Projekty naukowe

1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miast

Projekt „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta | 1000 Jahre Oberlausitz – Menschen, Burgen, Städte” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 . Na realizację przyznano 1,4 mln. euro.

Projekt promuje wykorzystanie archeologicznego i historycznego dziedzictwa kulturowego w oparciu o digitalizację i wizualizację. W ten sposób projekt przyczyni się do utrzymania i lepszego zrozumienia dziedzictwa kulturowego. Prezentacje w formie wystaw, oprowadzań oraz innych form ofert turystycznych wzmocnią także rozwój turystyki i przyczynią się do promocji tożsamości transgranicznej i uczestnictwa kulturalnego mieszkańców. Poprzez analizy i badania stanowisk, przeprowadzanie archeologicznych wykopalisk, jak również zestawienie informacji na temat górnołużyckiego Związku Sześciu Miast oraz okresu wojen napoleońskich, a także późniejszą digitalizację i wizualizację wybranych znalezisk, projekt przyczynia się do ochrony, zachowania i lepszego zrozumienia dziedzictwa kulturowego na obszarze wsparcia.

Więcej…


Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów

W ramach rozstrzygniętego w roku 2014 konkursu SONATA BIS 3 (finansowanie z NCN) zespół badawczy przy Katedrze Antropologii realizuje projekt pt. „Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów”. Na realizację przyznano 1,2 mln. złotych.

Głównym celem badawczym projektu jest pełna, interdyscyplinarna analiza biologiczno-archeologiczna historycznej populacji lokalnej zamieszkującej nieistniejącą współcześnie wieś Prędocice. Badania pozwolą rozszerzyć wiedzę o regionie Górnych Łużyc, szczególnie dotyczącą osadnictwa pradziejowego i historycznego, zmian w strukturze i kondycji biologicznej populacji lokalnej oraz wpływu wojen na funkcjonowanie społeczności.

Monografia podsumowująca projekt dostępna jest online:

Szczurowski Jacek, Konczewski Paweł ( red. ): Tormersdorf–Toporów–Prędocice. Środowisko, mieszkańcy i kultura zanikłej wsi łużyckiej, Monografie – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, vol. 221, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-320-6, 357 s., DOI:10.30825/1.11.2019 [PLIK .PDF]

Więcej…


Novo castro prope Tschirnen”. Uroczysko Nowoszów w Borach Dolnośląskich

W ramach rozstrzygniętego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zespół badawczy przy Katedrze Antropologii realizuje we współpracy z Fundacją „Łużyce – wczoraj i dziś” projekt pt. „Novo castro prope Tschirnen”. Uroczysko Nowoszów w Borach Dolnośląskich”. Nasze prace są możliwe również dzięki wsparciu Lasów Państwowych (w szczególności Nadleśnictwa Ruszów oraz Świętoszów).

Głównym celem badań jest odnalezienie i rozpoznanie zanikłego kompleksu osadniczego – zamku (dworu obronnego?) i kuźnic żelaza lokowanych około roku 1366 przez księcia Bolka II z linii Piastów świdnicko-jaworskich, w najstarszych dokumentach figurujących pod nazwą Novo castro prope Tschirnen. Z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego projektem zarządza dr Paweł Konczewski. Prace, które rozpoczęły się na przełomie marca i kwietnia 2017 r., mają charakter nieinwazyjny i polegają przede wszystkim na prospekcji terenowej z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury, analizie danych skaningu laserowego oraz wykonaniu przestrzennego modelu terenu. Dalsze prace kontynuowano w ostatnim tygodniu sierpnia 2017 r.

Więcej…


Puławy-Włostowice – wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny

Puławy-Włostowice – wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny” program Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych zadanie nr 4135/17,  dr Jacek Szczurowski – wykonawca dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy nr 4135/17/FPK/NID, okres realizacji 2017-2018Pochówek mężczyzny z Siechnic jako przyczynek do studiów nad obrządkiem pogrzebowym kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim

Pochówek mężczyzny z Siechnic jako przyczynek do studiów nad obrządkiem pogrzebowym kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim„. Wysokość grantu: 14635 zł. Projekt jednoroczny (2017 r.) finansowany ze środków Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. dr Paweł Konczewski – wykonawca.