

75. A. Gawlikowska-Sroka, J. Szczurowski, B. Kwiatkowska, P. Konczewski, E. Dzieciołowska-Baran, M. Donotek, A. Wałecka, D. Nowakowski Concha Bullosa in Paleoanthropological Material., Advances in Experimental Medicine and Biology, 2016, DOI: 10.1007/5584_2016_62; ISSN: 0065-2598,

76. A. Gawlikowska-Sroka, B. Kwiatkowska, J. Szczurowski, S. Gronkiewicz, P. Dąbrowski Two cases of osteoid osteoma in skulls dating from the 13–14th centuries from St. Elisabeth’s Church in Wrocław, Poland, Anthropological Review, vol. 79(1), s. 87-94 (2016).

77. M. Fortuna, J. Szczurowski, R. Szafraniec, I. Demczyszak, M. Gawlak, A. Konieczna-Gorysz Porównanie kształtowania się zdolności motorycznych u jedenastoletnich dziewcząt i chłopców w okresie siedmiu miesięcy na podstawie Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej, Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, t. (31) 3/2016, ISSN 2299-744X, ISBN 978-83-64559-04-4, Wydawnictwo „Albatros” Szczecin, s. 69-76.

78. P. Konczewski, J. Szczurowski, P. Wroniecki, M. Mackiewicz, P. Zawadzki Projekt badawczy Tormersdorf-Toporów. Mieszkańcy, kultura, i środowisko przyrodnicze zanikłego mikroregionu osadniczego na Górnych Łużycach, [w:] „Wieś zaginiona. Stan i perspektywy badań” red. P. Nocuń, A. Przybyła-Dunin, K. Fokt, Monografie i materiały 5 Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Chorzów 2016, s.147-172.

79. P. Konczewski, P. Wroniecki, M. Konczewska, J. Szczurowski Problemowość badań geofizycznych dziedzictwa archeologicznego lasów nizinnych. Studium Puszczy Zgorzeleckiej, [w:] „Metody geofizyczne w archeologii polskiej 2016” red. M. Furmanek, T. Herbich, M. Mackiewicz, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja Nauki „Archaeologia Silesiae”, Wrocław 2016, s. 57-60.

80. M. Fortuna, J. Szczurowski, I. Demczyszak, A. Konieczna-Gorysz, D. Cichoń Ocena adaptacji układu krążenia u kobiet 34-35-letnich w spoczynku oraz w wysiłku fizycznym w stanie równowagi dynamicznej”, Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, t. (31) 4/2016, ISSN 2299-744X, ISBN 978-83-64559-04-4, Wydawnictwo „Albatros” Szczecin, s. 129-136.

Rok rozpoczęcia pracy w UP: 2010

Opieka nad pracami dyplomowymi

 • licencjackie
  • 28 (Uniwersytet Wrocławski)
  • 1 (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • inżynierskie  
  • 35 (PWSZ im. A. Silesiusa w Wałbrzychu)
 • magisterskie
  • 18 (Uniwersytet Wrocławski)
  • 11 (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Doświadczenie organizacyjne i funkcje

 • od października 2007 do września2010 – członek komisji d/s przetargów Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Biologicznych do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego – kadencja 2008-2012
 • członek Senackiej Komisji Kadr i Zatrudnienia przy Senacie Uniwersytetu Wrocławskiego – kadencja 2008-2012
 • od października 2009 do września 2010 – opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego „Kostka” działającego przy Katedrze Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • od stycznia 2013 – członek Komisji Dyscyplinarnej dla pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • od maja 2012 do czerwca 2015 – opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego „BHPergo” działającego przy Instytucie Społeczno-Prawnym PWSZ im. A. Silesiusa w Wałbrzychu

Doświadczenie

 1. „Puławy-Włostowice – wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny” program Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych zadanie nr 4135/17, dr Jacek Szczurowski - wykonawca dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy nr 4135/17/FPK/NID, okres realizacji 2017-2018
 2. „Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów.” finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 3 nr 2013/10/E/HS3/00368,  dr Jacek Szczurowski – kierownik, dr Paweł Konczewski – wykonawca, dr Agnieszka Tomaszewska – wykonawca, dr Dariusz Nowakowski - wykonawca

Nagrody i wyróżnienia

2001 – nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe

2003 – nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne

2006 – nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne

2007 – nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne

2013 – nagroda Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. A. Silesiusa w Wałbrzychu za osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne

2015 – nagroda Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. A. Silesiusa w Wałbrzychu za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne

2015 – zespołowa nagroda I stopnia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za osiągnięcia organizacyjne – uruchomienie specjalności Biologia człowieka na studiach I i II stopnia kierunku Biologia

2015 – zespołowa nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za osiągnięcia organizacyjne – wyróżniające się działania na rzecz uczelni, udział w pracach Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w kadencji 2012-2016

Członkostwo

 • od 1995 roku członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

 • 1996 – 1999 – skarbnik oddziału wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

 • od 14.09.1999 do września 2011 (3 kadencje) – członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

 • od października 2011 października 2015 – sekretarz oddziału wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Udział w pracach wykopaliskowych

 • Wleń (cmentarz przy kościele św. Jadwigi – Góra Zamkowa) - 1993

 • Masłomęcz (cmentarzysko gockie „grupy masłomeckiej”) – 1994-2001

 • Miłosławice (cmentarzysko kultury łużyckiej) – 1999-2005

 • Dziekanowice (cmentarzysko wczesnośredniowieczne) – 2006-2008

 • Santok (grodzisko średniowieczne) - 2009

 • Siedlce k. Lubina (cmentarz przy kościele św. Michała Archanioła) – 2010

 • Bołszowce (Більшівці) Ukraina (cmentarz na wzgórzu klasztornym – 2011

 • Barut (uroczysko Hubertus – poszukiwania miejsca pochówku ofiar terroru komunistycznego - 2012

 • Prędocice (Toporów-Tormenrsdorf) (cmentarz ewangelicki) – 2014-2016

DR HAB. PROF. NADZW.
Profesor UPWr
Konsultacje: pokój 203 / Czwartek 11:30– 12:30

Ważniejsze publikacje naukowe

1976. K.Borysławski, D.Kornafel: Szybkość zarastania dużego ciemiączka u dzieci od urodzenia do drugiego roku życia, Materiały i Prace Antropologiczne, 91 (85-89)

1978. K.Borysławski, D.Kornafel: Próba określenia normy rozwojowej dla wielkości i szybkości zarastania dużego ciemiączka (fonticulus anterior) u dzieci wrocławskich, Pediatria Polska 53 (345-350)

1982. K.Borysławski, T.Krupiński, T.Belniak, E.Klonowska, D.Kornafel: Zmienność w cechach somatometrycznych dzieci i młodzieży wiejskiej z wybranych regionów kraju, na podstawie zbadania po 10 latach dwóch populacji lokalnych, Materiały i Prace Antropologiczne 102 (101-114)

1983. K.Borysławski, W.Kurlej: Zmienność cech metrycznych podniebienia twardego i miękkiego, Materiały i Prace  Antropologiczne 103 (47-56)

1983. K.Borysławski, W.Kurlej: Próba oszacowania różnic płciowych wybranych cech pomiarowych w okresie płodowym, Przegląd Antropologiczny. 49 (189-191)

1983. K.Borysławski, W.Kurlej: Growth of Polish children aged 0-2 years at the beginning of the economic crisis, Journal of Human Evolution, 12,8 (701-702)

1984. K.Borysławski, W.Kurlej: Próba oceny kompensacyjnego rozwoju noworodków pierworodnych w wieku niemowlęcym– na podstawie badań ciągłych dzieci wrocławskich, Materiały i Prace Antropologiczne 105 (63-71)

1985. K.Borysławski: Growth of Wrocław children aged 0-2 years born in 1964-65 and in 1973-75 : longitudinal data,  Annals of Human Biology 12,1 (77-83)

1985. K.Borysławski, T.Krupiński, T.Belniak, D.Kornafel: Zmienność w cechach somatometrycznych dorosłej ludności wiejskiej na podstawie ponownego zbadania po 10 latach dwóch populacji lokalnych, Materiały i Prace Antropologiczne 106 (5-14)

1988. K.Borysławski: Structure of monthly increments of length, weight and head circumference in the first year: a pure longitudinal study of 200 Wrocław infants, Annals of Human Biology 15,3 (205-212)

1990. K.Borysławski, T.Krupiński, E.Piasecki: Środowiskowe uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży dolnośląskiej w latach 1986-1990. Wyniki czteroletnich badań, Materiały i Prace Antropologiczne  111  (57-79)

1995. K.Borysławski, W.Apoznański, J.Czernik, T.Krupiński, B.Kwiatkowska: Antropologiczna ocena rozwoju dzieci i młodzieży po operacyjnym usunięciu nerki w wyniku choroby nowotworowej, Studia Antropologiczne II, Acta Univ. Wratisl. 1727 (121-135)

1995. K.Borysławski, T.Krupiński: Zależności korelacyjne wysokości ciała (B-v) w parach rodzeństw, Studia Antropologiczne II, Acta Univ. Wratisl. 1727 (93-98)

2000. K.Borysławski, M. Krzyżanowska: The realization of growth potential depending on social and economic variables, Przegląd Medyczny – Scripta Periodica, 2 (163 – 164)

2002. K.Borysławski, W.Kurlej, B.Gworys: Changeability of emissary vein foramina based on modern skull material, Dent. Med. Probl., 39,2 (177 – 182)

2002. K.Borysławski, M.Krzyżanowska:  Number of siblings and children of short and long living individuals, International Journal of Anthropology, 17, 3-4 (173-180)

2007. D.Jezior, M.Krajewska, K.Madziarska, B.Kurc-Darak, D.Jańczak, D.Patrzałek, K.Borysławski, M.Klinger:  Posttransplant overweight and obesity: myth or reality?, Transplantation Proceedings, 3 (2772-2775)

2008. M.Krzyżanowska, K.Borysławski: Body height in relation to rural-urban migration in Poland,  Journal of Biosocial Science, 40, 6 (841-854)

2009. K.Borysławski: Badanie mumii egipskiej z wykorzystaniem tomografii komputerowej, w: Metody. Źródła. Dokumentacja. (monografia - red. W.Dzieduszycki i J.Wrzesiński), Funeralia Lednickie,11 (199-204)

2010. B.Kwiatkowska, K.Borysławski: Starość w średniowieczu i dziś, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 58[1] (5-15)

2010. K.Borysławski, A.Pawłowska: Badania ciągłe wybranych wyznaczników stanu zdrowia pracowników Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu, Medycyna Pracy, 61[4] (419-429)

2010. K.Borysławski, T.Dubina: Wtórna proporcja płci wśród dzieci, których ojcowie pracują przy monitorach komputerowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, seria Biologia i Hodowla Zwierząt, 60 [577] (23-30)

2010. K.Borysławski, M.Stankowska: Stan cywilny a wybrane aspekty kondycji biologicznej mężczyzn, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, seria Biologia i Hodowla Zwierząt,  61 [579] (11-20)

2010. K.Borysławski: An application of computed tomography in studies of human remains (for example Egyptian mummy), w: Morphology and systematics of fossil vertebrates (monografia – red. D.Nowakowski), (3-8)

2011. M.Sternal, B.Kwiatkowska, K.Borysławski: Czynniki zwiększające ryzyko mózgowego porażenia dziecięcego, Pediatria Polska, 86 [2] (163-168)

2012. K.Borysławski, A.Salanyk, O.Borysławska: Nasilenie depresji u studentów wrocławskich uczelni w zależności od jakości ich relacji z rodziną i statusu społeczno-ekonomicznego rodziny, w: Pytanie o rodzinę. Historia-współczesność-perspektywy (monografia – red. M. Malik i M. Piotrowska), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych (209-227)

2012. K.Borysławski: Atrakcyjność fizyczna człowieka jako sygnał biologiczny, Prace Kulturoznawcze, 14 [1] (105 – 113)

2012. R.S.Podstawski, K.Borysławski: Relationships between selected anthropometric features and motor abilities of children aged 7-9, Clinical Kinesiology, 66 [4] (82-90)

2013. R.Podstawski, K.Borysławski, D.Choszcz: Secular trends observed in anaerobic performance of students accounting for the place of permanent residence, Research Kinesiology, 41[1] (4-11)

2014. K.Borysławski: Jakie skutki biologiczne, demograficzne i kulturowe ma dla populacji spotkanie z obcymi? w: Historia-Kultura-Globalizacja (red. A.Nobis et al.), Wydawnictwo Gajt, 4 (423-435)

2014. R.Podstawski, K.Borysławski: Influence of PE teachers' qualifications on the motor abilities of early school-age children, Fiziceskoe vospitanie studentov (Physical Education of Students), 1 (56-63)

2014. R.Chakraborty, T.Mukherjee, S.Jana, S.Koziel, K.Boryslawski, K.Bose: Association of second to fourth digit length ratio (2D:4D) with some anthropometric measurements: a comparison between Polish and Indian young adults aged 18-25 years, Human Biology Review, 3[4] (315-326)

2014. K.Kuźniarska, K.Borysławski: Catalogue of early mediaeval cemeteries in Lower Silesia (Poland), Monographs of Physical Anthropology, vol. 1, (monografia - red. D.Nowakowski - monografie wydawane tylko w wersji elektronicznej - http://www.org.up.wroc.pl/antropologia/mpa)

2014. K.Borysławski, M.Sienkiewicz: Częstość występowania wybranych zaburzeń pigmentacji skóry u kobiet w wieku od 40 do 75 lat w zależności od ich wieku i statusu społeczno-ekonomicznego, Kosmetologia Estetyczna, 3[4] (297-300)

2014. R.Podstawski, K.Borysławski, R.Urbańska-Gizińska: Physical and motor development of the students enrolled at the university of Warmia & Mazury in Olsztyn, Poland, in relation to their financial and urbanization status, Fiziceskoe vospitanie studentov (Physical Education of Students), 6 (81-89)

2014. K.Borysławski: Problem zróżnicowania wewnątrzgatunkowego człowieka, Kultura – Historia – Globalizacja, 4 (423-436)

2015. K.Borysławski, K.Chmielowiec, P.Chmielewski, J.Chmielowiec: Zmiany z wiekiem wybranych cech antropometrycznych, fizjologicznych i biochemicznych oraz ich związek z długością życia mężczyzn i kobiet, Monographs of Physical Anthropology, vol. 2 (monografia - red. D.Nowakowski - monografie wydawane tylko w wersji elektronicznej - http://www.org.up.wroc.pl/antropologia/mpa)

2015. B.Kwiatkowska, K.Borysławski, A.Mikłaszewicz, K.Staszak, N.Mandzios, P.Dąbrowski, W.Kurlej: The relationship between the presence of diastema and the value of maxillary midline diastema index and facial anthropometric traits, Polish Journal of Environmental Studies, 24, 6A (131-137)

2015. P.Chmielewski, K.Borysławski, K.Chmielowiec, J.Chmielowiec: Height loss with advancing age in a hospitalized population of Polish men and women: magnitude, pattern and associations with mortality, Anthropological Review, 78, 2 (157-168)

2015. P.Chmielewski, K.Borysławski, K.Chmielowiec, J.Chmielowiec: Longitudinal and cross-sectional changes with age in selected anthropometric and physiological traits in hospitalized adults: an insight from the Polish Longitudinal Study of Aging (PLSA), Anthropological Review, 78, 3 (317-336)

2015. K.Borysławski, I.Młynarska, A.Franczak: Samoocena wyglądu i kondycji zdrowotnej słuchaczy Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w: Zdrowotne i opiekuńcze problemy osób starszych (red: D.Nowakowski, K.Borysławski, M.Synowiec-Piłat, B.Kwiatkowska), Monographs of Physical Anthropology, vol. 3 [monografie wydawane tylko w wersji elektronicznej - http://www.org.up.wroc.pl/ antropologia/mpa], (14-27)

2015. P.Chmielewski, K.Borysławski: Characterization and determinants of seasonality of deaths in Poland: a biodemographic approach, w: Zdrowotne i opiekuńcze problemy osób starszych (red: D.Nowakowski, K.Borysławski, M.Synowiec-Piłat, B.Kwiatkowska), Monographs of Physical Anthropology, vol. 3 [monografie wydawane tylko w wersji elektronicznej - http://www.org.up.wroc.pl/ antropologia/mpa], (113-123)

2016. P.Chmielewski, K.Borysławski, K.Chmielowiec, J.Chmielowiec, B.Strzelec: The association between total leukocyte count and longevity: evidence from longitudinal and cross-sectional data, Annals of Anatomy, 204 (1-10)

2016. R.Podstawski, S.Konopka, S.Mańkowski, D.Choszcz, K.Borysławski: Correlations between anthropometric characteristics, heart rate and the results of the 8-second skipping with hand clapping (SHC) test in preschool children, Trends in Sport Sciences, 1, 23 (25-31)

2016. P.Chmielewski, K.Borysławski, B.Strzelec: Contemporary views on human aging and longevity, Anthropological Review, 79, 2 (115-142)

2016. P.Chmielewski, B.Strzelec, K.Borysławski, K.Chmielowiec, J.Chmielowiec, P.Dąbrowski: Effects of aging on the function of the urinary system: longitudinal changes with age in selected urine parameters in a hospitalized population of older adults, Anthropological Review, 79, 3 (331-345)

2016. K.Borysławski, S.Kozieł: Secular trends in body weight and length of children aged 0–2 years. Longitudinal study of five consecutive birth cohorts between 1964–2003 from Wrocław, Poland, Anthropological Review, 79, 3 (301-310)

2016. P.Chmielewski, K.Borysławski: Proksymalne przyczyny starzenia się człowieka: przypadkowe uszkodzenia molekularne czy hiperfunkcja programów rozwojowych?, Kosmos, problemy nauk biologicznych, 65, 3 (339-349)

2016. P.Chmielewski, K.Borysławski, J.Chmielowiec, K.Chmielowiec: Ubytki wysokości ciała a ryzyko zgonu u osób starszych, Gerontologia Współczesna, 4[2], (73-80)

2016. K.Dudek, K.Borysławski: Styl życia a parametry skóry u kobiet w wieku postmenopauzalnym, Kosmetologia Estetyczna, 5[4] (337-341)

2016. K.Dudek, K.Borysławski: Wpływ diety na parametry skóry u kobiet po 45. roku życia, Kosmetologia Estetyczna, 5[5], (491-494)

2016. P.Chmielewski, K.Borysławski: Atrakcyjność człowieka jako sygnał biologiczny, w: Atrakcyjność twarzy (monografia - red. K.Borysławski), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (7-19)

2016. K.Borysławski, P.Chmielewski: Atrakcyjność twarzy męskich o różnym stopniu maskulinizacji w zależności od fazy cyklu menstruacyjnego oceniających kobiet, w: Atrakcyjność twarzy (monografia - red. K.Borysławski), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (167-176)

2016. P.Chmielewski, K.Borysławski: Understanding the links between month of birth, body height, and longevity: why some studies reveal that shorter people live longer – further evidence of seasonal programming from the Polish population, Anthropological Review, 79, 4 (375-395)

2017. K.Borysławski, K.Dudek: Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania parametrów skóry twarzy u kobiet po 45. roku życia i ich korelacje z wiekiem i BMI , Kosmetologia Estetyczna, 6[1], (49-53)

2017. R.Podstawski, P.Markowski, D.Choszcz, A.Lipiński, K.Borysławski: Effectiveness of martial arts training vs. other types of physical activity: differences in body height, body mass, BMI and motor abilities, South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 39, 1 (111-133)

2017. S.Kozieł, R.Chakraborty, D.Danel, K.Borysławski: Is increased facial asymmetry associated with the use of hormonal contraceptive among polish young women in Wroclaw?, Collegium Antropologicum, 41,1 (39-43)

2017. K.Borysławski, K.Kuś: Wiek urodzenia pierwszego dziecka a przebieg ciąży i częstość występowania chorób układu rozrodczego u kobiet po 50. roku życia, w: Zdrowie dla regionu, tom II Uzdrowiska (monografia - red. E.Lonc, K.Plewa-Tutaj), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (103-114)

2017. K.Borysławski, I.Zawadzka: Ocena skutków zdrowotnych uprawiania pole dance jako nowoczesnej formy aktywności fizycznej, w: Zdrowie dla regionu, tom II Uzdrowiska (monografia - red. E.Lonc, K.Plewa-Tutaj), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (125-133)

2017. K.Borysławski, S.Płusa: Częstość wykonywania wybranych zabiegów SPA i wellness i ich wpływ na organizm człowieka, w: Zdrowie dla regionu, tom II Uzdrowiska (monografia - red. E.Lonc, K.Plewa-Tutaj), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (291-299)

2017. P.Chmielewski, B.Strzelec, J.Chmielowiec, K.Chmielowiec, K.Borysławski: Association between body size and selected hematological parameters in men and women aged 45 and above from a hospitalized population of older adults: an insight from the Polish Longitudinal Study of Aging (1960–2000), Anthropological Review, 80, 2 (171-190)

2017. P.Chmielewski, K.Sołkiewicz, K. Borysławski, B.Strzelec: Variability in the frequency of ABO and Rh blood groups in Lower Silesia (Poland): the role of natural selection and genetic drift, Monographs of Physical Anthropology, vol. 6 (monografia - red. D.Nowakowski - monografie wydawane wersji elektronicznej - http://antropologia.upwr.edu.pl/mpa)

2017. P. Chmielewski, B.Strzelec, J.Chmielowiec, K.Chmielowiec, K.Borysławski: Association of serum bilirubin with longevity: Evidence from a retrospective longitudinal study and cross-sectional data, Anthropological Review, 80, 4 (335-348)

Popularyzacja wiedzy

2000. K.Borysławski, M.Woron: Miejsce zdarzenia, cz.I, Ochrona Mienia, 9 (6 – 8)

2000. K.Borysławski, M.Woron: Zabezpieczenie śladów na miejscu zdarzenia, cz. II, Ochrona Mienia, 10 (10 – 11)

2010. K.Borysławski: Why are all cats grey in the dark? And what do women and pirates have to do with it?/ Dlaczego o zmierzchu wszystkie koty są szare? I co mają do tego kobiety i piraci? True Colours 13 (18-19)

2010. K.BorysławskiThe art of Deception. How to survive. / Sztuka oszukiwania czyli jak przetrwać. True Colours 15 (16-17)

2010. K.Borysławski: The mystery of colourful autumn leaves / zagadka kolorowych jesiennych liści. True Colours 17 (8-9 )

2011. K.Borysławski: Czy na pewno sport to zdrowie?, Ekonatura, 12[97] (7-8)

2011. K.Boryslawski: Red – the colour of life and strong emotions / Czerwony – kolor życia i silnych emocji, True Colours 19 (8-9)

2011. K.Borysławski: Dlaczego się starzejemy?, Głos Uczelni (UP we Wrocławiu) 206 (25-27)

2012. A.Tomaszewska, A.Żelaźniewicz, K.Borysławski: Mumia na receptę, Wiedza i Życie, 2 [926] (58-61)

2017. K.Borysławski: Rzecz o antropologiach i archeologach, Archeologia Żywa, 1[63], (70-73)

2017. K.Borysławski: Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, Archeologia Żywa, 2[64], (36-39)

2017K.BorysławskiMigracje, Archeologia Żywa, 4[66], (4-11)

2018K.Borysławski, P.Chmielewski: Historia pewnej znajomości, Archeologia Żywa, 1[67], (11-17)

2018K.BorysławskiCzerwony-kolor życia i silnych emocji, Archeologia Żywa, 1[67], (44-46)

Zatrudnienie

1972-2009 Katedra Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego

1972-1979 asystent

1979-1999 adiunkt

1999-2009 profesor nadzwyczajny

2009-obecnie, profesor nadzwyczajny, Katedra (wcześniej Zakład) Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Funkcje

1996-2002 prodziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego

1997-2009 Kierownik Katedry Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego

1999-2002 członek senackiej Komisji Finansów Uniwersytetu Wrocławskiego

 

2009-2017 Kierownik Katedry Antropologii (wcześniej Zakładu w Instytucie Biologii) Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

1996-2006 członek Rady Naukowej Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu

2011-2016 przewodniczący Rady Naukowej Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu

2014-nadal przewodniczący Komisji Programowej kierunku Biologia człowieka na UPWr

2012-nadal członek Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

2012-nadal członek Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia UPWr

2011-nadal członek Komisji Archeologicznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

2015 -nadal członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych

Halina Kołodziej - Wpływ wybranych elementów stylu życia na kondycję biologiczną mężczyzn w wieku 40-50 lat.

Sławomir Kozieł - Czynniki kształtujące proces wzrastania u chłopców i dziewcząt w okresie pokwitania.

Jarosław Domaradzki - Tendencje rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci wiejskich z terenów ekologicznie zagrożonych.

Jolanta Szlachciak - Ocena przydatności wybranych metod statystycznych w określeniu zmienności populacji leszcza - Abramis brama (L.).

Julita Broda - Wpływ aktywności ruchowej na zmienność budowy i składu ciała kobiet.

Marzena Grabarczyk - Zmienność położenia środka ciężkości ciała w powiązaniu z cechami morfologicznymi i zdolnościami motorycznymi dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat. Justyna Andrzejewska - Budowa i skład ciała a wydolność fizyczna dzieci i młodzieży wrocławskiej w wieku 7-14 lat.

Tomasz Staniowski - Stan uzębienia w populacjach średniowiecznej Polski.

Katarzyna Łagowska - Ocena antropometryczna profilu twarzy i części twarzowej czaszki w wadach doprzednich.

Dariusza Danel  - Stopień maskulinizacji twarzy męskich jako wskaźnik atrakcyjności w kontekście wybranych parametrów jakości partnera w ocenie kobiet.

Arkadiusz Rzepka - Zmienność komponentów sprawności fizycznej studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w badaniach longitudinalnych.

Agnieszka Bajer-Ciszewska - Sprawność fizyczna i budowa somatyczna kobiet wielkomiejskich w aspekcie zróżnicowanego poziomu aktywności fizycznej. Katarzyna Siwek - Ocena zależności pomiędzy poziomem otłuszczenia a sprawnością motoryczną u 10- i 11-letnich chłopców i dziewcząt z Polkowic.

 Gabriel Bobula - Zmienność budowy somatycznej i sprawności motorycznej studentów w badaniach ciągłych.

Krystyna Rożek-Mróz (habilitacja, recenzja wydawnicza) - Zmienność wybranych parametrów czynnościowych układu oddechowego człowieka w świetle rozwoju morfofunkcjonalnego.

Aleksandra Gawlikowska-Sroka (habilitacja) - Ocena homeostazy ustrojowej populacji pradziejowych na podstawie analizy asymetrii fluktuującej oraz występowania hipoplazji szkliwa.

Romana Pawlińska-Chmara (habilitacja) - Zmiany somatyczne w organizmach dorosłych i stuletnich polskich kobiet, jako wyraz przystosowania do życia po wygaśnięciu zdolności rozrodczych i czynniki współwystępujące z nimi.

Działalność naukowa i popularyzatorska

Zainteresowania naukowe

Jestem zwolennikiem i propagatorem interdyscyplinarnej współpracy antropologii z naukami pokrewnymi, stąd moje zainteresowania naukowe dotyczą kilku różnych wątków.

 1. Rozwój osobniczy (ontogeneza) człowieka – jest to główny nurt moich zainteresowań badawczych. Szczególnie problematyka dotycząca najwcześniejszych etapów życia (do 2 lat) a ostatnio także okresu starzenia się. Wiele wyników tych badań znalazło praktyczne zastosowanie w pediatrii i gerontologii.
 2. Antropologia społeczna i ekologia człowieka – problematyka uwarstwienia i awansu społecznego. Badanie związków pomiędzy cechami biologicznymi i demograficznymi a statusem społeczno-ekonomicznym (SES), także w aspekcie rozwoju osobniczego i trendów sekularnych.
 3. Biologia i demografia populacji współczesnych i wymarłych – poszukiwanie związków pomiędzy cechami biologicznymi i kondycją biologiczną, a strukturą demograficzną i kulturą materialną w populacjach ludzkich.

Jestem autorem 132 prac naukowych i 60 streszczeń i komunikatów zjazdowych, redaktorem naukowym 6 monografii. Byłem kierownikiem 5 grantów badawczych.


DR HAB. PROF. NADZW.
Profesor UPWr
Konsultacje: pokój 304 / Poniedziałek 9:00-10:00

2012.Tomaszewska A., Kwiatkowska B., Jankauskas, R.; The localization of the supraorbital notch or foramen is crucial for headache and supraorbital neuralgia avoiding and treatment,  Anatomical Records - Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology,  295: 1494-1503.

2012.Psonak D., Kwiatkowska B.; Selection of skull morphological traits for sexual dimorphism analysis, HOMO – Journal of Comparative Human Biology, vol. 63:4, s. 258-274.

2012, Kwiatkowska B., Szczurowski J., Konczewski P., Sposób pochówku, jako czynnik wyróżniający osobnika „obcego” w środowisku. Mogiła jeńca wojennego z Siedlec k. Lubina. Funeralia Lednickie Spotkanie 14 (pod red. W. Dzieduszyckiego i J. Wrzesińskiego), Wydawnictwo SNAP. Poznań s. 169 – 179.

2012, Kwiatkowska B., Szczurowski J., Obrządek pogrzebowy na ciałopalnym cmentarzysku w Zębowicach (gm. Paszowice, pow. jaworski) - ujęcie antropologiczne Śląskie Sprawozdania Archeologiczne t.54, 127-135.

2012, Kwiatkowska B., Szymczak N., Analiza antropologiczna kości ludzkich z badań przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.[w:] Nowożytny (lata 1621-1670) cmentarz przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Pod red. Aleksandry Pankiewicz. Wratislavia Antiqua, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego17, 69-94.

2013, Tomaszewska A.. Tomczyk J., Kwiatkowska B., Characterisation of the supraorbital foramen and notch as an exit route for the supraorbital nerve in populations from different climatic conditions, HOMO - Journal of Comparative Human Biology 64 (1), pp. 58-70.

2013. Gawlikowska-Sroka A., Ł. Stocki, P. Dąbrowski , B. Kwiatkowska , J. Szczurowski, F.Czerwiński, Topography of the mental foramen in human skulls originating from different time periods. HOMO - Journal of Comparative Human Biology 64 (4), pp. 286-295.

2013. Gawlikowska-Sroka A., B.Kwiatkowska, P. Dąbrowski, E. Dzięciołowska-Baran, J. Szczurowski, D. Nowakowski , Respiratory diseases in the Late Middle Ages. Respiratory Physiology & Neurobiology 187 (1) pp. 123-127.

2014. Sikora M., Kwiatkowska B., Chlubek D., Fluoride content in superficial enamel layers of human teeth from archeological excavations. Fluoride 47(4), pp. 341-348.

2014. Kwiatkowska B., Szczurowski J., „BISKUPI”  i inne osoby duchowne. Funeralia Lednickie Spotkanie 16 (pod red. W. Dzieduszyckiego i J. Wrzesińskiego), Wydawnictwo SNAP. Poznań s. 221-229.

2014. Kwiatkowska B., J. Szczurowski, D. Nowakowski, Variation in foramina transversaria of human cervical vertebrae in the medieval population from Sypniewo Poland. Anthropological Review, vol. 77 (2) s. 175-188.

2015. Kwiatkowska B., J. Szczurowski, Elementy obrządku pogrzebowego na różnych typach cmentarzysk. Funeralia Lednickie Spotkanie 17 (pod red. W. Dzieduszyckiego i J. Wrzesińskiego), Wydawnictwo SNAP. Poznań s. 45-59.

2015. Kwiatkowska B., K. Borysławski, J. Zawiasa, K. Staszak, N. Mandzios, P. Dąbrowski, W. Kurlej, Dentition assymetry In series of skulls from St. Mary Magdalene Church in Wrocław. [w:] Welness and Society, Lublin 2015. p. 179-187.

2015. Staszak K., W. Kurlej, B. Kwiatkowska, K. Nelka, J. Zborowski, A. Maniek, N. Mandzios, Life style of a skydiver in range of physical recreation. [w:] Welness and Society, Lublin 2015. p. 285- 295,

2015. Tomaszewska A., B. Kwiatkowska, R. Jankauskas, Is the area of the orbital opening in humans related to climate ? American Journal of Human Biology,  vol. 27:6, 845-851

2015. Suchanecka M., Graja K., Szałankiewicz E., Kwiatkowska B. Zwyczaje żywieniowe osób starszych [w:] Zdrowotne i opiekuńcze problemy osób starszych (pod red. D Nowakowskiego), Monographs of Physical Anthropology, vol.3, ISSN 2391 8446, 98-112

2015. Kwiatkowska B., K. Borysławski, A. Mikłaszewicz, K. Staszak, N. Mandzios, P. Dąbrowski, W. Kurlej The Relationship between the Presence of Diastema and the Value of Maxillary Midline Diastema Index and Facial Anthropometric Traits. Polish Journal of Environmental Studies vol. 24, (6A), p:131-138

2015. Suchanecka M., Kwiatkowska B. Anthropology in auxology and health promotion. [w:] Health Communication in Poland (pod red.A. Hulewskiej i A. Piaseckiej) Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s: 191-201

2016. Gawlikowska-Sroka A., Szczurowski J., Kwiatkowska B. at al. Concha bullosa in paleoanthropological material. Advances in experimental medicine and biology, vol. 952, p. 65-73

2016. Gawlikowska-Sroka A., Kwiatkowska B.,  Szczurowski J., Gronkiewicz S., Dąbrowski P., Two cases of osteoid osteoma in skulls dating from the 13–14th centuries from St. Elisabeth’s Church in Wrocław, Poland.  Anthropological Review  79 (1): 87-94

2017. Kwiatkowska B., Święta Jadwiga Śląska – opracowanie antropologiczne i rekonstrukcja głowy. Studia Salvatoriana Polonica, t. 11, s. 227-241.

2017. Kwiatkowska B., Wyznaczniki stresu fizjologicznego w materiale szkieletowym. w: Budowa fizyczna człowieka na ziemiach polskich wczoraj i dziś. (monografia – red. M. Kopczyński i A. Siniarska), Wydawnictwo Muzeum Historii Polski, Warszawa , s.131-146.

 

 

 

Rok rozpoczęcia pracy w UP: 2009

Krótki opis zakresu działalności naukowej

 • Badania populacji historycznych na podstawie materiałów szkieletowych – biologiczna ocena budowy morfologicznej, trybu i warunków życia na podstawie analiz antropologicznych; szczególnie badania średniowiecznej ludności Wrocławia i okolic.
 • Paleopatologia – badania schorzeń dawnych populacji ludzkich na podstawie materiałów kostnych możliwe do analiz w materiale kostnym, badania multidyscyplinarne we współpracy z przedstawicielami medycyny sądowej, radiologii i histologii.
 • Rekonstrukcje głów na podstawie czaszek – odtworzenie wyglądu przyżyciowego osobników oraz pełnoplastyczne rekonstrukcje do celów wystawienniczych.
 • Auksologia i promocja zdrowie – dodatkowy nurt badawczy.

DR HAB.
Prof. nadzw.
Konsultacje: pokój 306 / Wtorek 13:00-14:00

Łopuszańska-Dawid M, Szklarska A, Kołodziej H, Lipowicz A, Jankowska EA. 2016. The relationship between: occupational status, biological condition and androgen hormone level among Polish adult men: the Wroclaw Male Study. Aging Male, 19(4):231-238.

Kołodziej H, Łopuszańska M, Lipowicz A, Szklarska  A, Bielicki T. 2015, Secular Trends in Body Height and Body Mass in 19-Year-Old Polish Men Based on Six National Surveys from 1965 to 2010, American Journal of Human Biology, 27:704-709

Lipowicz A, Łopuszańska M, Kołodziej H, Szklarska A, Bielicki T. 2015. Secular trends in BMI and the prevalence of obesity in young Polish males from 1965 to 2010”  – Eur J Public Health 25(2):279-82.

Łopuszańska M, Lipowicz A, Kołodziej H, Szklarska A and Bielicki T, 2015, Self-reported versus measured body height and weight in Polish adult men: the risk of underestimating obesity rates, Anthropologischer Anzeiger, 72/3: 263-277

Kołodziej H., 2011, Social inequalities in suicide mortality during socio-economic transition in Poland, Annual Report Polish Academy of Sciences 2011, 33-35

Kołodziej H., Łopuszańska M., 2010, Terytorialne zróżnicowanie przedwczesnej umieralności w Polsce. Przegląd Epidemiologiczny, 64: 543-55

Kołodziej H., Łopuszańska M., Jankowska EA. 2008. Decrease in sex differences in premature mortality during systemic transformation in Poland. Journal of Biosocial Science, 40(2): 297-312.

Kołodziej H., Łopuszańska M., Bielicki T., Jankowska EA. 2007. Social inequality in premature mortality among Polish urban adults during economic transition. American Journal of Human Biology, 19: 878-885.

Szklarska A., Kołodziej H., Kozieł S. 2004. CITIzens and Coutrysiders. ACADEMIA, 4: 12-15.

Kołodziej H., Lipowicz A. 2003. Czy istnieje długoterminowy wpływ karmienia piersią na wysokość ciała 14-letnich dziewcząt?. Działalność Naukowa PAN – wybrane zagadnienia 15: 57-59.

Kołodziej H., Kozieł S. 2002. Recent trend in stature in 14-year-old boys from Wrocław, Poland. Przegląd Antropologiczny - Anthropological Review, 65: 57-63.

Kołodziej H., Szklarska A., Malina R. 2001. Young adult height of offspring born to rural-to-urban migrant parents and urban-born parents. American Journal of Human Biology, 13(1): 30-34.

Kozieł S., Kołodziej H. 2001. Birth order and BMI in teenage girls. Collegium Antropologicum, 25: 555-560.

Kozieł S., Kołodziej H. 2001. Dystrybucja lipidów i lipoprotein u 13-15 letniej młodzieży dolnośląskiej. Pediatria Polska, LXXVI. 7: 247-253.

Kozieł S., Kołodziej H., Ulijaszek S. 2001. Body size, fat distribution, menarcheal age and blood pressure in 14-year-old girls. European Journal of Epidemiology, 17: 1111-1115.

Kołodziej H. 2000. Zróżnicowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej i stylu życia dorosłych mężczyzn, Wychowanie Fizyczne i Sport, 2: 47-58.

Kozieł S., Kołodziej H., Ulijaszek S. 2000. Parental education, body mass index and prevalence of obesity among 14-year-old boys between 1987 and 1997 in Wrocław, Poland. European Journal of Epidemiology, 16: 1163-1167.

Kozieł S., Lipowicz A., Kołodziej H. 2000. Wysokość ciała i względna masa ciała (BMI) 14-letnich dziewcząt z Dolnego Śląska. Wychowanie Fizyczne i Sport, 44: 33-40.

Kołodziej H., Kozieł S., Lipowicz A. 2000. Trendy warstwowe (w poszczególnych grupach społecznych) dotyczące wysokości ciała i względnej masy ciała czternastolatków wrocławskich w dekadzie 1987-1997. Działalność Naukowa PAN, Warszawa, 9: 72-74.

Lipowicz A., Kozieł S., Kołodziej H. 1999. Trend sekularny wysokości ciała i masy ciała 14-letniej młodzieży z Wrocławia w ostatnim trzydziestoleciu. Pediatria Polska, LXXIV, 2: 145-148.

Kozieł S., Kołodziej H. 1999. BMI i frakcje względnie otyłych chłopców i dziewcząt w wieku 13-15 lat. Pediatria Polska, LXXIV, 10: 991-997.

Kołodziej H. 1998. The Impact of Social and Ecological Factors on Biological Fitness of Adults. Central European Journal of Public Health, 2(6): 103-107.

Kołodziej H. 1998. Zróżnicowanie społeczne spożycia alkoholu wśród mężczyzn w wieku 40-50 lat. Zdrowie Publiczne, 58(2): 108-110.

Pytel A., Kołodziej H., Charzewski J., Przewęda R. 1995. Środowiskowe modyfikatory wysokości ciała i sprawności fizycznej chłopców. Wychowanie Fizyczne i Sport, 3: 29-32

Kołodziej H. 1995. Wpływ wybranych elementów stylu życia na kondycję biologiczną mężczyzn w wieku 40-50 lat. Wychowanie Fizyczne i Sport, 4: 19-22.

Kołodziej H. 1994. Wpływ stopnia urbanizacji miejsca zamieszkania i specyfiki wykonywanej pracy na kondycję biologiczną robotników w wieku 25-60 lat. Wychowanie Fizyczne i Sport 3: 43-56.

Publikacje w książkach, monografiach lub monografie

Kołodziej H, 2015, Healthy aging – fantasmagoria czy realny cel, [w] Zdrowie dla regionu, pod red. R. Andrzejak, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.Angelusa Silesiusa, Wałbrzych, ss: 337-346

Bielicki T, Lipowicz A, Szklarska A, Koziel S, Lopuszanska M, Kołodziej H. 2013, Biological and Health Consequences of Human Mobility. In: Growth and maturation in human biology and sports. Editors: P.T. Katzmarzyk and MJ Coelho-e-Silva. Coimbra Univ. Press  pp. 61-70.

Kołodziej H. 2008. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania przedwczesnej umieralności mężczyzn i kobiet na wsi. Monografie Zakładu Antropologii PAN, 25, Wrocław.

Kołodziej H., Kozieł S. 2002. Związek pomiędzy otłuszczeniem a dystrybucją tkanki tłuszczowej a stanem układu krążenia u 14-letniej młodzieży. w: A. Malinowski, J. Tatarczuk, R. Asienkiewicz (red.) “Ontogeneza i Promocja Zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego” , Uniwersytet Zielonogórski,.: 605-609.

Kozieł S., Kołodziej H. 2002. Nadwaga a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u 14-letniej młodzieży dolnośląskiej. w: A. Malinowski, J. Tatarczuk, R. Asienkiewicz (red.) “Ontogeneza i Promocja Zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego” , Uniwersytet Zielonogórski: 609-613.

Kozieł S., Kołodziej H., Lipowicz A., Boznański A. 2000. Otłuszczenia, a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u 14 letniej młodzieży dolnośląskiej. Monografie Zakładu Antropologii PAN, 19, Wrocław

Kołodziej H., Kozieł S. 1998. Charakterystyka społeczna i antropologiczna 13-15 letnich chłopców i dziewcząt z Wrocławia i okolic. W: J. Charzewski (red.) „Społeczne kontrasty zdrowia Polaków” Komitet Antropologii PAN, Warszawa, str.: 75-88.

Orczykowska-Świątkowska Z., Gronkiewicz L., Kołodziej H., Pisarek A. 1991. Biometryczna metoda oceny prawdopodobieństwa ojcostwa na podstawie cech dermatoglifów. Monografie Zakładu Antropologii Polskiej Akademii Nauk, 9, Wrocław.

Zainteresowania naukowe i najważniejsze osiągnięcia

 • Biologiczne przejawy nierówności społecznych
 • Wpływ czynników środowiskowych, społeczno-ekonomicznych i stylu życia na kondycję biologiczna i przedwczesną umieralność osób dorosłych
 • Epidemiologia

Udział w projektach badawczych finansowanych przez KBN, MNiSW lub UE

Koordynator projektu: „Epidemie obezity-společný problém: předávání znalostí, vzdělávání, prevence/Epidemia otyłości-wspólny problem: transfer wiedzy, edukacja, profilaktyka”, nr projektu PL.3.22/2.3.00/11.02576, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013; czas realizacji: 2012-2014.

Wykonawca projektu, konsultant - Projekt finansowany przez NCBiR numer DOB-BIO6/20/74/2014 „Badania antropometryczne funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Konsorcjum realizujące projekt: Instytut Włókiennictwa - Łódź; Politechnika Warszawska; Medcore sp. z o.o.; –: czas realizacji projektu: 2015-2017.

Główny wykonawca, Projekt badawczy Nr N N303 804540 – Ogólnopolskie V Zdjęcie Antropologiczne dzieci i młodzieży. Finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Czas realizacji 2011-2014; kierownik projektu: dr hab. Sławomir Kozieł,prof.nadzw.

Główny wykonawca - projekt badawczy Nr NN303 543239 – „Zmiany inwolucyjne w obrębie aktywności hormonalnej gonad i nadnerczy mężczyzn a kondycja biologiczna i czynniki psychofizyczne - II Wrocławskie Badania Mężczyzn.” finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, termin realizacji: 4.11.2010-3.11.2013, kierownik projektu: dr Monika Łopuszańska.

Główny wykonawca- projekt badawczy Nr NN303 456338. – „Nierówności społeczne w Polsce w dobie transformacji ustrojowej: antropologiczno-socjologiczne badania 19-letnich mężczyzn.” finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, , termin realizacji: 9.02.2010 r- 9.02.2012, kierownik projektu: dr Alicja Szklarska.

Kierownik projektu Projekt badawczy Nr 3PO4C 059 24 – „Przedwczesna umieralność mężczyzn i kobiet w ostatnim 15-leciu na tle przemian społeczno-gospodarczych w Polsce”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, , projekt zakończono w 2006 roku.

Główny wykonawca Projekt badawczy Nr 6P04C 008 16 – „Poziom otłuszczenia i dystrybucji tkanki tłuszczowej a stan układu krążenia nastoletniej młodzieży wielkomiejskiej”, finansowany przez Komitet Badań Naukowych, , projekt zakończono w 2000 roku, kierownik projektu: dr Sławomir Kozieł.

Udział w innych projektach badawczych

Organizacja i udział w projekcie badawczym w ramach „Karty Zdrowia Ucznia” – badania 14-letniej młodzieży z Wrocławia i okolic – w latach 1996-1997.

Projekt badawczy pt. „Wpływ stylu życia na kondycję biologiczną mężczyzn w wieku 40-50 lat. - badania własne przeprowadzone w roku 1993.

Udział w projekcie badawczym - „Dziewczęta z Górnego Śląska” – w roku 1991.

Udział w projekcie badawczym - „Kondycja biologiczna ludzi dorosłych” – w latach 1989-1990.

Udział w projekcie badawczym - IV Zdjęcia Antropologicznego Dzieci i Młodzieży – w roku 1988.

Członkostwo w organizacjach naukowych

Polskie Towarzystwo Antropologiczne, Członek Zarządu Głównego w kadencji 2011-2015

Członek Komitetu Antropologii PAN w kadencji 2003-2006

Sekretarz Rady Naukowej Zakładu Antropologii PAN w kadencji 1999-2002

Sekretarz Rady Naukowej Zakładu Antropologii PAN w kadencji 2003-2006

Członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight 2020.

Inna działalność organizacyjna.

Recenzent w projekcie systemowym pn. „GRANT PLUS” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji) realizowanym przez Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w latach 2012 - 2015.

Współorganizator Międzynarodowej Konferencji zamykającej projekt pt. „Epidemie obezity-společný problém: předávání znalostí, vzdělávání, prevence/Epidemia otyłości-wspólny problem: transfer wiedzy, edukacja, profilaktyka” Olomouc, październik 2014.

Organizacja Międzynarodowej Konferencji otwierającej projekt pt. „Epidemie obezity-společný problém: předávání znalostí, vzdělávání, prevence/Epidemia otyłości-wspólny problem: transfer wiedzy, edukacja, profilaktyka” Kudowa Zdrój, czerwiec 2012.

Organizacja Międzynarodowej Konferencji Zakładu Antropologii PAN pt. Barometry nierówności społecznych”, która odbyła się w maju 2007 roku.

Uczestnictwo w przygotowaniu Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Zakład Antropologii PAN pt. „East-West comparisons of secular trends in growth of children”, która odbyła się w roku 1995 w Tucznie.

Uczestnictwo w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji PTA (Polskie Towarzystwo Antropologiczne), która odbyła się w Karpaczu, w 1991 roku.

Uczestnictwo w organizacji Międzynarodowej Konferencji EAA (European Anthropological Association), która odbyła się w 1990 roku we Wrocławiu.


DR HAB.
Adiunkt UPWr
Konsultacje: pokój 311 / Wtorek 14:30 – 15:30

Ważniejsze publikacje naukowe

Bieńkowska MJ, Mitas AW, Lipowicz AM, Wijata AM. 2017. Signal to Noise Ratio in Intrauterine Environment During Acoustic Stimulation. Innovations in Biomedical Engineering. Advances in Intelligent Systems and Computing 526: 203-210. Abstarct

Bieńkowska MJ, Mitas AW, Lipowicz AM. 2016. Model of Attenuation of Sound Stimuli in Prenatal Music Therapy. Information Technologies in Medicine. Advances in Intelligent Systems and Computing 471: 421-432. Abstract

Lipowicz AM, Mitas AW, Bugdol MD, Bugdol MN, Bieńkowska,MJ, Wijata AM, Danel D. 2016. Pre and Post Menarche—Girls’ Bodies Parameters Comparison. Information Technologies in Medicine. Advances in Intelligent Systems and Computing 471: 399-408. Abstract

Bugdol MD, Bugdol MN,Lipowicz AM, Mitas AW, Bieńkowska MJ, Wijata AM, Danel D. 2016. Longitudinal Voice Study (LoVoiS) Methodology and Preliminary Research Results. Information Technologies in Medicine. Advances in Intelligent Systems and Computing 471: 389-397. Abstarct

Mitas AW, Lipowicz AM, Wijata AM, Bieńkowska MJ. 2016. Impact of Music on the Effectiveness of Performing Mathematical-Logical Tasks. Information Technologies in Medicine. Advances in Intelligent Systems and Computing 471: 409-420. Abstract

Lipowicz A., Szklarska A., Mitas AW. 2016. Biological costs of economic transition: stress levels during the transition from Communism to Capitalism in Poland. Economics and Human Biology 21: 90-99. Abstract

Umławska W., Lipowicz A. 2016. Growth, Nutritional Status and Pulmonary Function in Children with Chronic and Recurrent Bronchitis. Advs Exp. Medicine, Biology - Neuroscience and Respiration 885: 1-9. Abstract

Lipowicz A, Łopuszańska M, Kołodziej H, Szklarska A, Bielicki T. 2015. Secular trends in BMI and the prevalence of obesity in young Polish males from 1965 to 2010. Eur J Public Health 25(2):279-82. Abstract

Lipowicz A. 2015. Disparities in health status between rural and urban adult males in Lower Silesia, Poland. Anthropologischer Anzeiger 72(1): 13-25. PDF

Sands D, Mielus M, Umławska W, Lipowicz A, Oralewska B, Walkowiak J. 2015. Dietary Pattern and its Relationship Between Bone Mineral Density in Girls and Boys with Cystic Fibrosis – preliminary report. Developmental Period Medicine XIX, 1: 105-113. PDF

Kołodziej H, Łopuszańska M, Lipowicz A, Szklarska A, Bielicki T. 2015. Secular trends in body height, weight and BMI in 19-year-old Polish men based on six national surveys from 1965 to 2010. Am J Hum Biol 27,5: 704-709. Abstract

Sands D, Mielus M, Umławska W, Lipowicz A, Oralewska B, Walkowiak J. 2015. Evaluation of factors related to bone disease in Polish children and adolescents with cystic fibrosis. Advances in Medical Sciences 60,2: 315-320. Abstract

Łopuszańska M, Lipowicz A, Kołodziej H, Szklarska A, Bielicki T. 2015. Self-reported versus measured body height and weight in Polish adult men: the risk of underestimating obesity rates. Anthropologischer Anzeiger 72 (3): 263-277 Abstract

Lipowicz A, Mitas AW, Jaździk-Osmólska AM, Bugdol MN, Wijata AM, Bieńkowska MJ, Danel D. 2015. Cycling as the alternative mean of short-range transportation: health benefits and risks. Logistyka 3: 5716-5723. Abstract

Mitas AW, Lipowicz AM, Bieńkowska MJ, Wierzbicki K, Wijata AM. Metody analizy wpływu muzyki na rozwój dziecka w okresie prenatalnym. w: E. Kochanowska, R. Majzner, (red.) Muzyka w dialogu z edukacją. Wybrane konteksty aktywności i edukacji muzycznej, Libron, Kraków 2015, ISBN 978-83-65148-17-9.

Danel D, Lipowicz A, Mitas A, Wierzbicki K, Bieńkowska M, Wijata A. Nowe technologie w analizie wpływu muzyki na nastrój człowieka i percepcję atrakcyjności twarzy. w: E. Kochanowska, R. Majzner, (red.) Muzyka w dialogu z edukacją. Wybrane konteksty aktywności i edukacji muzycznej, Libron, Kraków 2015, ISBN 978-83-65148-17-9.

Lipowicz A. 2014. Some evidence for health-related marriage selection. American Journal of Human Biology 26:747–752. Abstract

Maćków A, Małachowska-Sobieska M, Demczuk-Włodarczyk E, Sidorowska M, Szklarska A, Lipowicz A. 2014. Influence of neurophysiological hippotherapy on the transference of the centre of gravity among children with cerebral palsy. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 16(6):581-93. Abstract

Lipowicz A, Szklarska A, Malina RM. 2014. Allostatic load and socioeconomic status in Polish adult men. Journal of Biosocial Science, 46(2):155-67. Abstract

Bielicki T, Lipowicz A, Szklarska A, Koziel S, Lopuszanska M, Kołodziej H. Biological and Health Consequences of Human Mobility. In: Growth and maturation in human biology and sports. Editors: P.T. Katzmarzyk and MJ Coelho-e-Silva. Coimbra Univ. Press 2013.

Łopuszańska M, Szklarska A, Lipowicz A, Koziel S, Jankowska EA. 2013. Life satisfaction and cardiovascular risk assessed using Framingham Risk Score in Poland. – Archives of Medical Science 9(4): 629-34. Abstract

Kozieł S, Lipowicz A, Ulijaszek SJ. 2012. Detrimental effects of early rural life on blood pressure among urban male migrants in Wroclaw, Poland. Anthropological Review 75: 83–91. PDF

Szklarska A, Lipowicz A. 2012. BMI, hypertension and low bone mineral density in adult men and women. Homo 63(4):282-91. Abstract

Zimmermann A, Wozniewski M, Szklarska A, Lipowicz A, Szuba A. 2012. Efficacy of manual lymphatic drainage in preventing secondary lymphedema after breast cancer surgery. Lymphology 45: 103-112. Abstract

Lipowicz A, Szklarska A. 2011. Social mobility by marriage and risk of cardiovascular disease among adults in Southwestern Poland. Annals of Human Biology 38(3):307-12. Abstract

Kozieł S, Lipowicz A, Hulanicka B. 2011. Childhood and adolescent body fat and its relationship with health outcome in 50 year old males and females: The Wrocław Growth Study. Collegium Anthropologicum 35(2): 275-280. Abstract

Kozieł S, Łopuszańska M, Szklarska A, Lipowicz A. 2010. The negative health consequences of unemployment: The case of Poland. Economics and Human Biology 8(2): 255-60. Abstract

Bolanowski J, Bronowicz J, Bolanowska B, Szklarska A, Lipowicz A , Skalik R. 2010. Impact of education and place of residence on the risk of Metabolic Syndrome in Polish men and women. Int J Cardiol 145(3): 542-4. Abstract

Kozieł S, Lipowicz A. 2009. Concurrent Effect of Social Factors and Maturity Status on Height and BMI of Adolescent Girls. Journal of Life Sciences, 1(2): 133-137. PDF

Lipowicz A. 2009. Kondycja biologiczna mieszkańców miast i wsi w pierwszych latach transformacji ustrojowej w Polsce. Monografie ZA PAN nr 26.

Zimmermann A, Szklarska A, Lipowicz A, Woźniewski M. 2009. Einfluss der manuellen Lymphdrainage auf die Schulterbeweglichkeit nach Brustkrebsoperation. Eine randomisierte kontrollierte klinische Studie. Zeitschrift für Physiotherapeuten 61: 602-610. Abstract

Szklarska A, Lipowicz A, Łopuszańska M, Bielicki T, Koziel S. 2008. Biological condition of adult migrants and non-migrants in Wroclaw, Poland. American Journal of Human Biology 20(2): 139-145. Abstract

Jankowska EA, Szklarska A, Lipowicz A, Łopuszańska M, Kozieł S, Bielicki T. 2008. Inter-generation social mobility modifies Framingham Risk Score in Polish middle-aged men, but not in women. – Journal of Biosocial Science vol 40,3: 401-412 Abstract

Ziomkiewicz-Wichary A, Kozieł S, Szklarska A, Lipowicz A. 2008. Nasza kondycja. Akademia 1(13): 36-37

Lipowicz A. 2007. Hypertension among Polish males during the economic transition. Economics and Human Biology 5: 61-73 Abstract

Lipowicz A, Kozieł S, Hulanicka B, Kowalsko A. 2007. SES during childhood and health status in adulthood. The Wroclaw Growth Study. Journal of Biosocial Science 39,4: 481-491. Abstract

Hulanicka B, Lipowicz A, Kozieł S, Kowalisko A. 2007. Relationship between early puberty and the risk of hypertension/overweight at age 50: Evidence for a modified Barker hypothesis among Polish youth. Economics and Human Biology 5: 48-60. Abstract

Lipowicz A, Łopuszańska M. 2005. Marital differences in blood pressure and the risk of hypertension among Polish men. European Journal of Epidemiology 20: 421-427. Abstract

Lipowicz A., M. Łopuszańska 2004. Stan cywilny a ciśnienie krwi i ryzyko wystąpienia nadciśnienia u 25-60-letnich mężczyzn. Działalność Naukowa PAN – wybrane zagadnienia 17: 52-54.

Hulanicka B., A. Lipowicz, S. Kozieł, A. Kowalisko. 2004. Tempo dojrzewania i otłuszczenie w dzieciństwie a ryzyko chorób układu krążenia u 50 letnich mężczyzn i kobiet. Trendy sekularne na tle zmian cywilizacyjnych. VII Warsztaty Antropologiczne. Warszawa.

Lipowicz A., Kozieł S., Hulanicka B. 2004. Life satisfaction in Polish males and females at the age of 50 years. Anthropologiai Közlemenyek 45: 185-192.

Lipowicz A. 2003. The effect of husbands’ education on fatness of wives. American Journal of Human Biology 15:1-7. Abstract

Kołodziej H, Lipowicz A. 2003. Czy istnieje długoterminowy wpływ karmienia piersią na wysokość ciała 14-letnich dziewcząt? Działalność Naukowa PAN – wybrane zagadnienia 15: 57-59.

Lipowicz A. 2003. Biological fitness at middle-age is inferior in both the very lean and the obese. – Przegląd Antropologiczny-Anthropological Review vol. 66:55-63 PDF

Lipowicz A. 2002. Otłuszczenie i dystrybucja tkanki tłuszczowej kobiet w zależności od ich mobilności społecznej poprzez małżeństwo. Działalność Naukowa PAN – wybrane zagadnienia 13: 56-58.

Lipowicz A, Gronkiewicz S, Malina RM. 2002. Body mass index, overweight and obesity in married and never married men and women in Poland. American Journal of Human Biology 14: 468-475. Abstract

Lipowicz A. 2001. Stan cywilny jako czynnik różnicujący kondycję biologiczną mężczyzn. Monografie ZA PAN nr 20.

Lipowicz A. 2001. New evidence for selection to marriage and parenthood. Annual Report 2001; 26-28.

Lipowicz A. 2001. Marital status and biological condition of Polish males. Przegląd Antropologiczny-Anthropological Review 64: 81-91. PDF

Lipowicz A. 2001. Marital status as a factor affecting the biological fitness of males. Stan cywilny jako czynnik różnicujący kondycję biologiczną mężczyzn. Physical Education and Sport. Wychowanie Fizyczne i Sport. 3: 319-323.

Pawłowski B, Dunbar RIM, Lipowicz A. 2000. Tall men have more reproductive success. Nature 403: 156. Abstract

Lipowicz A, Gronkiewicz S. 2000. Czy stan cywilny jest czynnikiem podwyższającym ryzyko występowania otyłości? Zdrowie Publiczne 110,5: 184-187.

Kozieł S, Kołodziej H, Lipowicz A, Boznański A. 2000. Otłuszczenie, a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u czternastoletniej młodzieży. Monografie ZA PAN nr 19.

Kozieł S Lipowicz A, Kołodziej H, 2000, Wysokość ciała i względna masa ciała (BMI) 14-letnich dziewcząt z Dolnego Śląska. Wychowanie Fizyczne i Sport, 2: 33-40.

Kołodziej H, Kozieł S, Lipowicz A. 2000. „Trendy warstwowe” (w poszczególnych grupach społecznych) dotyczące wysokości ciała i względnej masy ciała czternastolatków wrocławskich w dekadzie 1987-1997. Działalność Naukowa – wybrane zagadnienia 9: 72-74.

Lipowicz A. 1999. Fatness of children and adolescents from various socio-economic groups between 1978 and 1988. Przegląd Antropologiczny-Anthropological Review. 62: 35-40. PDF

Lipowicz A, Kozieł S, Kołodziej H. 1999. Trend sekularny wysokości ciała i masy ciała 14-letniej młodzieży z Wrocławia w ostatnim trzydziestoleciu. Pediatria Polska 74,2: 145-148.

Rok rozpoczęcia pracy w UP: 2015

Krótki opis zakresu działalności naukowej:

 • biologiczne przejawy nierówności społecznych 
 • kondycja biologiczna populacji polskiej w trakcie przemian ustrojowych 
 • biologiczne konsekwencje mobilności społecznej 
 • biometria behawioralna

 

DR
Adiunkt UPWr
Konsultacje: pokój 206 / Czwartek 10:00-11:00
DR N. MED.
Adiunkt UPWr
Konsultacje: wkrótce

W maju 2019 roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obroniłam rozprawę doktorską pt. „ Ocena wybranych struktur przedziału bocznego goleni u płodów ludzkich” i moje obecne zainteresowania naukowo-badawcze oraz podejmowana w pracach publikowanych i przesłanych do recenzji problematyka stanowią w pewnym stopniu kontynuację problematyki podjętej w pracy doktorskiej z tym, że zagadnienia te zostały pogłębione oraz poszerzone o nowe wątki i metody badawcze.

Mój dorobek naukowy w formie opublikowanych artykułów oraz innych prac, obejmuje łącznie 15 pozycji, w tym: 1 artykuł opublikowany w czasopiśmie indeksowanym w Journal Citation Report (z tzw. listy A) (15 pkt; Impact Factor -0,497), 1 artykuł w pozostałych recenzowanych czasopismach naukowych (15 pkt), 13 rozdziałów w monografiach naukowych

1. Udział w konferencjach tematycznych, kursach oraz seminariach

Poza organizowaniem konferencji krajowych i międzynarodowych brałam czynny udział w takich konferencjach, jak:

a) Konferencje międzynarodowe

 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek-Żywność-Zdrowie” (Man-Food-Health 1st International Conference)-marzec 2016. Tytuły wystąpień w sesjach: 1/„Próba wczesnego wykrycia symptomów zespołu metabolicznego u młodych mężczyzn” (Early detection of symptoms of metabolic syndrome in young men).2/ Samoocena zdrowia a wybrane elementy stylu życia studentów,

 • 111th Annual Meeting Anatomische Gesellschaft Gottingen- sierpień 2016 („ Viscerometry of the left colic flexure (LCF) in the fetal period. Chosen features.”)

b) Konferencje krajowe

 • XLIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego-udział czynny; Warszawa, wrzesień 2013

 • XLIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego-udział czynny; Warszawa wrzesień 2013

 • XLV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego Człowiek wobec wyzwań środowiska życia- udział czynny; Poznań-wrzesień 2015

 • XLVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego Non omnis moriar - udział czynny; Szczecin – wrzesień 2017

 

Udział bierny (współautorstwo referatów/plakatów):

 •  XXXI Congress of the Polish Society of Anatomy- czerwiec 2013 Strzelinko

 • XXXIII Congress of the Polish Society of Anatomy- czerwiec 2017 Katowice

 

2. Działalność organizacyjna

W latach 2012-2018 byłam zaangażowana w organizację dwóch konferencji naukowych międzynarodowych oraz jednej konferencji krajowej.

Do powyższych zaliczyć można następujące wydarzenia:

a) Konferencje międzynarodowe

 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek-Żywność-Zdrowie” (Man-Food-Health 1st International Conference), która odbyła się w marcu 2016 roku przy współpracy Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością oraz Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek-Żywność-Zdrowie” (Man-Food-Health 2nd International Conference), która odbyła się w marcu 2017 roku przy współpracy Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością oraz Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

b) Konferencje krajowe

 • Konferencja Naukowa poświęcona pamięci profesora Czesława Niżankowskiego kierownika Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w latach 1966-1984 oraz rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w latach 1965-1970, która odbyła się w czerwcu 2014 roku na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

DR
Adiunkt UPWr
Konsultacje: pokój 307 / Czwartek 10:00-11:00, Piątek 10:00-11:00

Książki

 1. Działki mieszczańskie w południowo-wschodniej części średniowiecznego i wczesnonowożytnego Wrocławia, Wratislavia Antiqua t. 9, Wrocław 2007.
 2. Archeologia sądowa w teorii i praktyce, Warszawa 2013 (współaut. J. Kawecki, K. Szwagrzyk, M. Trzciński)

Artykuły w czasopismach, seriach i opracowaniach monograficznych

2016

 1. Puszcza Zgorzelecka. 9 tysięcy lat współistnienia ludzi i lasu, „Odkrywca” 1 (204), Wrocław 2016, s. 38-41.
 2. Historia współczesna w konfrontacji ze źródłami archeologicznymi. Badania epizodów II wojny światowej i okresu powojennego, [w:] Archeologia współczesności, red. A. I. Zalewska, Warszawa 2016, s. 207-224.
 3. Projekt badawczy Tormersdorf-Toporów. Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze zanikłego mikroregionu osadniczego na Górnych Łużycach, [w:] Wieś zaginiona. Stan i perspktywy badań, red. P. Nocuń, A. Przybyła-Dumin, K. Fokt, Chorzów 2016, s. 147-172 (współaut. J. Szczurowski, P. Wroniecki, M. Mackiewicz, P. Zawadzki).
 4. Concha Bullosa in Paleoanthropological Material, Advances in Experimental Medicine and Biology vol. 952, 2016, s. 65-73 (współaut. A. Gawlikowska-Sroka, J. Szczurowski, B. Kwiatkowska, E. Dzięciołowska-Baran, M. Donotek, A. Wałecka, D. Nowakowski).
 5. Problemowość badań geofizycznych dziedzictwa archeologicznego lasów nizinnych. Studium Puszczy Zgorzeleckiej, [w:] Metody geofizyczne w archeologii polskiej 2016, red. M. Furmanek, T. Herbich, M. Mackiewicz, Wrocław 2016, s. 57-60 (współaut. P. Wroniecki, M. Konczewska, J. Szczurowski).
 6. Celarium z XIII w. w klauzurze dawnego opactwa cysterek w Trzebnicy; „Architectus” 2 (46), 2016, s. 9-24 (współaut. M. Łużyniecka).

2015

 1. Groby ofiar stalinizmu na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu w świetle badań archeologicznych z lat 2011-2012 [w:] Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939-1945, red. O. Ławrynowicz, J. Żelazko, Łódź 2015, s. 349-382.
 2. Z badań średniowiecznej i wczesnonowożytnej Trzebnicy. Kwartał zabudowy przy ulicach Obrońców Pokoju i Kościelnej, „Silesia Antiqua” t. 50, Wrocław 2015, s. 299-336 (współaut. M. Konczewska, Cz. Lasota, J. Piekalski).
 3. Długie dzieje wzgórza klasztornego w Bołszowcach (Ukraina). Przegląd najważniejszych wyników badań archeologicznych z lat 2006-2011, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 57, Wrocław 2015, s. 307-323 (współaut. M. Furmanek, A. Hałuszko, W. Holik, S. Kulpa, M. Mackiewicz, O. Melnychuk, T. Tkachuk).

2014

 1. Exhumation research concerning the victims of political repressions in 1945-1956 in Poland: A new direction in forensic medicine, Forensic Since International 235: 103.e1-103.e6. (współaut. Ł.Szleszkowski, A. Thannhäuser, K. Szwagrzyk, J. Kawecki, B. Świątek).
 2. Skarb groszy praskich z Oleśnicy, „Silesia Antiqua” t. 49, Wrocław 2014, s. 99-116 (współaut. M. Konczewska).
 3. Brązowa forma odlewnicza z Gaju Oławskiego, powiat oławski, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 55, Wrocław 2014, s. 161-167 (współaut. J. Baron, K. Nowak).
 4. Zur Parzellierung und Größe städtischer Grundstücke im spämittelalterichen Breslau, [w:] Breslau und Krakau im Hoch- und Spätmittelalter. Stadtgestalt – Wohnraum – Lebensstil, red. E. Mühle, Köln – Weimar – Wien 2014, s. 53-75.
 5. Osadnictwo przedcysterskie w rejonie Trzebnicy, [w:] Dziedzictwo kulturowe cystersów, red. M. Łużyniecka, A. Galar, Wrocław 2014, s. 21-33 (współaut. M Konczewska).
 6. The Town Castle in Wrocław, [w:] Středověká Evropa v pohybu. K poctě Jana Klápště, red. I. Boháčová, P. Sommer, Praha 2014, s. 201-211 (współaut. Cz. Lasota, J. Piekalski).
 7. Archeolodzy na polu bitwy. Archeologia pierwszej bitwy 2. Armii Wojska Polskiego – forsowanie Nysy Łużyckiej w kwietniu 1945 roku, „Odkrywca” 12 (191), Wrocław 2014, s. 8-11.

2013

 1. Zawieszka z orłem z Ziębic na Śląsku. Przyczynek do poznania średniowiecznego rzędu końskiego, „Acta Militaria Mediaevalia” t. IX, Kraków-Rzeszów-Sanok 2013, s. 103-128 (współaut. B. Miazga).
 2. Historia współczesna w konfrontacji ze źródłami archeologicznymi. Badania epizodów II wojny światowej i okresu powojennego, Streszczenie referatu, Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej, Warszawa, 19-21 Września 2013 roku, s. 91-92.

2012

 1. Parcela Rynek 6-ul. Kiełbaśnicza 5 we Wrocławiu. Rozwój zabudowy i infrastruktury elitarnej działki mieszczańskiej w XIII-XIV wieku, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 54, s. 49-77 (współaut. M. Chorowska, Cz. Lasota, J. Piekalski).
 2. Badania archeologiczne na stanowisku wczesnośredniowiecznym nr 52 w Zawoni (powiat trzebnicki,) w 2009 roku, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 54, s. 207-221 (współaut. A. Pankiewicz).
 3. Badania archeologiczno-architektoniczne w sąsiedztwie synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 54, s. 325-338 (współaut. M. Konczewska).
 4. Sposób pochówku jako czynnik wyróżniający osobnika „obcego” w środowisku. Mogiła jeńca wojennego z Siedlec k. Lubina, [w:] Obcy, „Funeralia Lednickie” t. 14, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań, s. 169-178 (współaut. B. Kwiatkowska, J. Szczurowski).

2011

 1. The streets of medieval Wrocław – methods of constructions and functions, [w:] Ulica, plac I cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego I nowożytnego miasta Europy Środkowej, Wratislavia Antiqua, red. S. Krabath, J. Piekalski, K. Wachowski, s. 155-162 (współaut. J. Piekalski).
 2. Archeologiczne badania miejsc zbrodni – interpretacja zdarzeń i identyfikacja ofiar. Problemy natury naukowej, prawnej i humanitarnej, [w:] Kim jesteś Człowieku, „Funeralia Lednickie” t. 13, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań, s. 359-366.
 3. Bronów, pow. Świdnicki (groby wojenne), „Silesia Antiqua” t. 47, s. 200-207.
 4. Przedmieście Świdnickie we Wrocławiu w świetle badań wykopaliskowych na posesjach przy ulicach Józefa Piłsudskiego 69-73, Komandorskiej 5-11 i Wojciecha Bogusławskiego 16, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 53, s. 305-323 (współaut. C. Lasota, J. Piekalski).

2010

 1. Góry Złote, Silesia Antiqua, t. 46, s. 171-175 (współaut. M. Konczewska).
 2. The fortifications of medieval and post-medieval Wrocław/Breslau, [w:] Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VII, red. C. Kimminus-Schneider, M. Schneider, D. Zwick, Lübeck, s. 597-614 (współaut. R. Mruczek, J. Piekalski).
 3. Oblężenie i upadek zamku Karpień. Interpretacja źródeł archeologicznych, „Acta Militaria Mediaevalia” t. VI, s. 93-116 (współaut. L. Marek).
 4. Pierwsze wyniki badań kwartału między zamkiem lewobrzeżnym a komandorią krzyżowców z gwiazdą we Wrocławiu (ul. Szewska/pl. Uniwersytecki), „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 52, s. 309-327 (współaut. Cz. Lasota, J. Nastaszyc, J. Piekalski).
 5. Groby z II wojny światowej w Piotrowicach i Mysłowie. Miejsca pochówku ofiar zbrodni czy działań wojennych?, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 52, s. 449-469.
 6. Stratygrafia nawarstwień i konstrukcje ulic {w:] Ulice średniowiecznego Wrocławia, red. J. Piekalski, K. Wachowski, „Wratislavia Antiqua” t. 11, s. 91-157 (współaut. J. Piekalski).

2009

 1. Zabytki metalowe z fosy miejskiej we Wrocławiu, [w:] Wrocław na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Materialne przejawy życia codziennego, Wratislavia Antiqua, red. J. Piekalski, K. Wachowski, s.89-206 (współaut. M. Konczewska)

2008

 1. Ulica Świdnicka we Wrocławiu w świetle badań w 2004 r. „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 50, s. 388-398 (współaut. M. Konczewska).

2007

 1. Osada neolityczna w Krzeptowie, gm. Kąty Wrocławskie, w świetle badań archeologicznych w latach 2005-2006, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 49, s. 53-60 (współaut. M. Konczewska).
 2. Problematyka lokacji i zagospodarowania małych miast w średniowieczu na przykładzie Trzebnicy, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 49, s. 287-296 (współaut. M. Konczewska).
 3. Zamek książęcy na lewym brzegu Odry we Wrocławiu w świetle badań z lat 2005-2006, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 49, s. 225-254 (współaut. Cz. Lasota, J. Piekalski).
 4. Osada ze starszego okresu epoki brązu w Nowej Wsi, powiat Bolesławiec, na stanowisku nr 3, Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, re. B. Gediga, z. 6, s. 151-174 (współaut. S. Pazda, M. Konczewska).
 5. Osada z późnego okresu wpływów rzymskich w Nowej Wsi, pow. Bolesławiec, na stanowisku nr 4, Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, re. B. Gediga, z. 6, s. 203-260 (współaut. S. Pazda, M. Konczewska).

2006

 1. Nowoodkryte stanowisko wielokulturowe w Krzeptowie, gm. Kąty Wrocławskie, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 48, s. 135-156 (współaut. M. Konczewska).
 2. Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowiskach 3 i 4 w Nowej Wsi, gm. Bolesławiec, woj. dolnośląskie,Ogólnopolski program ochrony archeologicznych dóbr kultury zagrożonych planowaną budową autostrad, Raport 2003-2004, t. 1, s. 291-305 (współaut. S. Pazda, M. Konczewska).

2004

 1. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przy ul. Kapitulnej 4 na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 46, s. 113-150 (współaut. K. Bykowski, Cz. Lasota, M. Konczewska, M. Paternoga, J. Piekalski, P. Rzeźnik).

2003

 1. Badania archeologiczne Starego Miasta w Trzebnicy w 2002 roku, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 45, s. 91-95 (współaut. M. Konczewska).

2002

 1. Brama Ziębicka w Strzelinie, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 44, s. 375-392 (współaut. G. Ciara, R. Mruczek, M. Stefanowicz).

2001

 1. Ratownicze badania archeologiczno-architektoniczne w rejonie placu Dominikańskiego we Wrocławiu, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 44, s. 385-394.

1996

 1. Osada kultury łużyckiej Ślęża-Plasterki, woj. wrocławskie, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 37, s. 345-349 (współaut. T. Dąbrowa, M. Opalińska, T. Gralak, K. Kwaśnica, P. Żuchliński).

1994

 1. Osada pasterska na południowym stoku Ślęży. Wstępny etap badań, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 35, s. 361-365 (współaut. R. Turakiewicz).

 

Rok rozpoczęcia pracy w UP: 2016

Otrzymane nagrody

2010 Wyróżnienie nagrodą imienia Wernera Coblenza, przyznane przez Fundację Pro Archaeologia Saxoniae za dysertację doktorską „Działki mieszczańskie w południowo-wschodniej części średniowiecznego i wczesnonowożytnego Wrocławia”.

Granty

 1. „Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów.” finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 3 nr 2013/10/E/HS3/00368,  dr Jacek Szczurowski – kierownik, dr Paweł Konczewski – wykonawca, dr Agnieszka Tomaszewska – wykonawca, dr Dariusz Nowakowski - wykonawca
 2. "Pochówek mężczyzny z Siechnic jako przyczynek do studiów nad obrządkiem pogrzebowym kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim". Wysokość grantu: 14635 zł. Projekt jednoroczny (2017 r.) finansowany ze środków Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr., dr Paweł Konczewski – wykonawca. 
 3. "Novo castro prope Tschirnen. Uroczysko Nowoszów w Borach Dolnośląskich". Projekt jest realizowany przez Fundację "Łużyce - wczoraj i dziś", z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (projekt jednoroczny, 2017 r., wysokość dotacji 30 000 PLN) w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych 2017. Projekt realizowany jest we współpracy z Katedrą Antropologii UPWr i Katedrą Archeologii Uniwersytetu Zachodnich Czech w Pilznie, dr Paweł Konczewski – kierownik projektu, dr hab. Barbara Kwiatkowska prof. nadzw. - wykonawca

Udział w projektach naukowych

2008 Wykonawca grantu „Ulice Średniowiecznego Wrocławia”,  realizowanego przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

2005-2006 Wykonawca grantu „Badania archeologiczne w masywie Góry Ślęży”, realizowanego przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu.

Ważniejsze badania terenowe

2015 Siechnice, powiat Wrocław. Badania wielofazowego stanowiska osadniczego i sepulkralnego (neolit, epoka brązu, wczesne fazy epoki żelaza).  

2015 Krępnica, powiat Bolesławiec. Badania miejsca katastrofy samolotu z czasów II wojny światowej

2015 Zgorzelec, były niemiecki obóz jeniecki Stalag VIIIA. Badania infrastruktury obozowej

2014 Zielona Góra, ul. Drzewna. Badania na przedmieściu miasta średniowiecznego i nowożytnego.

2014 – w realizacji Prędocice, powiat Zgorzelec. Badania interdyscyplinarne mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów

2014-2008 Oleśnica – Stare Miasto. Badania archeologiczno-architektoniczne miasta średniowiecznego i nowożytnego

2014 Strońsko, powiat Zduńska Wola. Badania miejsca katastrofy samolotu RWD 8, we wrześniu 1939 r.

2013 Kudak, obwód dniepropietrowski, Ukraina. Badania nowożytnej twierdzy granicznej Królestwa Polskiego

2013 Zbyczyna, powiat Kępno. Poszukiwania magazynu broni batalionu AK „Giewont”

2013 Chwałowice, powiat oławski. Poszukiwania pochówków ofiar II wojny światowej

2012 Oława. Badania wraków samolotów z II wojny światowej

2012 Warszawa, cmentarz wojskowy przy ul. Powązkowskiej. Udział w poszukiwaniach tajnych pochówków z okresu stalinowskiego w obrębie kwatery Ł

2012 Uroczysko Hubertus, powiat Gliwice. Poszukiwania grobów ofiar pozasądowych egzekucji z okresu stalinowskiego

2012-2011 Wrocław, cmentarz komunalny przy ul. Osobowickiej. Poszukiwania grobów więźniów zmarłych i straconych w okresie stalinowskim

2012-2011 Wrocław, ul. Oławska 11. Badania archeologiczne działki mieszczańskiej

2012-2008 Bołszowce, odwód Iwanofrankowski, Ukraina. Udział w badaniach wzgórza klasztornego (osadnictwo pradziejowe, średniowieczne i nowożytne)

2012-2004 Krzeptów, powiat wrocławski. Badania osady neolitycznej i wczesnośredniowiecznej

2011 Tyniec nad Ślęzą, powiat Wrocławski. Udział w oględzinach miejsca ujawnienia szczątków ludzkich niewiadomego pochodzenia

2010 Smoleńsk, Rosja. Udział w powtórnych oględzinach miejsca katastrofy polskiego samolotu Tu 154M

2010 Wrocław, ul. J. Piłsudskiego/ Komandorska/ W. Bogusławskiego. Badania archeologiczno-architektoniczne w obrębie średniowiecznego i nowożytnego Przedmieścia Świdnickiego

2011-2010 Wrocław, ul. Kuźnicza/ pl. Uniwersytecki. Badania archeologiczne średniowiecznych i nowożytnych nawarstwień antropogenicznych

2011-2010 Świdnica, Rynek. Badania archeologiczno-architektoniczne w rejonie wieży ratuszowej

2008 Bronów, powiat Świdnica. Badania mogił wojennych żołnierzy niemieckich z 1945 r.

2010 Siedlce, powiat Lubin. Badania grobów jeńców wojennych – żołnierzy polskich Kampanii Wrześniowej 1939 r.

2008-2007 Wrocław, Rynek 6. Badania działki mieszczańskiej

2008-2007 Wrocław, ul. Szewska/ pl. Uniwersytecki. Badania archeologiczno-architektoniczne kwartału zabudowy miejskiej o chronologii średniowiecznej i nowożytnej

DR
Adiunkt UPWr
Konsultacje: pokój 305 / Wtorek 10:30 – 11:30

Publikacje

1. Tomaszewska A., Kwiatkowska B., Jankauskas R. 2015 Is the area of the orbital opening n humans related to climate ?. American Journal of Human Biology vol. 27:6, 845-850 (35 punktów), IF=1.70

2. Tomaszewska A., Zelazniewicz A. 2014 Morphology and morphometry of the meningo-orbital foramen as a result of plastic responses to the ambient temperature and its clinical relevance. Journal of Craniofacial Surgery 25(3): 1033-1037 (15 punktów), IF= 0.81

3. Tomaszewska A., Tomczyk J., Kwiatkowska B. 2013 Characterisation of the supraorbital foramen and notch as an exit route for the supraorbital nerve in populations from different climatic conditions. HOMO - Journal of Comparative Human Biology. - Vol. 64 (1): 58-70 (25 punktów), IF=0.96

4. Tomaszewska A., Kwiatkowska B., Jankauskas R. 2012 The localization of the supraorbital notch or foramen is crucial for headache and supraorbital neuralgia avoiding and treatment. Anatomical Record Vol. 295, iss. 9 (2012), s. 1494-1503 (25 punktów), IF=1.34

5. Tomaszewska A., Żelaźniewicz A., Borysławski K., 2012 „Mumia na receptę” Wiedza i życie 2012 nr 2, str. 58-61 (artykuł popularnonaukowy)

6. Tomaszewska A., 2010 „Przypadki zmian patologicznych w materiale szkieletowym z cmentarzyska przy ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu (XVI- XVIII w.)” w: [Czynniki biokulturowe i ich wpływ na stan zdrowia populacji ludzkich w średniowieczu], Toruń, str. 73- 79. Rozdział w monografii o zasięgu krajowym (4 punkty)

7. Tomaszewska A., 2009 „Intencjonalne i rozwojowe deformacje czaszek. Znaczenie kulturowe i medyczne” w: [Od Narodzin do Śmierci. Człowiek w Naturze i Kulturze], III Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna Kraków 2009, str. 64- 70. Rozdział w monografii o zasięgu krajowym (4 punkty)

8. Markowska A., 2008 „Anthropological analysis of human skeletal remains from a modern cemetery In Wyszynski Street In Wroclaw, Poland” w:[Intensive Course of Biological Anthropology, Summer School e- book 1], www.eaa.elte.hu/Markowska.pdf, str. 65- 81. Rozdział w monografii o zasięgu międzynarodowym (5 punktów)

9. Markowska A., 2008 “ Zmiany patologiczne na kościach ze szczególnym uwzględnieniem zmian zapalnych swoistych- średniowieczny materiał szkieletowy wrocławski na tle innych serii szkieletowych z Polski” w: [Od prehistorii do współczesności. Różne spojrzenie na medycynę i zdrowie człowieka], Kraków 2008, str. 200- 217. Rozdział w monografii o zasięgu krajowym (4 punkty) 2.

PRACE W RECENZJI

10. Tomaszewska A., Kwiatkowska B, Jankauskas R. “Anatomical Variation of the Supraorbital Foramen Related to Gender and Side in Populations from Different Climate Conditions” Spanish Journal of Physical Anthropology

11. Tomaszewska A., Kwiatkowska B, Jankauskas R. “Is the area of the orbital opening in humans related to climate?” American Journal of Human Biology. doi: 10.1002/ajhb.22735 3.

PREZENTACJE KONFERENCYJNE

1. Tomaszewska A., Kwiatkowska B, Jankauskas R. 2014 “Is the area of the orbital opening in humans related to climate?” First International Conference Of Polish Society For Human and Evolution Studies, 23-25 X 2014, Wroclaw, Poland, Plakat

2. Tomaszewska A., Żelaźniewicz A. 2012 “Morphology and Morphometry of the Meningo- orbital foramen in Polish population. II International Conference of Young Medical Researcher 13- 14.04.2012, Wroclaw, Poland, Plakat nagrodzony

3. Tomaszewska A., Kwiatkowska B., 2012 „Paleopathological analysis of modern human Remains, Wrocław, Poland (XVI- XVIII Th century)” III Jornadas Portuguesas de Paleopatologia, 2- 3.11.2012, Coimbra, Plakat

4. Tomaszewska, A., Kwiatkowska, B., Jankauskas, R., 2012 The morphology and morphometry of the supraorbital notch or foramen in population from different climate conditions. 18th Congress of the European Anthropological Association, 3-6.09.2013, Ankara, Turkey, Referat

5. Tomaszewska A., Żelaźniewicz A., 2012 “Morphology and Morphometry of the Meningoorbital foramen in Polish population. 18th Congress of the European Anthropological Asociation, 3-6.09.2013, Ankara, Turkey, Plakat

6. Tomaszewska A., Danel D. 2011 „Nowa metoda pomiaru powierzchni wchodu do oczodołów przy wykorzystaniu skanera 3D” Konferencja PTA, 3-6. 09. 2011, Wrocław, Referat

7. Tomaszewska A., Kwiatkowska B., Jankauskas R. 2011 „Częstość występowania otworów i wcięć nadoczodołowych w populacjach z różnych warunków klimatycznych” Konferencja PTA, 3-6. 09. 2011, Wrocław, Referat

8. Tomaszewska A., Żelaźniewicz A. 2011 Morfologia i morfometria otworu oczodołowooponowego w populacji polskiej” Konferencja PTA, 3-6. 09. 2011, Wrocław, Plakat

9. Danel D, Zelazniewicz A, Nowak N, Tomaszewska A. 2011 „Can the adult romantic attachment style be a shield against the premenstrual syndrome?” Human Behavior & Evolution Society 23rd Annual Conference – 2011, 29.06- 3.07. 201, Montpellier, France, Plakat

10. Tomaszewska A., Kwiatkowska B, Jankauskas R. 2011 “Anatomical Variation of the Supraorbital Foramen Related to Gender and Side in Populations from Different Climate Conditions”, 4. 06. 2011, Spanish Physical Anthropology Association, Barcelona, Spain, Referat

11. Tomaszewska A., Madera A., Paleczny B., 2010 „Analiza antropologiczna szczątków kostnych za stanowiska Toporów” V Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, 16-17.01. 2010, Kraków, Referat

12. Tomaszewska A., Nowakowski D., 2010 „Zmiana patologiczna stawu barkowego u osobnika z cmentarza przy ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu” II Toruńskie Spotkania Paleopatologiczne, 21- 23. 04. 2010, Toruń, Plakat

13. Tomaszewska A., Kwiatkowska B., 2010 „Paleopathological analysis of modern human Remains, Wrocław, Poland (XVI- XVIII Th century)” 18 European meeting of the Paleopathological Association, Wien, Austria, Plakat

14. Tomaszewska A., 2009 „ Intencjonalne i rozwojowe deformacje czaszek. Znaczenie kulturowe i medyczne” IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Materiały Konferencyjne, 16-18.01. 2009, Kraków, Referat

15. Tomaszewska A., 2009 „Zmiany patologiczne a warunki życia na podstawie serii szkieletowej z ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu” Czynniki biokulturowe i ich wpływ na stan zdrowia populacji ludzkich w średniowieczu, 23-24.04.2009, Toruń, Referat

16. Tomaszewska A., 2009 „Przypadek craniosynostozy z nowożytnego cmentarza (XV- XVIII w.) we Wrocławiu- ocena asymetrii czaszki przy użyciu skanera 3D Microscribe G2L” Ogólnopolska Konferencja PTA, 10-12.-9.2009, Łódź, Referat

17. Tomaszewska A., Kwiatkowska B., Szczurowski J., 2009 „Characterization and localization of the Supraorbital Foramen In Polish population: an anatomic study related to gender and side” Ales Hrdlicka Connference, 3-5.09-2009, Prague, Czech Republic (abstract w materiałach pokonferencyjnych: http://www.anthropology.cz/kongres/data/download/6_oral_tomaszewska_kviatkowska_szczurow ski_poland.pdf), Referat

18. Tomaszewska A., Żelaźniewicz A., 2009 “The Meningo- orbital foramen in Polish population- 3 D morphology and morphometry” Ales Hrdlicka Connference, Prague 3-5.09-2009, Czech Republic (abstract w materiałach pokonferencyjnych: http://www.anthropology.cz/kongres/data/download/6_poster_tomaszewska_zelazniewicz_poland .pdf), Plakat

19.Markowska A., 2008 „Anthropological analysis of human skeletal remains from a modern cemetery in Wyszynski Street In Wroclaw, Poland” Intensive Course of Biological Anthropology, 17- 30 June 2008, Prague, Czech Republic, EAA, Summer School e- book 1: 65-81, www.eaa.elte.hu/Markowska.pdf, Referat

20. Markowska A., 2008 „Zmiany patologiczne na kościach ze szczególnym uwzględnieniem zmian zapalnych swoistych- średniowieczny materiał szkieletowy wrocławski na tle innych serii szkieletowych z Polski” III Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Materiały Konferencyjne, 18-20.01. 2008, Kraków, Referat

Rok rozpoczęcia pracy w UP: 2015

STAŻE NAUKOWE

XI 2012 - Warsztaty z paleopatologii, Centro de Investigação em Antropologia e Saúde, Uniwersidade de Coimbra, Portugalia

VII 2012 - 3D geometric Morphometry, Paleopathological Museum, Sabadel, Hiszpania Introduction to Geometric Morphometry, Paleopathological Museum, Sabadell, Hiszpania

VI 2012 - Staff Mobility Week, Almeria University, Almeria, Hiszpania

III 2012 - Staff Mobility Week, Sapienza University, Rzym, Włochy

IV 2011 - Sankt Petersburg, Rosja: Kunstkamera Muzeum; badania kolekcji osteologicznej pod kątem zmian morfologicznych wywołanych wpływem klimatu.

2011 - Udział w projekcie badawczym pt. „Zmienność otworów nadoczodołowych czaszek ludów kultury Sami z północnej Rosji”.

XI 2009 - Wilno, Litwa: Zakład Antropologii, Uniwersytet w Wilnie; badania kolekcji osteologicznej pod kątem zmian morfologicznych wywołanych wpływem klimatu. Udział w projekcie badawczym pt. „Zależność kształtu czaszki od warunków klimatycznych”.

IX 2009 - Wiedeń, Austria: Naturhistorishes Museum; badania kolekcji steologicznej pod kątem zmian morfologicznych wywołanych wpływem klimatu. Udział w projekcie badawczym pt.” Zmienność otworów czaszki w populacjach z Europy południowej”.

VI 2007 - Praga, Republika Czeska, Uniwersytet Karola; Intensive Course in Biological Anthropology Summer School

CZŁONKOSTWO

od 2012 - Polskie Towarzystwo Antropologiczne

od 2012 - European Society for the Study of Human Evolution

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

2015 - vice- przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

2012-2015 - skarbnik Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

2010 – członek Komitetu Organizacyjnego konferencji European Human Behaviour and Evolution Association w 2010 roku, organizowanej przez Katedrę Antropologii UWr i Zakład Antropologii Polskiej Akademii Nauk

2007 - założyciel Studenckiego Koła Naukowego KOSTKA działającego przy Katedrze Antropologii UWr

GRANTY

2014-obecnie - Wykonawca grantu

Gant finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, realizowany przez zespół badawczy przy Zakładzie Antropologii Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Konkurs SONATA BIS 3 (1200000,00 PLN).
Temat: „Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów”. (załącznik 27)

2012 – Kierownik grantu

Grant na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich nr 2026/M/KA/12
Temat: „Morfologia i morfometria otworów twarzoczaszki w populacji z klimatu ciepłego- zastosowanie badań antropometrycznych w medycynie estetycznej, stomatologii i anestezjologii”

2011- Kierownik grantu

Grant na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich nr 1255/M/KA/11
Temat: „Morfologia i morfometria otworów twarzoczaszki- zastosowanie badań antropometrycznych w medycynie estetycznej, stomatologii i anestezjologii”

2010 - Kierownik grantu

Grant wewnętrzny Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2361/W/KA/10
Temat: „Ocena zróżnicowania kształtu oczodołów i okolicy nadoczodołowej przy wykorzystaniu geometrii morfometrycznej”

2010 - Kierownik grantu

Grant „Przedsiębiorczy doktorant” finansowany ze środków UE w ramach projektu PO KL, Priorytet VIII, Działanie 8.2., Poddziałanie 8.2.2

2011 - Wykonawca grantu

„Szlifowanie diamentów – innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5. „Projekty innowacyjne”, zatwierdzony do realizacji pilotażowej i współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt koordynowany jest przez Fundację Edukacji Międzynarodowej, a realizatorem w zakresie biologii jest Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Nr projektu POKL.03.03.04-00-053/10-00

NAGRODY

2012 - 3. miejsce na konferencji II International Conference of Young Medical Researcher 13-14.04.2012 za plakat: Tomaszewska A., Żelaźniewicz A. “Morphology and morphometry of foramen meningo orbitale in polish population”


MGR
Asystent UPWr
Konsultacje: pokój 309 / Wtorek 11:30 – 12:30

2015. Suchanecka M., Graja K., Szałankiewicz E., Kwiatkowska B. Zwyczaje żywieniowe osób starszych. Monographs of Physical Anthropology 3: 98-112,

 

Wykształcenie:

 • 2013-2015- Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • 2012-2014- Studia magisterskie na kierunku biologia, specjalność biologia człowieka, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu- praca magisterska pt.: „Analiza antropologiczna serii szkieletowej z Płocka, datowanej na XVI- XIX wiek”
 • 2009-2012- Studia licencjackie na kierunku biologia, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 • 2006-2009- Liceum Ogólnokształcące nr IV we Wrocławiu

Działalność naukowa:

 • 2017- III Krajowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Socjologia Medycyny- Promocja Zdrowia- Media”- 25-27.09.2017- wystąpienie „Kult ciała czy inwestycja? Obraz ciała w kontekście samooceny i badań antropometrycznych u osób ćwiczących na siłowni i w klubach fitness.”
 • 2017- XLVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego- 13-15.09.2017r. -wystąpienie „Zmiany proporcji twarzy dziewcząt w okresie okołopubertalnym”.
 • 2016- badania dzieci i młodzieży w Cieszynie w ramach projektu „Lovois”
 • 2014-2017- wykopaliska archeologiczno- antropologiczne w Toporowie- Tormersodrf
 • 2015- II Krajowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Socjologia medycyny- Promocja zdrowia- Starzenie”, 20-21 marca 2015 r.- czynny udział w konferencji, wystąpienie w części I- Styl życia i problemy w okresie starości, tytuł wystąpienia: „Zwyczaje żywieniowe osób starszych”

Działalność dydaktyczna:

 • 2016- nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 • 2014- Praktyka Pedagogiczna w Liceum Ogólnokształcącym nr IV- przedmiot biologia- klasy 1-3, poziom podstawowy i rozszerzony
 • 2014-2017- Gimnazjum Primus- zajęcia prowadzone dla uczniów gimnazjum „Primus”
 • 2012-2015- Uniwersytet Dzieci- zajęcia prowadzone dla dzieci i młodzieży należących do Uniwersytetu Dzieci we Wrocławiu
 • 2012-Noc Odkrywców- zajęcia w ramach wolontariatu studenckiego „PROJEKTOR”

Działalność organizacyjna:

 • 2017 wrzesień - Członek Komitetu Organizacyjnego III Krajowej Konferencji Szkoleniowo- Naukowej „Socjologia medycyny- Promocja Zdrowia- Media”
 • od 2016- Opiekun SKN Antropologów „Juvenis”
 • 2015- Członek Komitetu organizacyjnego II Krajowej Konferencji Szkoleniowo- Naukowej „Socjologia medycyny- Promocja zdrowia- Starzenie”
 • 2012-2016- członek SKN Antropologów „Juvenis” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 • 2012- członek studenckiego wolontariatu „PROJEKTOR”, organizacja zajęć dla szkół w ramach projektu „Noc Odkrywców”

Członkostwo:

 • od 2016- członek wrocławskiego oddziału PTA
 • 2012-2016- SKN Antropologów „Juvenis”
 • 2012- Wolontariat Studencki „PROJEKTOR”

MGR
Asystent UPWr
Konsultacje: pokój 308 / Środa 12:30-14:00

2019. K. Król: Taniec najstarsza dziedzina sztuki na świecie, Archeologia Żywa, 1 [71] (dostęp: LINK)
2017. K. Król: Czy małpy prowadzą wojny?, Archeologia Żywa, 1 [63] (4-7)

Zatrudnienie w UP: 11.2016

Działalność naukowa i organizacyjna:

Od 2012 –  członek Studenckiego Koła Naukowego Antropologów „Juvenis”

03.2015 – II Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – starzenie”, Wrocław  – członek komitetu organizacyjnego

04.2016 – XI Ogólnopolska Konferencja Antropologiczna „Ewoluuję, więc jestem”, Wrocław –  K. Król „Ewoluuję, więc chodzę. Lokomocja u naczelnych”

Od 2016 –  członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

2014-2016 – udział w pracach wykopaliskowych  projektu „Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów.” GRANT NCN 2013/10/E/HS3/00368

09.2017 – XLVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Szczecin –  K. Król , J. Szczurowski. „Zachowania afiliacyjne i agresywne wyjców czarnych (Alouatta caraya) z wrocławskiego ogrodu zoologicznego”  (plakat)

03.2019 – ZOO(logiczne?). Ogrody zoologiczne w perspektywie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, Warszawa –  K. Król "Prowadzenie badań na zwierzętach w ZOO i ich znaczenie w biologii na przykładzie wyjców czarnych (Alouatta caraya)"
 

Nagrody:

- „Nagroda za najlepszą prezentację plakatową” na XLVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Szczecin 2017

 

 


MGR INŻ.
Specjalista UPWr
Pokój 201

MGR INŻ.
Specjalista UPWr
Pokój 202