Webinar J. E. Buikstra pt. „Paleopathology: Ancient Diseases and Health Today”

W imieniu Polskiego Towarzystwa Antropologicznego serdecznie zapraszamy na spotkanie online z Panią Profesor Jane E. Buikstra z Arizona State University pt. Paleopathology: Ancient Diseases and Health Today

Termin webinaru: 6 października, godzina 10:00

Nie wymagane są zapisy.

Aby wziąć udział naciśnij w link, który przeniesie Cię do spotkania na Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDA3YTM5YWEtMjQ1MS00MzFkLThlNWEtNGU1NTYwMTIyMWZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22dbb76179-1450-47ce-8fed-89d3c79cbe67%22%7d