Praktyki studenckie

Kierownik Praktyk na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt

mgr Monika Sentorek

Opiekunowie praktyk na kierunku biologia człowieka I i II stopnia

Studia I-stopnia – dr hab. Halina Kołodziej, prof. uczelni

Studia II-stopnia – dr Paweł Konczewski

Zanim napiszesz wpierw przeczytaj regulamin. Możliwe, że znajdziesz w nim odpowiedź na swoje pytanie.

Załączniki do pobrania

 • Porozumienie w sprawie realizacji praktyk: pobierz
 • Skierowanie na praktyki: pobierz
 • Opinia praktykodawcy: pobierz

Regulamin praktyk

Regulamin prowadzenia i odbywania praktyk studenckich na studiach I/II stopnia, na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (pobierz w wersji .pdf)

I. Cele odbywania praktyki

Celem praktyki jest praktyczne zapoznanie studenta z różnymi aspektami pracy. Rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych podczas studiów. Student rozwija umiejętności organizacyjne, samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania i sprzęt. Ma możliwość sprawdzenia się w pracy zespołowej. Zależnie od specjalności i swoich zainteresowań Student poznaje pracę w konkretnej instytucji rekrutującej swych pracowników spośród absolwentów kierunków na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt.

Praktyki odbywają się zgodnie z

Zarządzeniem nr 201/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia liczebności grup zajęciowych oraz zasad realizacji i rozliczania zajęć dydaktycznych, w tym praktyk zawodowych:

https://bip.upwr.edu.pl/akty-prawne/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2020-rok/zarzadzenie-nr-2012020-rektora-uniwersytetu-przyrodniczego-we-wroclawiu-z-dnia-10-lipca-2020-roku-204.html

ze zmianami w

Zarządzeniu nr 273/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 września 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 201/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia liczebności grup zajęciowych oraz zasad realizacji i rozliczania zajęć dydaktycznych, w tym praktyk zawodowych.

https://bip.upwr.edu.pl/akty-prawne/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2020-rok/zarzadzenie-nr-2732020-rektora-uniwersytetu-przyrodniczego-we-wroclawiu-z-dnia-23-wrzesnia-2020-roku-272.html

II. Organizacja praktyki

 1. Praktyka stanowi integralną część procesu kształcenia, jest uwzględniona w programie studiów i przypisane są jej punkty ECTS. Praktyka zaliczana do końca semestru, w którym zaplanowano praktyki, w łącznym wymiarze 160 godzin.
 2. Praktyka może być podzielona na części i realizowana w więcej niż jednym Zakładzie Pracy.
 3. Nadzór nad praktyką odbywaną przez Studentów sprawuje kierownik praktyk studenckich oraz opiekun.
 4. Praktyki mogą być realizowane na podstawie:
  • porozumienia w sprawie realizacji praktyki zawartego pomiędzy Uczelnią a Zakładem Pracy
  • umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
  • umowy o pracę

III. Obowiązki zakładu pracy który przyjmuje studentów na praktykę

 1. Przeszkolenie z zakresu BHP poświadczone pisemnym oświadczeniem studenta, że został przeszkolony przed rozpoczęciem praktyki.
 2. Zapoznanie z regulaminem pracy.
 3. Zapewnienie warunków do prawidłowego odbycia praktyki, nadzór nad wykonywaniem przez studentów zadań wynikających z programu praktyki.
 4. Wydanie pisemnej opinii o studencie, dotyczącej przebiegu praktyki.

IV. Obowiązki studenta – praktykanta

 1. Student musi się ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na okres praktyki.
 2. Jeśli jest to wymagane przez Zakład Pracy, Student musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
 3. Jeśli to konieczne Student jest zobowiązany poddać się wymaganym szczepieniom ochronnym.
 4. Student umieszcza dane dotyczące praktyki w pliku Excel i przekazuje je starostom roku. Starostowie wszystkie dane scalają w jeden plik i przesyłają na adres kierownika praktyk (monika.kowalska-goralska@upwr.edu.pl) Na podstawie tych danych będą wydawane dzienniczki praktyk (do obioru w Dziekanacie WBiHZ ul Chełmońskiego 38c).
 5. Student przed odbyciem praktyki musi z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem wypełnić w wordzie skierowanie i porozumienie (2 szt), które w tej formie przekazuje do kierownika praktyk. Kierownik po podpisaniu przekazuje studentowi dokumenty. Porozumienie podpisane przez pracodawcę należy przekazać do kierownika praktyk przed rozpoczęciem praktyki.
 6. Podczas praktyki student uzupełnia dziennik praktyk i potwierdza w dzienniku odbycie praktyki u praktykodawcy stosowanym podpisem (osoby opiekującej się w zakładzie podczas odbywania praktyki). Praktykodawca musi wystawić opinię na druku wymaganym przez UP we Wrocławiu.
 7. Student po odbyciu praktyki musi dostarczyć dokumenty: dziennik praktyk, opinię pracodawcy uzupełnione i podpisane do opiekuna praktyk na swoim kierunku.
 8. Studenci w trakcie odbywania praktyk mogą być wizytowani lub kontrolowani w inny sposób przez opiekuna i kierownika praktyk studenckich lub wyznaczonych przez niego pracowników Wydziału.
 9. Student w trakcie odbywania praktyki jest podporządkowany kierownictwu Zakładu Pracy oraz bezpośrednio Zakładowemu Kierownikowi Praktyk.
 10. W trakcie odbywania praktyki Student jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pracy, przepisów BHP.

V. Zaliczenie praktyki

 1. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie przedstawionego opiekunowi praktyk studenckich Dziennika Praktyk, Opinii Praktykodawcy (osobny dokument do pobrania ze strony praktyk na WBiHZ zgodnie z Zarządzeniem Rektora 48/2020) i ustnego sprawozdania z praktyki, w terminie do końca sesji poprawkowej po semestrze (zgodnie z organizacją roku akademickiego zatwierdzoną przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu). Opiekun praktyki po zaliczeniu jej umieszcza ocenę w systemie USOS.
 2. Student może być zwolniony z praktyki po przedstawieniu dokumentów poświadczających pracę (lub wolontariat) w instytucjach, które kwalifikują się do odbycia praktyki, o ile zgodna jest tematyka z programem praktyki. Program studiów dostępny na stronie: http://www.bihz.up.wroc.pl/studenci/programy-studiow
 3. Student nie uzyska zaliczenia praktyki gdy:
  • nie stawił się na całą praktykę lub jej część,
  • uzyskał negatywną opinię praktykodawcy,
  • uzyskał negatywną ocenę ustnego sprawozdania z odbytej praktyki, i/lub
  • nie posiada dokumentacji z odbytej praktyki.