Studia I stopnia (licencjackie)

Absolwent studiów licencjackich Biologii człowieka zdobędzie wiedzę dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (biologii, fizyki i chemii, geologii etc) i pokrewnych (m.in. archeologii), co wynika z interdyscyplinarnego charakteru biologii człowieka (antropologii fizycznej). Będzie umiał wyjaśniać i opisywać zróżnicowanie budowy i zachowań człowieka w czasie i w przestrzeni oraz złożone reguły funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Pozna podstawowe techniki pomiarów i obserwacji w pracowni i w terenie. Odbędzie interesujące praktyki związane z kierunkiem studiów, m.in. na wykopaliskach archeologicznych, laboratoriach medycznych, ergonomicznych, kryminalistycznych, w instytutach naukowo-badawczych.

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Specjalności: ———

Uzyskany tytuł zawodowy: licencjat

Profil studiów: ogólnoakademicki

Czego będziesz się uczyć?

I rok

Przedmioty ogólnobiologiczne i podstawowe: botanika, zoologia, chemia i biochemia, fizyka, matematyka i statystyka, geologia, biologia komórki i histologia zwierząt, antropologia ogólna.

II rok

Przedmioty podstawowe dla biologii człowieka: genetyka, anatomia i fizjologia człowieka, antropometria, ekologia człowieka, mikrobiologia i parazytologia, archeologia i paleontologia.

III rok

Przedmioty specjalistyczne: antropogeneza i ewolucjonizm, prymatologia, genomika, anatomia topograficzna, immunologia.

W programie studiów jest też wiele interesujących, specjalistycznych przedmiotów fakultatywnych pozwalających na zdobycie praktycznych umiejętności, np. w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, archeologii podwodnej, rekonstrukcji wyglądu na podstawie szczątków kostnych, obsługi programów statystycznych, podstaw racjonalnego żywienia i innych.

W jakiej formie prowadzone będą zajęcia?

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, ćwiczenia terenowe.

Jak będziemy oceniać?

Na podstawie pisemnych sprawdzianów (np. testów), wykonanych prezentacji, projektów, praktycznych umiejętności.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

W każdym semestrze po 30 pkt., łącznie 180.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Studia I stopnia na kierunku Biologia człowieka uprawniają  do podjęcia studiów II stopnia na kierunkach  z zakresu dziedziny nauk biologicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym, a także na innych uczelniach.

Gdzie będziesz móc pracować?

W firmach archeologicznych, laboratoriach kryminalistycznych, stacjach sanepidu, urzędach statystycznych, instytutach badań opinii społecznej, muzeach, pracowniach ergonomii i komórkach BHP (istniejących przy wielu zakładach pracy). O wiele więcej piszemy o tym na tej stronie.