Praktyki studenckie

Spis treści

I. Cel i organizacja praktyk

II. Obowiązki zakładu pracy związane z odbywaniem praktyk

III. Obowiązki studenta związane z odbywaniem praktyk

IV. Zaliczanie praktyki

V. Miejsca odbywania praktyk

Załączniki

Załącznik 1. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki

Załącznik 2. Wstępna zgoda na realizację praktyki

Załącznik 3. Skierowanie

Załącznik 4. Założenia do programu praktyk

Załącznik 5. Protokół zaliczenia praktyki

Załącznik 6 (dodatkowy). Oświadczenie w sprawie praktyki indywidualnej

I. CEL I ORGANIZACJA PRAKTYK

Celem praktyk jest:

 • poszerzenie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych na studiach w aspekcie praktycznym,
 • poznanie mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji,
 • przygotowanie Studenta do wypełniania obowiązków zawodowych
 • kształtowanie umiejętności organizacyjnych, samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania oraz przygotowanie do pracy w zespole, poprzez pracę i zbieranie informacji na terenie jednostek organizacyjnych Zakładów Pracy, których działanie związane jest z kierunkiem odbywanych studiów.

Organizacja praktyk

 1. Praktyki stanowią integralną część procesu kształcenia, podlegają zaliczeniu i przypisane są im punkty ECTS. Odbywają się zgodnie z planem studiów biologia człowieka I stopnia w wymiarze 4 tygodni (6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, co odpowiada 120 godzinom).
 2. Studenci odbywają praktyki w okresie wakacji (lipiec, sierpień, wrzesień). W wyjątkowych przypadkach Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk może wyrazić zgodę na odbycie praktyki podczas roku akademickiego pod warunkiem, że student dostarczy terminarz odbywania praktyki nie kolidujący z zajęciami dydaktycznymi.
 3. Praktyki mogą być realizowane na podstawie:
  • porozumienia w sprawie realizacji praktyki między Uczelnią a Zakładem Pracy,
  • umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
  • umowy o pracę.
 4. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki przez Studenta studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Biologia człowieka na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (załącznik 1) jest zawierane przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk z podmiotami gospodarczymi, organami administracji państwowej, jednostkami naukowymi, lub innymi Zakładami Pracy.
 5. W przypadku praktyk organizowanych indywidualnie, student ma obowiązek złożyć stosowne oświadczenie oraz dostarczyć Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk wstępną zgodę Zakładu Pracy na zorganizowanie praktyki (załącznik 2). Realizacja praktyki w tym trybie wymaga akceptacji Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk.
 6. Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk organizuje zebranie informacyjne dla studentów i przed rozpoczęciem praktyki wydaje następujące dokumenty:
 7. Nadzór nad praktyką odbywaną przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku biologia człowieka sprawuje Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk oraz/lub wyznaczony przez niego bezpośredni opiekun praktyki, a z ramienia Zakładu Pracy wyznaczony przez kierownictwo jednostki Kierownik praktyk.
 8. Studenci pobierający stypendium socjalne zachowują prawo do niego w okresie odbywania praktyki.

II. OBOWIĄZKI ZAKŁADU PRACY ZWIĄZANE Z ODBYWANIEM PRAKTYK

 1. Jednostka w której studenci odbywają praktykę jest zobowiązana do:
  • wyznaczenia kompetentnego Kierownika praktyk, który będzie pełnił nadzór nad wykonywaniem przez studentów zadań wynikających z programu praktyk,
  • planowego przeprowadzenia praktyki,
  • zapewnienia warunków niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia praktyki, a w szczególności do:
   • zapoznania Studenta z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej;
   • organizacji czasu pracy i kontroli bieżącej wykonywanych przez Studenta czynności
   • zapoznania studentów ze specyfiką pracy na różnych stanowiskach.
 2. Jednostka może zawrzeć ze Studentem umowę cywilno-prawną lub umowę o pracę na okres odbywania praktyki.
 3. Jednostka może zażądać odwołania z praktyki Studenta w przypadku, gdy naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy.

III. OBOWIĄZKI STUDENTÓW ZWIĄZANE Z ODBYWANIEM PRAKTYK

 1. Student na okres odbywania praktyki jest zobowiązany do posiadania:
  • ubezpieczenia NNW,
  • książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (jeśli jest niezbędna na stanowisku pracy na którym Student odbywa praktykę).
 2. Student przed odbyciem praktyki odbiera w Dziekanacie lub u Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk dokumenty wymienione w pkt. I/6.
 3. W czasie praktyki Student prowadzi dziennik praktyk, jako formalny dokument jej przebiegu.
 4. Student odbywający praktykę zobowiązany jest do:
  • właściwego zachowania i godnego reprezentowania Uczelni,
  • podporządkowania się zaleceniom kierownictwa Zakładu Pracy oraz bezpośredniego Kierownika praktyki, a także opiekuna praktyki z ramienia Wydziału BiHZ,
  • ścisłego przestrzegania regulaminu pracy i przepisów BHP obowiązujących w Zakładzie Pracy,
  • przebywania w Zakładzie Pracy w wymiarze godzinowym określonym w regulaminie odbywania praktyk (pkt. I/1) lub w innym, uzgodnionym z Zakładem Pracy trybie – łącznie do 120 godzin. Wszystkie nieobecności na praktyce muszą być usprawiedliwione i odpracowane w terminie uzgodnionym z Zakładem Pracy i Uczelnią.

IV. ZALICZANIE PRAKTYKI

 1. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie ocen wystawionych przez:
  • Kierownika praktyk z ramienia Zakładu Pracy, w którym odbywa się praktyka,
  • Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk lub wyznaczonego przez niego nauczyciela akademickiego – bezpośredniego opiekuna praktyki (ocena z wiedzy na temat działalności Zakładu i przedstawienia zgromadzonych podczas praktyki materiałów).
 2. Ostateczna ocena praktyki jest średnią arytmetyczną z wymienionych ocen. Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk wpisuje ją wraz z punktami ECTS w części III Protokołu zaliczenia praktyki (załącznik 5) i w systemie e-Dziekanat.
 3. Student ma obowiązek złożyć u Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk wypełniony protokół zaliczenia praktyki i dziennik praktyk w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni po zakończeniu powtórkowej sesji egzaminacyjnej (sesja wrześniowa).
 4. Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na wniosek studenta może zaliczyć, jako praktykę, poświadczoną pracę w Zakładzie Pracy o działalności związanej z kierunkiem studiów, w tym także pracę za granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymagania programu praktyki. W takim przypadku Studentowi nie przysługują od Uczelni żadne świadczenia z tytułu praktyki. Do wniosku należy załączyć:
  • kopię umowy, na podstawie której student wykonywał pracę,
  • opinię przedstawiciela Zakładu Pracy na temat pracy Studenta.
 5. Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk może zaliczyć część praktyki, na podstawie uczestnictwa w obozie naukowo-badawczym organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe.
 6. Student nie zalicza praktyki w przypadku:
  • niestawienia się na praktykę w określonym terminie,
  • nieobecności nieusprawiedliwionej,
  • negatywnej opinii/oceny kierownictwa Zakładu Pracy, w którym odbywa się praktyka,
  • negatywnej oceny z rozmowy z Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk lub wyznaczonym przez niego nauczycielem akademickim podczas sprawdzania wiadomości na temat działalności jednostki w której odbywał praktykę.

V. MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK

Nazwa instytucjiDane kontaktoweLiczba studentów
Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska ANTIQUA Paweł Konczewski55-100 Trzebnica,
ul. Słoneczna 11/2;
503 714 803
16
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu50-368 Wrocław,
ul. T. Chałubińskiego 6a;
71 7840079
20
Pracownia Gród w Grzybowie Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy62-300 Września,
Grzybowo 10A;
61 8800076
4
Pracownia Archeologiczno-Architektoniczna NIEGODA50-128 Wrocław,
ul. Św. Mikołaja 16/17;
501 423 103
10
Zakład Psychologii i Ergonomii Instytut Organizacji i Zarządzania Politechnika Wrocławska50-950 Wrocław,
ul. Chełmońskiego 16, P2;
71 3485050
4
Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza Uniwersytet Wrocławski50-139 Wrocław,
ul. Szewska 48;
71 3752956
8
AKME Zdzisław Wiśniewski sp. z o.o. Dział Archeologii50-056 Wrocław,
ul. Wierzbowa 3;
71 7857300
4
Instytut Archeologii Uniwersytet Wrocławski50-139 Wrocław,
ul. Szewska 48;
71 3752975
30
Miejski Ogród Zoologiczny ZOO Wrocław sp. z o.o.51-618 Wrocław,
ul. Wróblewskiego 1-5;
601 643 350
8
ARCHEOTECH Łukasz Król Pracownia Archeologiczno-Architektoniczna55-120 Oborniki Śląskie,
ul. Łokietka 37;
500 765 762
10
ARACHNE Łukasz Żmuda Pracownia Archeologiczna54-108 Wrocław,
ul. Pasieczna 44;
694 481 984
10
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej50-501 Wroclaw,
ul. Hubska 7;
71 7704220
Zakład Antropologii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN50-449 Wrocław ul. Podwale 75;
71 3438675

Dodatkowe miejsca, gdzie można znaleźć oferty praktyk studenckich:

www.praktyki.edu.pl

https://student.pracuj.pl/

http://www.infopraca.pl/

https://isivi.pl/

Załączniki

Załącznik 1. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki

Załącznik 2. Wstępna zgoda na realizację praktyki

Załącznik 3. Skierowanie

Załącznik 4. Założenia do programu praktyk

Załącznik 5. Protokół zaliczenia praktyki

Załącznik 6 (dodatkowy). Oświadczenie w sprawie praktyki indywidualnej