Badania i ekspertyzy

Prowadzone badania naukowe

 1. Przebieg ontogenezy w zależności od zmiennych środowiskowych
  • auksologia – rozwój progresywny i jego uwarunkowania
  • gerontologia – związki pomiędzy właściwościami biologicznymi i statusem społeczno-ekonomicznym a tempem starzenia się i długością trwania życia
  • antropologia kliniczna – uwarunkowania środowiskowe i ocena zaburzeń rozwojowych w różnych jednostkach chorobowych
 2. Badania ludzkich populacji pradziejowych i historycznych
  • kondycja biologiczna i stan zdrowia populacji ludzkich w aspekcie zróżnicowanego poziomu presji środowiskowej, statusu społeczno-ekonomicznego i trybu życia
  • zmienność wewnątrz- i międzypopulacyjna cech morfologicznych układu kostnego
  • rekonstrukcje czaszek i wyglądu przyżyciowego głów ludzkich
 3. Biologia współczesnych populacji ludzkich
  • tendencje zmian w czasie parametrów biologicznych i demograficznych
  • przejawy i skutki nierówności społecznych ze szczególnym uwzględnieniem populacji polskiej
  • biometria – zmienności wewnątrz- i międzypopulacyjna cech fizycznych, fizjologicznych i behawioralnych człowieka z wykorzystaniem metod antropometrycznych
 4. Ergonomia korekcyjna i koncepcyjna
  • obciążenie fizyczne i psychiczne na stanowiskach pracy oraz ich skutki zdrowotne
  • jakość ergonomiczna obiektów technicznych i parametrów materialnego środowiska pracy oraz ich zgodność z normami
 5. Biologiczne aspekty kryminalistyki
  • związki pomiędzy cechami antropometrycznymi i antroposkopijnymi, wiekiem i płciš z cechami przydatnymi do identyfikacji kryminalistycznej
 6. Paleontologia.
  • kondycja biologiczna i paleopatologia ssaków czwartorzędu
  • rekonstrukcja paleośrodowiska z wykorzystaniem analizy ultrastruktury tkanki kostnej oraz szkliwa zębów ssaków kenozoiku
 7. Prymatologia
  • badania w tym zakresie są planowane i obszar ten będzie sukcesywnie rozwijany
 8. Archeologia
  • odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka
  • archeologia krajobrazu
  • archeologia sądowa

Oferowane ekspertyzy

Ekspertyzy osteologiczne i odontologiczne:

 1. Kompleksowe analizy antropologiczne materiałów szkieletowych, obejmujące:
  • ocenę wieku i płci oraz śladów uszkodzeń kości i zębów dla celów badawczych i kryminalistycznych,
  • rekonstrukcje przyżyciowych cech morfologicznych osobnika (wysokość i masa ciała, podstawowe proporcje),
  • rekonstrukcje wyglądu przyżyciowego głów dla celów ekspozycyjnych (wystawy, muzea), badawczych i identyfikacyjnych,
  • ocenę stanu zdrowia na podstawie badań paleopatologicznych.
 2. Badania radiologiczne i histologiczne patologii kości i zębów
 3. Analizy archeozoologiczne obejmujące:
  • ocenę przynależności gatunkowej na podstawie analizy struktury tkanki kostnej,
  • ilościową i jakościową analizę archeozoologiczną.

Ekspertyzy ergonomiczne:

 1. Wieloaspektowe analizy ergonomiczne środowiska pracy w zakładach i przedsiębiorstwach określające stopień dostosowania stanowisk pracy i procesu produkcyjnego do wymogów ergonomicznych. Wyniki badania przekazujemy w formie pisemnego raportu zawierającego propozycje działań mogących obniżyć ryzyko wystąpienia urazów czy chorób zawodowych i spowodować znaczącą poprawę warunków (tym samym wydajności) pracy na badanych stanowiskach. Analiza obejmuje ocenę parametrów materialnego środowiska pracy w tym:
  • zgodność natężenia oświetlenia miejsc pracy z obowiązującą normą,
  • natężenie hałasu w miejscu pracy, poziom ekspozycji na hałas w odniesieniu do znormalizowanego czasu pracy,
  • mikroklimat pomieszczeń, w tym pod kątem SBS (Sick Building Syndrome),
  • poziom „smogu” elektromagnetycznego,
  • ocenę antropometryczną stanowisk pracy w kontekście ich bezpieczeństwa i przystosowania do właściwości psychofizycznych pracowników,
  • szacowanie ryzyka wystąpienia urazów i chorób zawodowych.
 2. Diagnozy ergonomiczne produktów (np. krzeseł, rowerów, kabin operatorów urządzeń sterujących, odzieży, etc.), w oparciu m.in. o „Atlas miar człowieka” CIOP 2001, pod kątem:
  • określenia spektrum użytkowników, dla których produkt będzie wygodny i bezpieczny,
  • określenia częstości występowania użytkowników o określonych wymiarach ciała (dla potrzeb przemysłu odzieżowego) lub planowania zakupów dużej ilości odzieży ochronnej,
  • określenia wytycznych antropometrycznych służących projektowaniu obiektów technicznych dla zdefiniowanych grup użytkowników.

Ekspertyzy biomedyczne:

 1. Ekspertyzy i opinie dotyczące rozwoju osobniczego w różnych jednostkach chorobowych dla potrzeb medycyny:
  • kontrola rozwoju fizycznego dzieci
  • kontrola rozwoju motorycznego
  • diagnostyka wad postawy
 2. Analizy stanu zdrowia i kondycji biologicznej populacji i grup (warstw) społecznych:
  • ocena poziomu presji środowiskowej
  • ocena ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych
  • determinanty długości trwania życia
  • fizjologiczne mierniki obciążenia stresem
 3. Ekspertyzy sądowe w zakresie:
  • oceny wieku biologicznego osobnika (np. w sprawach o pedofilię)
  • identyfikacji osobnika na podstawie zdjęć (filmów) z monitoringu

Usługi dodatkowe:

 1. Skanowanie 3D obiektów (skaner BrightScan 3D)
 2. Analiza statystyczna danych
 3. Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej (certyfikowane)
 4. Wykłady popularno-naukowe, szczególnie dla szkół, w zakresie biologii człowieka. Przykładowe tematy lekcji:
  • określanie płci i wieku osobnika na podstawie materiałów szkieletowych
  • dermatoglify- warsztaty kryminalistyczne
  • pochodzenie człowieka
  • anatomia człowieka- warsztaty z wykorzystaniem materiału szkieletowego