Deklaracja dostępności strony internetowej Katedry Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Katedra Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Katedry Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-06-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Niepoprawne opisy alternatywne do części zdjęć
 2. Powtarzające się nazwy linków na kilku podstronach
 3. W wersji normalnej strony internetowej używane są animacje i przeźroczystości, wpływające negatywnie na kontrast
 4. Odnośniki do portalu Facebook na podstronach zawierających aktualności w wersji kontrastowej nie spełniają wymogów WCAG 2.1. Wynika to z konieczności zachowania zgodności z księgą znaku tego portalu.
 5. Informacja o podstawowej działalności jednostki nie ma dostępu alternatywnego. Trwają prace nad przygotowaniem informacji w formie alternatywnej (ETR, PJM).
 6. Nie wszystkie podstrony posiadają właściwy język strony
 7. Brak jednoznacznego opisu wszystkich linków
 8. Nawigacja za pomocą klawiatury może być utrudniona
 9. Kontrast pomiędzy tekstem lub grafiką może być niewystarczający
 10. Kod HTML/CSS zawiera błędy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dr Dorota Sikora.
 • E-mail: kontakt@upwr.edu.pl
 • Telefon: 71 320 5030

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dział Promocji
 • Adres: ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław
 • E-mail: kontakt@upwr.edu.pl
 • Telefon: 71 320 5030

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Istnieje możliwość powiększenia lub zmniejszenia rozmiaru czcionki
 • Istnieje możliwość poruszania się za pomocą klawiatury,
 • Istnieje możliwość wyłączenia animacji,
 • Istnieje możliwość zmiany kolorów na szarości,
 • Wszystkie dodatkowe dokumenty elektroniczne umieszczone na stronie są w formie rozpoznanych plików pdf,
 • Istnieje możliwość zwiększenia kontrastu za pomocą odwrócenia kolorów,
 • Istnieje możliwość wyłączenia świateł.

Inne informacje i oświadczenia

Informujemy, że treści niedostępne wynikające z błędów redaktorskich są systematycznie poprawiane. Dodatkowo prowadzimy prace nad zwiększeniem dostępności udostępnianych dokumentów elektronicznych i opisem alternatywnym do grafik.