Dydaktyka

Przebieg ontogenezy w zależności od zmiennych środowiskowych

 • auksologia – rozwój progresywny i jego uwarunkowania
 • gerontologia – związki pomiędzy właściwościami biologicznymi i statusem społeczno-ekonomicznym a tempem starzenia się i długością trwania życia
 • antropologia kliniczna – uwarunkowania środowiskowe i ocena zaburzeń rozwojowych w różnych jednostkach chorobowych

Badania ludzkich populacji pradziejowych i historycznych

 • kondycja biologiczna i stan zdrowia populacji ludzkich w aspekcie zróżnicowanego poziomu presji środowiskowej, statusu społeczno-ekonomicznego i trybu życia
 • zmienność wewnątrz- i międzypopulacyjna cech morfologicznych układu kostnego
 • rekonstrukcje czaszek i wyglądu przyżyciowego głów ludzkich

Biologia współczesnych populacji ludzkich

 • tendencje zmian w czasie parametrów biologicznych i demograficznych
 • przejawy i skutki nierówności społecznych ze szczególnym uwzględnieniem populacji polskiej
 • biometria – zmienności wewnątrz- i międzypopulacyjna cech fizycznych, fizjologicznych i behawioralnych człowieka z wykorzystaniem metod antropometrycznych

Ergonomia korekcyjna i koncepcyjna

 • obciążenie fizyczne i psychiczne na stanowiskach pracy oraz ich skutki zdrowotne
 • jakość ergonomiczna obiektów technicznych i parametrów materialnego środowiska pracy oraz ich zgodność z normami

Biologiczne aspekty kryminalistyki

 • związki pomiędzy cechami antropometrycznymi i antroposkopijnymi, wiekiem i płciš z cechami przydatnymi do identyfikacji kryminalistycznej

Paleontologia

 • kondycja biologiczna i paleopatologia ssaków czwartorzędu
 • rekonstrukcja paleośrodowiska z wykorzystaniem analizy ultrastruktury tkanki kostnej oraz szkliwa zębów ssaków kenozoiku

Prymatologia

 • badania w tym zakresie są planowane i obszar ten będzie sukcesywnie rozwijany